MURÂDÎ, Şeyh, İstanbullu

(d. 1215/1800 - ö. 1255/1839 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1215/1800 yılında İstanbul'da doğdu. Daha sonra Samako'ya hicret etti. Samako'da bulunan Şeyh Abdurrahmân Efendi'nin müridlerindendir. 1839 yılında bu şeyhten hilafet aldıktan sonra İstanbul'a döndü ve İstanbul'da şeyhlik yaptı. Ölüm tarihi ve yeri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 1839'dan sonraki bir tarihte vefat etmiş olmalıdır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir. Bu tezkirede şairin hezâr-fen bir zat olduğu ve pek çok eseri bulunduğu bildirilmekteyse de adları yazılı değildir. Ayna üzerine yazı yazmakta ustaydı. Fatîn'e göre kendi hattıyla ayna üzerine yazılmış birçok kıt'aları ve beyitleri varmış (1271: 375).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). "Murâdî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. VI. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Murâdî". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Müstezâd

Vechinde görüp bir gül-i zîbâ-yı muhabbet

Ey gözleri âfet

Bülbül gibi dil itdi temennâ-yı muhabbet

Nâ-çâr olup elbet

Ol bezm-i ezel lezzetidir bezm-i cihânda

Şimdiki zamânda

Halk birbirine itdigi sevdâ-yı muhabbet

Eskidir o ülfet

Mahbûb temâşâsı bir esrâr-ı hikemdir

Hak'dan bu keremdir

Kim mest ider uşşâkı tecellâ-yı muhabbet

Hâl ehline devlet

Ta'rîfe gelir mi gönül ahvâli kalemle

Yorulma elemle

Meydân-ı erenlerde ko da'vâ-yı muhabbet

Yokdur bu ne sohbet

Nakşındaki nakkâşı bilüp ârif-i Hakk ol

Sen var yüzi ak ol

Tahkîk Murâdî budur ol cây-ı muhabbet

Pîrden ola himmet

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 375.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Melike İncid. 19 Eylül 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HARÂBÎ, Ciloğlu Deli Bekird. 1800/1817/1828? - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
5MEMMED HÜSEYNd. 1800 - ö. 1880?Doğum YılıGörüntüle
6HASTA HASANd. 1800 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
7İBRÂHÎM, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEVKÎ, Azîz İmâmı-zâde Osman Şevkî Efendid. ? - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEM‘Î, Ahmedd. 1772-1773 - ö. 1839-1841Ölüm YılıGörüntüle
10ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872MeslekGörüntüle
11CEMÂLÎ, Şeyhd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901MeslekGörüntüle
13EDHEM BEY, Musâhib-zâde, Enderunlud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HIZIRd. ? - ö. 1844-45’te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAFÎ, Safiyyüddîn Mustafad. ? - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SUN’Î, Mevlânâ Sun’î Çelebid. ? - ö. 1509-10Madde AdıGörüntüle
17HÜSEYİN CEYLANd. 1921 - ö. 1976Madde AdıGörüntüle
18ARİFOĞLUd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle