İFFET, Hatice İffet Hanım

(d. 1854/1271 - ö. 1912/1331)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hatice İffet Hanım mahlası, İffet'tir. 1271/1854 yılında İstanbul'da doğmuştur. Akdeniz Cezayir vilayeti İstinaf Ceza Mahkemesi reisi aynı zamanda önemli bir alim olan İbrahim Necîb Bey'in kızıdır. Dedesi devrinde Re'îsü'l-Ulemâ ve Nakîbü'l-Eşrâf unvanlarıyla tanınmış Hasan Tahsîn Efendi'dir. İffet Hanım ilk derslerini babasından almış Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Sonra kendi kendini yetiştirirerek belli bir bilgi seviyesine ulaşmıştır. Evlenmiştir, kocasının adı bilinmemektedir, Dr. Ali Fuad Bey adlı bir oğlu vardır. İffet Hanım, 1912 yılında İstanbul'da vefat etmiş, vasiyetine uyularak Erenköy'deki Sahrâ-yı Cedîd Kabristan'ına defnedilmiştir.

Hatice İffet Hanım'ın bir Dîvânçe teşkil edecek kadar şiiri vardır. Şiirleri dağınık hâlde oğlu Ali Fuad Bey'dedir. Oğluna göre İffet Hanım'ın bilgisine ve şiir yeteneğine bakıldığında elde olan şiirlerinin sayısı çok azdır, hayatının büyük bir çoğunun ailevi sıkıntılar içinde geçmesi, az şiir yazmasının sebeplerindendir (İnal 1988: 682). Şiirlerine örnek Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

İffet Hanım'ın babası ve büyük babası şair olduğu gibi dedelerinden de hayli şair yetişmiştir. Hem aile çevresinin etkisi ve hem de doğuştan gelen yeteneği dolayısıyla küçük yaşta şiire ve edebiyata meyletmiştir ve genç yaşında şiir söylemeye başlamıştır. İffet Hanım yenileşme devrine yetiştiği hâlde eski zevke ve edebiyata bağlı kalmayı tercih etmiştir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: TÜRKKAD Yay.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 11.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tahayyül eylesem mâzîyi bâl-i pür-melâlimde

Tecessüm eyler ol dem firkati yârin hayâlimde

Ne hâcet vasfına ta'bîr ararsın ey dil-i Mecnûn

Hatâ etmem ana Leylâ desem de hasb-i hâlimde

Kişi düşdügü yerden kalkar elbette meseldir bu

Amân sâkî getir ol bâdeyi ser-mest hâlimde

Bana ölmek daha âsândır âlâm-ı hicrinden

Neler çekmekdeyim ey verd-i ter rûz u leyâlimde

Durunca genc-i mahfîde kıdem peydâ eder gevher

Bilirler şi'rimin kadrini İffet irtihâlimde

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay. 682, 683.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Doğum YeriGörüntüle
2SİYÂMÎ, Mehmed Alîd. ? - ö. 1654-55Doğum YeriGörüntüle
3Elif Sofyad. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Köse Sefer-zâde Hacı Râşid Efendid. 1854 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
5Zühdi Mehmed (TAYYİPZADE)d. 1854 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
6FERDÎ, Rasimd. 1854 - ö. 1907?-1909?Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Celald. 1867 - ö. 25 Ocak 1912Ölüm YılıGörüntüle
8MUSA, Musa Seferoğlud. 1830 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED MİDHAT EFENDİd. 1844 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10HÂCİBÎ, Hacı Sâlih-zâde Halîl Hâcibîd. ? - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ESRÂRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14BEHCET, Abdullahd. 1809 - ö. 1866Madde AdıGörüntüle
15MUHİBBÎd. 1494 - ö. 1566Madde AdıGörüntüle