HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendi

(d. 1248/1832 - ö. 1309/1891)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hüseyin Hakkı Efendi'dir. Şiirlerinde önce Hakkı, sonra Fevzî mahlasını kullandı. 1248/1832 yılında Bursa'da doğdu. Şair ve Bursa'daki Mısriyye tarikatı şeyhlerinden Zâ'ik Efendi'nin oğludur. 1846 senesinde İstanbul'a geldi. Bâb-ı Seraskerî'de Masraf Nezâreti Tahrîrat Odası kâtipleri arasına katıldı. Sonra bazı livaların kâtiplikilerinde, Mekke-i Mükerreme emirinin divan kâtipliğinde görev yaptı. 1877 senesinde Mekke'den ayrıldı. 1890 senesinde Hazîne-i Nebevî başkatipliğine tayin edildi. Eylül 1309/1891'de Medine'de vefat etti.

Fatîn Tezkiresi'nde İsmail Paşa-zâde Hakkı Bey'in öğrencilerinden olduğu, şiir konusunda şeyhinin izinden gittiği, şairlik gücünü kaybetmemek hülyasıyla sonradan Fevzî mahlasını kullandığı ve güzel şiirler söylediği ifade edilmektedir (Fatîn 1271: 69). Şiirlerine örnekler Fatîn Tezkiresi ve Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her nigâh-ı cân-sitânından ki dil me'yûs olur

Rûh-ı kudsî ser-be-ceyb-i gûşe-i efsûs olur

İtmem ol nahvet-perest-i nâza arz-ı iştikâ

Çâk-ı sînem korkarım âyîne-i nâmûs olur

Dil ki bezm-i gamda ser-germ-i hayâlindir o dem

Dûd-ı âhım şem'-i dâğ-ı sîneme fânûs olur

Râhib-i deyr-i mecâzım kim be-feyz-i aşk-ı pâk

Vecd ü hâl-i tab'ıma bâdî dem-i nâkûs olur

Âlem-i ma'nîde Hakkî eylesem bast-ı kelâm

Feyz-i enfâs-ı Mesîh endîşeme me'nûs olur

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 69.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BÂDİNCÂNÎ-ZÂDE ABDULLÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1683Doğum YeriGörüntüle
2Kemal Selçukd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Doğum YeriGörüntüle
4ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
5KÂMİL PAŞA, Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşad. 1832 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
6SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
7AHMED VEFİK PAŞAd. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8RİF'AT, Ahmed Rif'at, Kânî Paşa-zâded. 1844 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10FÜRÛGÎ, Fürûgî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞEFKATÎ, Hâfız Edhem Şefkatî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76MeslekGörüntüle
13EDÎB, Ali Edîb Beyd. 1870-71 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZULLÂH, El-hâc Feyzullâh Eyyûbîd. ? - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEVZÎ, Hammâmî-zâde Mehmedd. 1828 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendid. 1753-54 - ö. 1798Madde AdıGörüntüle
17GATIH DEDE, Hüseyin Karakuşd. ? - ö. 1975?Madde AdıGörüntüle
18LÂYIH, Hâfız Mehmedd. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle