NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalı

(d. 1224/1809 - ö. 1278/1861)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülkerîm Nûrî Efendi’dir. Şiirlerinde Nûrî mahlasını kullandı. 1224/1809 yılında Isparta’da doğdu. 1243/1827 yılında tahsil için İstanbul’a geldi. Burada bir müddet Arapça öğrendikten ettikten sonra Kadızâde Tâhir’e kethüdalık yaptı. Üç yıl II. Sultan Bâyezid Camisi’de evkaf kaymakamlığında bulundu. Müderrislik sınıfına dâhil oldu ve Beşiktaş kadı naipliği yaptı. 1278/1861 yılında vefat etti.
Dîvânçe-i Tevârîh adlı bir eseri vardır. Eserin yazması Millî Kütüphane Yz FB 388/1’de olup içinde 145 manzum tarih, 2 şarkı ve son 19 yaprakta “Tercüme-i Ahvâl-i Nûrî” başlıklı şairin biyografisi vardır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). “Nûrî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 656.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 21.11.2014]

Millî Kütüphane Yz FB 388/1.

Nûrî. Dîvân. http://yazmalar.mkutup.gov.tr/detay_goster.php?k=1402 [Erişim Tarihi: 21.11.2014].

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih
Hazret-i Abdulmecîd Hân’ın ulüvv-i himmeti
İtdi müstağrak cihânı bâ-husûs sûr-ı Hıtan


Vasf olunmaz sûr-ı nevdir hem dahi mümkün degil
Böyle bir sûr-ı hümâyûn görmedi çeşm-i cihân

Hamdü-lillâh kıldı ihyâ sünnet-i peygamberi
Sûr-ı nev olsun hümâyûn şâh-ı devrâna hemân

Bendesi Nûrî didi sad şevkile târîhini
Bârekallah oldu zîbâ sünnet-i şehzâdegân

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 422.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYDÎ, Kara Seydî Çelebid. ? - ö. 1507Doğum YeriGörüntüle
2Yılmaz Daşcıoğlud. 10 Ekim 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FEYZİ/FEYYAZ, Feyzi Mehmed Efendid. 1820 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
5ZÎVER, İstanbullud. 1809 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
6SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirlid. 1809 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
7ÂŞIK, Mehemmed Beyd. 1790 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8YÛSUF/MUHLİS, Yûsuf Efendid. ? - ö. 1861-1876 arasıÖlüm YılıGörüntüle
9NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
10Visâlîd. ? - ö. 1647MeslekGörüntüle
11ÂSIM, Seyyid Ahmed Âsım Efendi (Mütercim)d. ? - ö. 1819MeslekGörüntüle
12İSMET, Mehmed İsmet Efendid. ? - ö. 5 Kasım 1747MeslekGörüntüle
13HASBÎ, Helvacı-zâde Hasbî Muharrem Efendid. 1862 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİF'AT, Hacı Memiş-zâded. 1844 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSNÎ, Hüsnî Efendid. ? - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DERTLİ, Köse Recebd. ? - ö. 1911Madde AdıGörüntüle
18BASÎRÎ, Aynî-zâde Abdülganî Basîrî Beyd. ? - ö. 1599Madde AdıGörüntüle