REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi

(d. 1175/1762 - ö. 1255/1839)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Anadolu kazaskerlerinden Tatarcık-zâde Abdullah Efendi (d.1730-31/ö.1797)’nin oğludur. 10 Zilhicce 1175/3 Temmuz 1762 günü doğdu. İlk bilgilerini babasından aldı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra 1216/1801'de Kudüs, 1222/1807'de Mısır mollası oldu. 1228/1813'te Mekke, 1231/1816'da İstanbul, 1224/1809'da Anadolu payesini aldı. 1237/1821-22'de Anadolu kazaskerliği ve 1241/1826'da Rumeli payesine vasıl oldu. 1242/1827'de -Fatîn Tezkiresi’ne göre 1241’de- nakibüleşrâf, 1244/1828-29'da Rumeli kazaskeri oldu. 1246/1830-31'de nakiplikten azl edildi ve 1255/1839'da öldü. Eğrikapı’da medfundur. Âlim ve fazıl bir kimse olan Ahmed Reşîd Efendi’nin Reşîd mahlasıyla yazdığı şiirlerinin bir Dîvânçe oluşturacak miktarda olduğu kaynaklarda bildirilmektedir.

Kaynakça

Ahmed Nazîf. Riyâzü’n-Nukabâ. Süleymaniye Kütüphanesi Es’ad Efendi Nu.: 2275. 54b-56a.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 138-139.

Köksal, M. Fatih (2007). “Reşîd”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.7. Ankara: AKM Yay. 330.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay. 1425.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmanî. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 392.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Reşîd”. C.6. İstanbul: Dergâh Yay. 319.

Yüksel, Hasan ve M. Fatih Köksal (1998). Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakibüleşraflar, Ahmed Rıf’at Devhatü’n-Nukabâ. Sivas: Dilek Matbaası. 146-147.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 02.09.2013
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yâri tenhâda bulup ifşâ-yı râz itmek de güç

Halk içinde ol mehe arz-ı niyâz itmek de güç

Çille-i aşka tahammül eylemek emr-i asîr

Tîr-i cevr-i dil-rübâdan ihtirâz itmek de güç

Çeşm-i mestin süzerek bin dürlü nâz îcâd ider

Her nigâhın birbirinden imtiyâz itmek de güç

Kıble-i hâcât-ı dil mihrâb-ı ebrûsundadır

Bu cihetle âşıka terk-i namaz itmek de güç

Derd-i aşka sabr u tâkat hayli müşkil ey Reşîd

Gerçi terk-i nâzenîn-i dil-nüvâz itmek de güç

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litoğrafya Destgâhı. 138.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEDÂÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sibel Köklüd. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KEMÂL PAŞA, İsmâ'îl Sâdık Kemâld. 1828 - ö. 1892Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂKİR, Çukadâr Ahmed Aga-zâded. 1762 - ö. 1836Doğum YılıGörüntüle
5MEFTUN, Abdürrezzâk Dünbülîd. 1762/63 - ö. 1827/28Doğum YılıGörüntüle
6FÂZIL, Hâfız Hacı Tâhir Efendid. 1762-63 - ö. 1795-96Doğum YılıGörüntüle
7İBRÂHÎM, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEVKÎ, Azîz İmâmı-zâde Osman Şevkî Efendid. ? - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
9MURÂDÎ, Şeyh, İstanbullud. 1800 - ö. 1839 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10ATÂ, Ebû İshak-zâde Seyyid Mehmed Atâullâh Efendid. 1 Ocak 1760 - ö. 14 Ekim 1811MeslekGörüntüle
11TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861MeslekGörüntüle
12MÎRÎd. ? - ö. 1599MeslekGörüntüle
13FEYZÎ, Alî Feyzîd. 1854 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SUÂD HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SUN'Î, Sun'ullah Mehmed Efendid. ? - ö. 1674Madde AdıGörüntüle
18HAŞİMÎ, Osmand. 1543 - ö. 1594Madde AdıGörüntüle