NÛRÎ, Mehmed Nurî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında Mustafa Safayî Efendi'nin Tezkire-i Safayî'de bilgi bulunmaktadır. Tezkire-i Safayi'de verilen bilgiye göre Üsküdarlı olup kerametiyle de meşhur olan Üsküdarlı Tenbel/Tonbul (?) Mehmet Efendi sülâlesindendir. Kendisi de bu sülâleye mensup olması dolayısıyla övünür. Gençliğinde az da olsa bir eğitim aldı. Meşhur olan divanları gözden geçirerek şiir hakkında bilgi sahibi olmuştur.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. AKM Yay. Ankara. 679.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1110

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.04.2015
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gam-ı temekkün eylemez bir dem dil-i mesrûrda

Zât-ı şüyûn cilve eyler mi libâs-ı sûrda

Yok rakîb-i bed-güher kalbinde mihrin zerresi

İ'timâd it âftâb olmaz şeb-i deycûrda

İştiyâk-ı nûr-ı dîdârunla ser-gerdân olan

Söyle ey nûr-ı basar sensiz ne görsün Tûr'da

Revnak-ı mülk-i Süleymân'a nazar eyler mi kör

Lema-i hüsnün tecellî itse çeşm-i mûrda

Dilleri mest-i müdâm eyler hayâl-i lal-i yâr

Sâkıyâ var mı bu keyfiyyet mey-i engûrda

Eyledi uşşâkı dem-beste usûlüyle o şâh

Mutrib-i bezmi ser-âgâz eyleyip mâh-rûda

Şart-ı îcâd-ı sühan muhabbet-i hâtır imiş

Hûb aks itmez sûver âyîne-i meksûrda

Nûriyâ haddin mi insâf it nazîre eylemek

Halli müşkil nükteler seyr eyledik manzûrda

***

Ya Rab dilimi bülbül-i gülzâr-ı kelâm it

Elfâzımı makbûl-i sühan-dân-ı enâm it

Tevfîkini meşşâta idüp hüsn-i kelâma

Bu vâdî-i muciz-eseri şöhret-i nâm it 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. AKM Yay. Ankara. 679.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RA'ÛFÎ, Şeyh Seyyid Ra'ûfî Ahmed Efendid. ? - ö. 1748?Doğum YeriGörüntüle
2BARIŞ MANÇOd. 02.01.1943 - ö. 01.02.1999Doğum YeriGörüntüle
3REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1733-34Doğum YeriGörüntüle
4İshâk-zâde, Mehmed Sâlih Zuhûrî Efendid. ? - ö. 1672Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7ÂRİF, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1714-15Madde AdıGörüntüle
8BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Madde AdıGörüntüle
9AHKER, Mehmed Sadık Hand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle