MURÂDÎ, Şeyh, İstanbullu

(d. 1215/1800 - ö. 1255/1839 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1215/1800 yılında İstanbul'da doğdu. Daha sonra Samako'ya hicret etti. Samako'da bulunan Şeyh Abdurrahmân Efendi'nin müridlerindendir. 1839 yılında bu şeyhten hilafet aldıktan sonra İstanbul'a döndü ve İstanbul'da şeyhlik yaptı. Ölüm tarihi ve yeri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 1839'dan sonraki bir tarihte vefat etmiş olmalıdır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir. Bu tezkirede şairin hezâr-fen bir zat olduğu ve pek çok eseri bulunduğu bildirilmekteyse de adları yazılı değildir. Ayna üzerine yazı yazmakta ustaydı. Fatîn'e göre kendi hattıyla ayna üzerine yazılmış birçok kıt'aları ve beyitleri varmış (1271: 375).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). "Murâdî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. VI. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Murâdî". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Müstezâd

Vechinde görüp bir gül-i zîbâ-yı muhabbet

Ey gözleri âfet

Bülbül gibi dil itdi temennâ-yı muhabbet

Nâ-çâr olup elbet

Ol bezm-i ezel lezzetidir bezm-i cihânda

Şimdiki zamânda

Halk birbirine itdigi sevdâ-yı muhabbet

Eskidir o ülfet

Mahbûb temâşâsı bir esrâr-ı hikemdir

Hak'dan bu keremdir

Kim mest ider uşşâkı tecellâ-yı muhabbet

Hâl ehline devlet

Ta'rîfe gelir mi gönül ahvâli kalemle

Yorulma elemle

Meydân-ı erenlerde ko da'vâ-yı muhabbet

Yokdur bu ne sohbet

Nakşındaki nakkâşı bilüp ârif-i Hakk ol

Sen var yüzi ak ol

Tahkîk Murâdî budur ol cây-ı muhabbet

Pîrden ola himmet

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 375.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Kemal Akünald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942Doğum YeriGörüntüle
3ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YeriGörüntüle
4MEMMED HÜSEYNd. 1800 - ö. 1880?Doğum YılıGörüntüle
5TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
6REŞÎD, Mustafa Reşîd Paşad. 1800 - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
7ADLÎ, Sultan II. Mahmûdd. 1785 - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
8VAHÎD, Ahmed Vahîd Efendid. ? - ö. 1839-1861Ölüm YılıGörüntüle
9REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendid. 1762 - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
10HASÎB-İ ÜSKÜDÂRÎd. ? - ö. 1786MeslekGörüntüle
11LÜTFÎ, Lütfî Sâlih Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1888MeslekGörüntüle
12RİF'AT, Hacı Memiş-zâded. 1844 - ö. 1912MeslekGörüntüle
13VEHBÎ, Sâlih Vehbî Efendid. ? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED RÜŞDÎ, Ketenci-zâded. 1834 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEHÎM, İbrâhîm Fehîm Beyd. 1813 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BERKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Okçu-zâde Nişancı Mehmed Paşad. 1562-63 - ö. 1629-30Madde AdıGörüntüle
18TAB'Î, Pîrî Mollası Mustafa Efendid. ? - ö. 1764-65Madde AdıGörüntüle