RİF'AT, Rüstem Rif'at Bey, İstoliçeli

(d. ?/? - ö. 1276/1859)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstoliçe'de doğdu. Arnavud ümerasından Hersek valisi İstoliçeli Ali Paşa'nın oğludur. Hâfız Rıdvan Paşa Rif'at'ın kardeşidir. Rüstem Rif'at Bey 1261/1845 senesinde uhdesine rikâb-ı hümâyûn kapıcıbaşılığı rütbesi tevcîh edilmiştir. 1266/1850 senesinde babasının Hersek valiliği sırasında vefatından sonra Rif'at Bursa'ya gitti. Daha sonra İstanbul'a geldi. Sicill-i Osmânî'ye göre babasının vefatından sonra beş on sene kadar daha yaşayan (Mehmed Süreyya 1311: 569) Rif'at, İstanbul'da vefat etti. Bu duruma göre Rif'at 1276/1859 yılında vefat etmiş olmalıdır.

Sicill-i Osmânî'ye göre Rif'at şuaradandır (Mehmed Süreyya 1311: 569).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Şeh-i şevket-penâh Abdü'l-Mecîd'in dâ'imâ ma'bûd

İde fark-ı ibâda sâye-i ikbâlini memdûd

O hurşîd-i memâlik-perverin devrân-ı adlinde

Basît-i arsa-i dünyâ bisât-ı cennete mahsûd

Kibâr ile sıgâr-ı bendegân pür-şevk u âsâyiş

Hudâ'ya şükr ola cevr ü sitem ankâ gibi nâ-bûd

Bu dem ol şehriyâr-ı bahtiyâr-ı dâd-fermânın

Gelüp sâl-i cedîdi bâ-su'ûd u yümn-i nâ-ma'dûd

Teşerrüf itmege Rif'at kulı târîh-i tebrîkin

Ararken buldı hamd olsun aceb bir dürr-i nâ-meşûd

Hudâ şâh-ı zamân Abdü'l-Mecîd'e her gelen sâli

Sürûr ile cihân turdukça ide eymen ü mes'ûd

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 156.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEFÂYÎ, Tiranlı Hacı Edhem Beyd. ? - ö. 1859 öncesiÖlüm YılıGörüntüle
2ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
3HİKMET, Şeyhülislâm Ahmed Ârifd. 1786 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
4HAMDÎ, Mustafa Hamdî Beyd. 1766-67 - ö. 1792-93MeslekGörüntüle
5MUHLİS, Koca Halil Beyzâde Halil Muhlis Beyd. ? - ö. 1756-57MeslekGörüntüle
6EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13MeslekGörüntüle
7FÂ'İZ, Mahmûd Paşad. 1824 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8TÂHİR EFENDİ, Kadı-zâded. 1751 - ö. 1838Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HALÎLd. ? - ö. 1721-22Madde AdıGörüntüle
11UBEYDÎ, Hacı Mehmed Ubeydî Efendid. ? - ö. 1698-99Madde AdıGörüntüle
12NİHÂLÎ, Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendid. ? - ö. 2 Ocak 1618Madde AdıGörüntüle