NÛRÎ, Mustafa Nûrî Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1264/1848)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl Adı Mustafa Nûrî Efendi'dir. İstanbul'da öğrenimini tamamladıktan sonra müderris sınıfına geçmiş, 1261/1845 senesinde Mekke mevletiyetine atanmış, buradaki görevini tamaladıktan sonra İstanbul'a dönerken Kayser adlı yerde vefat etmiştir. Kaynaklarda vefat tarihi bildirilmemekle beraber Fatîn, mevleviyet müddetini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerken yolda vefat ettiğini (1271:423) bildirdiğine göre normalde üç yıl olan mevleviyet süresini göz önüne alırsak Nûrî Efendi'nin 1264/1848 yılında vefat ettiğini kabul etmemiz gerekir.

Milli Kütüphane Yz. FB 194 numarada 1262/1846 senesinde sağ olan Nûrî adında birine ait bir Dîvân bulunmaktadır. Bu Dîvân'ın içindeki şiirlerden bu şairin Aydın ve Saruhan'da da görev yaptığı anlaşılmaktadır. Kesin olmamakla beraber bu Dîvân'ın Mustafa Nûrî'ye ait olduğu düşünülebilir. Fatîn'e göre bir kıt‘a Dîvânçe'si vardır (1271: 423). Keşfü'z-Zünûn Zeyli'nde ise Dîvân'ı olduğu bildirilmektedir (İsmail Paşa 1945: 535).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). "Nûrî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay. 656.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İsmail Paşa (1945). Keşfü'z‑Zünûn Zeyli. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âh ilişdi kâkül-i dildâra bir ben bir gönül

Şâne-veş olmakdadır sad-pâre bir ben bir gönül

İntizâr-ı vuslat-ı dilber ile şeb-tâ-seher

Kalmışız bî-tâkat u bî-çâre bir ben bir gönül

Devr ider vâdî-i aşkı yine merkezde mukîm

Bu revişle benzedi pergâra bir ben bir gönül

Gördi nazm-ı Râşid'i çün bülbül-âsâ başladı

Gülşen-i tanzîrde güftâra bir ben bir gönül

Bir gül-i ra'nâ içün gülşen-serây-ı dehrde

Nûriyâ uydı hezâr-ı zâra bir ben bir gönül

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 422.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜDÂYÎ, Ahî-zâde Hüseyin Efendid. 1572 - ö. 1634Doğum YeriGörüntüle
2MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11Doğum YeriGörüntüle
3TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Doğum YeriGörüntüle
4ENVERÎ, Sa'dullâh Enverî Efendid. ? - ö. 1848Ölüm YılıGörüntüle
5HURREMÎ, Ahmed, Zilelid. ? - ö. 1848Ölüm YılıGörüntüle
6ŞAH SULTANd. ? - ö. 1848Ölüm YılıGörüntüle
7FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8NAZMÎ, Mehmed Nazmî Çelebid. ? - ö. 1667MeslekGörüntüle
9Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85MeslekGörüntüle
10HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂŞİD, Enderunlu Hoca Râşid Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMED ŞERÎF, İzmirlid. ? - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SU'ÂLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ŞÂHÎ, ÂRİFÎ, Mes’ûd Mîrzâd. ? - ö. 1506-07Madde AdıGörüntüle
15ZENCÎRÎ, Zencîrî-i Cân-bâzd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle