ATÂ BEY

(d. 1224/1809 - ö. 1268/1852)
divan şairi ve yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Halîl Hamîd Paşa-zâde Ârif Bey-zâde Râşid Mehmed Bey (ö. 1834)'in oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre müderrislik, Sofya ve Kahire’de mollalık yaptı. 1847 tarihinde İstanbul, 1849 tarihinde Anadolu payesiyle Meclis-i Ma’ârif üyesi oldu. İstanbul’da öldü. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Döneminde nazım ve nesrinin güzelliğiyle dikkat çekti. Atâ Bey; şair, fasih, beliğ ve halûk idi. Dîvân sahibi olduğuna dair bir kayıt yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri ve Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf [erişim tarihi: 27.06.2013].

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. İstanbul: Zaman Kitaphanesi.

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (2000). “Atâ”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: AKM Yay. 555.

Türk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi. (1977). “Atâ”. C.1. İstanbul: Dergâh Yay. 209.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AYSUN SUNGURHAN
Yayın Tarihi: 18.07.2013
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her dil olmaz cilve-gâh-ı şâhid-i esrâr-ı feyz

Degme bir goncaya düşmez jâle-i âsâr-ı feyz

 

Âşık olmazsa çeh-i zindân-ı iffetde mukîm

Yûsuf-âsâ olamaz şâyeste-i bâzâr-ı feyz

 

İtme İskender gibi âb-ı hayâtı cüst-cû

Neş'e-bahş-ı câvidândır sâgar-ı serşâr-ı feyz

 

Sûzen-i tevbîh-i mürşid zahm-dâr eylerse de

Rabt ider çâk-ı dili elbet şu'â'-ı târ-ı feyz

 

Sen hemân sîr-âb kıl eşk-i nedâmetle 'Atâ

Bâğ-ı âlemde virir nahl-ı hulûsun bâr-ı feyz

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi).  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf [erişim tarihi: 27.06.2013]. 314.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Göknil Gençd. 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AHMED, Kaytas-zâded. ? - ö. 1584-85Doğum YeriGörüntüle
3Gülderen Bilgilid. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirlid. 1809 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
5HASAN RIZÂ EFENDİd. 1809-10? - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6BEHCET, Abdullahd. 1809 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
7ZELÎLÎ, Gurbandurdud. 1800 - ö. 1852Ölüm YılıGörüntüle
8FÂZIL, Han Şeydâ, Molla Fethullâhd. ? - ö. 1852Ölüm YılıGörüntüle
9VÂZEH/VÂZIH, Mirza Şefid. 1794 - ö. 1852Ölüm YılıGörüntüle
10NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10MeslekGörüntüle
11MUHTÂRÎ, Acem-zâde Mustafa M. Efendid. ? - ö. 1679-80MeslekGörüntüle
12SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54MeslekGörüntüle
13NÂFİ', Abdünnâfi' İffet Efendid. 1823 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LEYLÂ, Fîrûze Hanımd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÜCÛDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1612Madde AdıGörüntüle
17HADİCE BACId. 1865 - ö. 1936Madde AdıGörüntüle
18HAMDÎ, Mustafâ Hamdî Efendid. 1825 - ö. ?Madde AdıGörüntüle