SELÎM SIRRI PAŞA

(d. 1215/1800 - ö. 1263/1847)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selîm Sırrı Paşa, 1215/1800'de Yanya'da doğdu. Tepedelenli Ali Paşa-zâ­de Veli Paşa'nın ortanca oğludur. Babasının öldürülmesinden sonra 1238/1822'de İstanbul’a geldi. Anadolu ve Rumeli taraflarında bir süre voyvodalık ve mütesellimlik gibi bazı memurluklarda bulunduktan sonra hâcegânlık rütbesi verilerek maliye tezkireciliğine, 1255/1839’da İzmir muhassıllığına, sonra feshane nezaretine, 1261/1845'te yeni maliye teşkilatının uygulanması amacıyla Erzurum eyalet defterdarlığına atandı. Defterdarlıktan ayrıldıktan sonra da maliye meclisi muhasebe üyeliği görevi ile İstanbul’a döndü. 1262/1846 yılında Ayvalık kaymakamlığına atanmışsa da az bir süre sonra azledildi ve ikin­ci kez maliye meclisi muhasebe üyeliğine getirildi. 1263/1847'de vezir­lik rütbesiyle Belgrad muhafızlığına atanmışsa da tutulduğu humma hastalığın­dan kurtulamayarak aynı yıl içinde orada vefat etti. Mezarı, Belgrad kalesinin yukarısındadır.

Fatîn Tezkiresi'nde: “Haylice eş'ar-ı güzidesi vardır.” ve Lütfi Tarihi'nde : “Talîkü'l-lisân, şiir ve inşaya âşinâ, fatîn ve zeki bir zatı mahbûbü'l-likâ idi.”denil­mektedir (Fatîn 1271: 190; İnal 1988 : 1729-1731).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dağlar yâdigâr-ı hecrindir

Sînede bergüzâr-ı hecrindir

Hâb-ı râhat görür mü tâ be-sabâh

Dide, şeb-zindedâr-ı hecrindir

Bâğ-ı mihnette çeşm-i giryânım

Menba-ı cûybâr-ı bahrindir

Görünen dağ sanma sînemde

Gül-i âl besar-ı (?) hecrindir

Kâl eden cân-ı âşık-ı zârı

Pûte-i gamda nâr-ı hecrindir

Gönül ey mihr-i burc-ı hüsn ü bahâ

Zerreveş bî-karâr-ı hecrindir

Mest-i sahbâ-yı vasl olan Sırrı

Mübtelâ-yı humâr-ı hecrindir

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 109.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ES'AD, Mehmed Es'ad Efendid. Aralık-Ocak 1686-87 - ö. 1731-32Doğum YeriGörüntüle
2REŞÎD ÂKİF PAŞA, Mustafa Sâlih Reşîd Paşad. 1863 - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
3Şemsettin Samid. 1 Haziran 1850 - ö. 18 Haziran 1904Doğum YeriGörüntüle
4ZELÎLÎ, Gurbandurdud. 1800 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
5MURÂDÎ, Şeyh, İstanbullud. 1800 - ö. 1839 ds.Doğum YılıGörüntüle
6RESÂ, Mustafâ Maksûd Resâ Efendid. 1800-01 - ö. 1852-53Doğum YılıGörüntüle
7RÂ'İF, Mehmed Râ'ifd. ? - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
8PERİd. 1811 - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
9SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
10FÂTİH, Fâtih Efendid. 1826 - ö. 1849MeslekGörüntüle
11AFVÎ, Mehmedd. ? - ö. 1732MeslekGörüntüle
12HAMDÎ, Ahmed Hamdî Bey, İstanbullud. 1851 - ö. 1917MeslekGörüntüle
13FATMA, Fatma Hanım, Tekirdağlıd. 1850 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EBKEM, Fazlullâh, Senandaclıd. ? - ö. 1827 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HARÎMÎ, İbrâhîm Harîmî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KONEVÎ, Sadreddind. 1210 - ö. 1274Madde AdıGörüntüle
18SEZÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle