NECÎB, İbrâhim Necîb Bey

(d. 1238/1823 - ö. 1320/1902)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrâhim Necîb Bey'dir. 1238/1823 yılında doğdu. Reisülulema ve Nakibüleşraf Kıbrıslı Hasan Tahsîn Bey'in oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra tarîk-i ilmîye intisap etti. Uzun süre muhtelif vilayetlerde niyabetlerde bulunduktan sonra adliye mesleğine girdi. Bidayet ve İstinaf mahkemeleri başkanlıkları yaptı. Son memuriyeti Ceza'ir-i Bahr-i Sefid İstinaf Ceza Mahkemesi reisliğidir. İlmî derecelerden İstanbul payesini elde etmiştir. 1320/1902 senesinde Rodos'ta vefat etti, orada medfundur.

İbnü'l-Emin'e göre rind-meşreb idi; bazı manzumeleri kızının oğlu Doktor Ali Fu'âd Bey'in nezdindedir (İnal 1988: 1165). Şiirlerine örnek Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu cây-ı bî-vefâda inşirâh-ı tâm kâbil mi

Huzûr-ı dille imrâr-ı dem ü eyyâm kâbil mi

Gül ü mül sünbül ü bülbül deminden müstefîd olmak

Aceb mümkin midir fasl-ı bahârı râm kâbil mi

Medâr-ı def'-i efkâr olmak üzre bezm-i işretde

Bu şeb dest-i dilârâdan dolu bir câm kâbil mi

Nedendir tâli'imden gördüğüm envâ'-ı tazyîkât

O yâre arz idüp esbâb-ı isti'lâm kâbil mi

Sebük-magzân ile bahse girişme iltizâm eyle

Sükûtı râh-ı aşkda zâhidi ilzâm kâbil mi

Demi geldi Necîbâ verd-i ra'nâ-yı dilârâya

Merâm-ı andelîbi eylemek ifhâm kâbil mi

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay. 1165-1166.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHİBBÎ, Salihd. 1823 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
2FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
3HAKKI BEY, Yek-çeşm, Üsküdarlıd. 1823 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
4FEŞÂNÎ, Bekird. 1809 - ö. 1900/1902?Ölüm YılıGörüntüle
5ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Ölüm YılıGörüntüle
6VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
7NA’ÎM/MUKÎM, İsmâil Efendid. d. ? - ö. 1694MeslekGörüntüle
8NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.MeslekGörüntüle
9VEHBÎ, Îsâ-zâde Vehbî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
10ZÂRÎ, Hanyalı Abdülvehhâbd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ES'AD, Mansûrî-zâde Hüseyin Es'ad Efendid. 1820 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SELÂMÎ, Kara Müftî-zâde Abdusselâm Selâmî Efendid. ? - ö. 1853-54\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13REŞKÎ, HALİL REŞKÎ EFENDİd. ? - ö. 1718-19Madde AdıGörüntüle
14MÜNÎR, Münîr Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15REBÎB, Vânî-zâde Mustafa Rebîb Efendid. ? - ö. 1735-36Madde AdıGörüntüle