HAKKI, Hüseyin Hakkı Efendi

(d. 1832/1248 - ö. 1891/1309)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hüseyin Hakkı Efendi'dir. Şiirlerinde önce Hakkı, sonra Fevzî mahlasını kullandı. 1248/1832 yılında Bursa'da doğdu. Şair ve Bursa'daki Mısriyye tarikatı şeyhlerinden Zâ'ik Efendi'nin oğludur. 1846 senesinde İstanbul'a geldi. Bâb-ı Seraskerî'de Masraf Nezâreti Tahrîrat Odası kâtipleri arasına katıldı. Sonra bazı livaların kâtiplikilerinde, Mekke-i Mükerreme emirinin divan kâtipliğinde görev yaptı. 1877 senesinde Mekke'den ayrıldı. 1890 senesinde Hazîne-i Nebevî başkatipliğine tayin edildi. Eylül 1309/1891'de Medine'de vefat etti.

Fatîn Tezkiresi'nde İsmail Paşa-zâde Hakkı Bey'in öğrencilerinden olduğu, şiir konusunda şeyhinin izinden gittiği, şairlik gücünü kaybetmemek hülyasıyla sonradan Fevzî mahlasını kullandığı ve güzel şiirler söylediği ifade edilmektedir (Fatîn 1271: 69). Şiirlerine örnekler Fatîn Tezkiresi ve Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her nigâh-ı cân-sitânından ki dil me'yûs olur

Rûh-ı kudsî ser-be-ceyb-i gûşe-i efsûs olur

İtmem ol nahvet-perest-i nâza arz-ı iştikâ

Çâk-ı sînem korkarım âyîne-i nâmûs olur

Dil ki bezm-i gamda ser-germ-i hayâlindir o dem

Dûd-ı âhım şem'-i dâğ-ı sîneme fânûs olur

Râhib-i deyr-i mecâzım kim be-feyz-i aşk-ı pâk

Vecd ü hâl-i tab'ıma bâdî dem-i nâkûs olur

Âlem-i ma'nîde Hakkî eylesem bast-ı kelâm

Feyz-i enfâs-ı Mesîh endîşeme me'nûs olur

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 69.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NESÎB, Gazzîzâde Mustafa Nesîb b. Ahmed Bursevîd. ? - ö. 1786-87Doğum YeriGörüntüle
2ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF, Alî Beyzâde Ârif Efendid. 1832-33 - ö. 1850 ds.Doğum YılıGörüntüle
5ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7FİRÂKÎ, Hüseyin Firâkî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891Ölüm YılıGörüntüle
10B‘İS, Kasabzâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801MeslekGörüntüle
11EMÎRÎ, Emîr Çelebi, Seyyid Fahreddînoğlud. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NİGÂHÎ, Şehlâ Mustafa Nigâhî Çelebid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1693MeslekGörüntüle
13HAYREDDÎN PAŞA, Tunuslud. ? - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂZIMd. 1839 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İHSÂNd. 1822 - ö. 1840Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PENÂHÎ, Rumelili Penâhîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MUSTAFAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RAHÎMÎ, Habeşîzâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727Madde AdıGörüntüle