REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi

(d. 1175/1762 - ö. 1255/1839)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Anadolu kazaskerlerinden Tatarcık-zâde Abdullah Efendi (d.1730-31/ö.1797)’nin oğludur. 10 Zilhicce 1175/3 Temmuz 1762 günü doğdu. İlk bilgilerini babasından aldı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra 1216/1801'de Kudüs, 1222/1807'de Mısır mollası oldu. 1228/1813'te Mekke, 1231/1816'da İstanbul, 1224/1809'da Anadolu payesini aldı. 1237/1821-22'de Anadolu kazaskerliği ve 1241/1826'da Rumeli payesine vasıl oldu. 1242/1827'de -Fatîn Tezkiresi’ne göre 1241’de- nakibüleşrâf, 1244/1828-29'da Rumeli kazaskeri oldu. 1246/1830-31'de nakiplikten azl edildi ve 1255/1839'da öldü. Eğrikapı’da medfundur. Âlim ve fazıl bir kimse olan Ahmed Reşîd Efendi’nin Reşîd mahlasıyla yazdığı şiirlerinin bir Dîvânçe oluşturacak miktarda olduğu kaynaklarda bildirilmektedir.

Kaynakça

Ahmed Nazîf. Riyâzü’n-Nukabâ. Süleymaniye Kütüphanesi Es’ad Efendi Nu.: 2275. 54b-56a.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 138-139.

Köksal, M. Fatih (2007). “Reşîd”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.7. Ankara: AKM Yay. 330.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay. 1425.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmanî. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 392.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Reşîd”. C.6. İstanbul: Dergâh Yay. 319.

Yüksel, Hasan ve M. Fatih Köksal (1998). Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakibüleşraflar, Ahmed Rıf’at Devhatü’n-Nukabâ. Sivas: Dilek Matbaası. 146-147.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 02.09.2013
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yâri tenhâda bulup ifşâ-yı râz itmek de güç

Halk içinde ol mehe arz-ı niyâz itmek de güç

Çille-i aşka tahammül eylemek emr-i asîr

Tîr-i cevr-i dil-rübâdan ihtirâz itmek de güç

Çeşm-i mestin süzerek bin dürlü nâz îcâd ider

Her nigâhın birbirinden imtiyâz itmek de güç

Kıble-i hâcât-ı dil mihrâb-ı ebrûsundadır

Bu cihetle âşıka terk-i namaz itmek de güç

Derd-i aşka sabr u tâkat hayli müşkil ey Reşîd

Gerçi terk-i nâzenîn-i dil-nüvâz itmek de güç

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 138.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563Doğum YeriGörüntüle
2VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661Doğum YeriGörüntüle
3Aslı Öngörend. 01 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NUTKÎ, ALİ DEDEd. 27 Temmuz 1762 - ö. 11 Ağustos 1804Doğum YılıGörüntüle
5İNÂYETÎ, İnayetullah Ağad. 1762-63 - ö. 1814-15Doğum YılıGörüntüle
6FÂZIL, Hâfız Hacı Tâhir Efendid. 1762-63 - ö. 1795-96Doğum YılıGörüntüle
7ŞEM‘Î, Ahmedd. 1772-1773 - ö. 1839-1841Ölüm YılıGörüntüle
8ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
9İBRÂHÎM, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEYHÎ, Seyyid Mehmed Allâme Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1635MeslekGörüntüle
11ATÂ, Ebû İshak-zâde Seyyid Mehmed Atâullâh Efendid. 1 Ocak 1760 - ö. 14 Ekim 1811MeslekGörüntüle
12MÎRÎd. ? - ö. 1599MeslekGörüntüle
13LEYLÂ, Fîrûze Hanımd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHTÂRd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Ahmed Rif'at, Kânî Paşa-zâded. 1844 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÎGÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1617Madde AdıGörüntüle
17EDÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KUL YUSUFd. 1712 - ö. 1789Madde AdıGörüntüle