NECÎB, İbrâhim Necîb Bey

(d. 1238/1823 - ö. 1320/1902)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrâhim Necîb Bey'dir. 1238/1823 yılında doğdu. Reisülulema ve Nakibüleşraf Kıbrıslı Hasan Tahsîn Bey'in oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra tarîk-i ilmîye intisap etti. Uzun süre muhtelif vilayetlerde niyabetlerde bulunduktan sonra adliye mesleğine girdi. Bidayet ve İstinaf mahkemeleri başkanlıkları yaptı. Son memuriyeti Ceza'ir-i Bahr-i Sefid İstinaf Ceza Mahkemesi reisliğidir. İlmî derecelerden İstanbul payesini elde etmiştir. 1320/1902 senesinde Rodos'ta vefat etti, orada medfundur.

İbnü'l-Emin'e göre rind-meşreb idi; bazı manzumeleri kızının oğlu Doktor Ali Fu'âd Bey'in nezdindedir (İnal 1988: 1165). Şiirlerine örnek Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu cây-ı bî-vefâda inşirâh-ı tâm kâbil mi

Huzûr-ı dille imrâr-ı dem ü eyyâm kâbil mi

Gül ü mül sünbül ü bülbül deminden müstefîd olmak

Aceb mümkin midir fasl-ı bahârı râm kâbil mi

Medâr-ı def'-i efkâr olmak üzre bezm-i işretde

Bu şeb dest-i dilârâdan dolu bir câm kâbil mi

Nedendir tâli'imden gördüğüm envâ'-ı tazyîkât

O yâre arz idüp esbâb-ı isti'lâm kâbil mi

Sebük-magzân ile bahse girişme iltizâm eyle

Sükûtı râh-ı aşkda zâhidi ilzâm kâbil mi

Demi geldi Necîbâ verd-i ra'nâ-yı dilârâya

Merâm-ı andelîbi eylemek ifhâm kâbil mi

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay. 1165-1166.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YAHYÂ, Yahyâ Efendid. 1823 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
2FÂ'İZ, Mehmed Fâ'iz Efendid. 1823 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
3MUHİBBÎ, Salihd. 1823 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
4PERTEVÎ/FEVZÎ/RIZÂ, Hacı Ali Rızâ Efendid. 1830 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
5MURTAZAd. 1853 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
6Faik Esat (Andelib)d. 1873 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
7SABRİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8ARZÎ, Mehmed Deded. ? - ö. 1664MeslekGörüntüle
9İBRET, Mehmedd. ? - ö. 1845MeslekGörüntüle
10ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KÂMİL, Receb Kâmild. ? - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAYRÎ, Uryânî-zâde Mehmed Hayrullâh Efendid. ? - ö. 1879Madde AdıGörüntüle
14ZAFÎ DEDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle