NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalı

(d. 1224/1809 - ö. 1278/1861)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülkerîm Nûrî Efendi’dir. Şiirlerinde Nûrî mahlasını kullandı. 1224/1809 yılında Isparta’da doğdu. 1243/1827 yılında tahsil için İstanbul’a geldi. Burada bir müddet Arapça öğrendikten ettikten sonra Kadızâde Tâhir’e kethüdalık yaptı. Üç yıl II. Sultan Bâyezid Camisi’de evkaf kaymakamlığında bulundu. Müderrislik sınıfına dâhil oldu ve Beşiktaş kadı naipliği yaptı. 1278/1861 yılında vefat etti.
Dîvânçe-i Tevârîh adlı bir eseri vardır. Eserin yazması Millî Kütüphane Yz FB 388/1’de olup içinde 145 manzum tarih, 2 şarkı ve son 19 yaprakta “Tercüme-i Ahvâl-i Nûrî” başlıklı şairin biyografisi vardır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). “Nûrî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 656.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 21.11.2014]

Millî Kütüphane Yz FB 388/1.

Nûrî. Dîvân. http://yazmalar.mkutup.gov.tr/detay_goster.php?k=1402 [Erişim Tarihi: 21.11.2014].

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih
Hazret-i Abdulmecîd Hân’ın ulüvv-i himmeti
İtdi müstağrak cihânı bâ-husûs sûr-ı Hıtan


Vasf olunmaz sûr-ı nevdir hem dahi mümkün degil
Böyle bir sûr-ı hümâyûn görmedi çeşm-i cihân

Hamdü-lillâh kıldı ihyâ sünnet-i peygamberi
Sûr-ı nev olsun hümâyûn şâh-ı devrâna hemân

Bendesi Nûrî didi sad şevkile târîhini
Bârekallah oldu zîbâ sünnet-i şehzâdegân

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 422.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VELİ BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DÖNEd. 1893 - ö. 1992Doğum YeriGörüntüle
4ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
5HASAN RIZÂ EFENDİd. 1809-10? - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6ZÎVER, İstanbullud. 1809 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜLHAMİD EFENDİd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8YÛSUF/MUHLİS, Yûsuf Efendid. ? - ö. 1861-1876 arasıÖlüm YılıGörüntüle
9NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
10HUSREV, Şeyhülislâm Mollâ Husrev Mehmed bin Ferâmurz bin Alîd. ? - ö. 1480MeslekGörüntüle
11Fâhir, Ahmed Fâhir Efendid. ? - ö. 1760MeslekGörüntüle
12NEDÎM-İ KADÎM, Mehmedd. ? - ö. 1670MeslekGörüntüle
13RAHMÎ, Gebeli-zâded. ? - ö. 19. yüzyılAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÇEŞM-İ ÂFETd. ? - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KEŞFÎ, Ömerd. 1835 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ECRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17EMRÎ, Emrullâhd. ? - ö. 1575Madde AdıGörüntüle
18HEKÎMÎ /HAKÎMÎd. ? - ö. 1617Madde AdıGörüntüle