HAKKI/FEVZÎ, Hüseyin Hakkı Efendi

(d. 1248/1832 - ö. 1309/1891)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hüseyin Hakkı Efendi'dir. Şiirlerinde önce Hakkı, sonra Fevzî mahlasını kullandı. 1248/1832 yılında Bursa'da doğdu. Şair ve Bursa'daki Mısriyye tarikatı şeyhlerinden Zâ'ik Efendi'nin oğludur. 1846 senesinde İstanbul'a geldi. Bâb-ı Seraskerî'de Masraf Nezâreti Tahrîrat Odası kâtipleri arasına katıldı. Sonra bazı livaların kâtiplikilerinde, Mekke-i Mükerreme emirinin divan kâtipliğinde görev yaptı. 1877 senesinde Mekke'den ayrıldı. 1890 senesinde Hazîne-i Nebevî başkatipliğine tayin edildi. Eylül 1309/1891'de Medine'de vefat etti.

Fatîn Tezkiresi'nde İsmail Paşa-zâde Hakkı Bey'in öğrencilerinden olduğu, şiir konusunda şeyhinin izinden gittiği, şairlik gücünü kaybetmemek hülyasıyla sonradan Fevzî mahlasını kullandığı ve güzel şiirler söylediği ifade edilmektedir (Fatîn 1271: 69). Şiirlerine örnekler Fatîn Tezkiresi ve Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her nigâh-ı cân-sitânından ki dil me'yûs olur

Rûh-ı kudsî ser-be-ceyb-i gûşe-i efsûs olur

İtmem ol nahvet-perest-i nâza arz-ı iştikâ

Çâk-ı sînem korkarım âyîne-i nâmûs olur

Dil ki bezm-i gamda ser-germ-i hayâlindir o dem

Dûd-ı âhım şem'-i dâğ-ı sîneme fânûs olur

Râhib-i deyr-i mecâzım kim be-feyz-i aşk-ı pâk

Vecd ü hâl-i tab'ıma bâdî dem-i nâkûs olur

Âlem-i ma'nîde Hakkî eylesem bast-ı kelâm

Feyz-i enfâs-ı Mesîh endîşeme me'nûs olur

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 69.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çiğdem Gündeşd. 05 Nisan 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İsmet Bozdağd. 13 Mart 1916 - ö. 8 Mart 2013Doğum YeriGörüntüle
3ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF, Alî Beyzâde Ârif Efendid. 1832-33 - ö. 1850 ds.Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
7NÂFİ', Abdünnâfi' İffet Efendid. 1823 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED VEFİK PAŞAd. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FÂTİH, Fâtih Efendi, Şirvanlıd. 1778 - ö. 1834MeslekGörüntüle
12TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58MeslekGörüntüle
13Hoşyâr Kadınefendid. ? - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEZÂYÎ, Yahyâ Sezâyî Efendid. 1816 - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜRÛRÎ/HÜZNÎ/HEVÂYÎ, Seyyid Osman Efendid. 2 Şubat 1752 - ö. 2 Şubat 1814Madde AdıGörüntüle
17LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendid. ? - ö. 1837-38Madde AdıGörüntüle
18ŞEMSÎ, Şemsî-i Edvârîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle