REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Bey

(d. 1245/1829 - ö. 1317/1900)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1245/1829 yılında doğdu. Asıl adı Mustafa Refîk Bey'dir. Şiirlerinde Refîk mahlasını kullandı. Voyvodalardan Yergöklü Hacı Murâd Ağa'nın oğludur. Hacı Murâd Ağa-zâde sanıyla tanındı. Tahsilini özel hocalardan yaptı. Tahsilini tamamladıktan sonra Kayınpederi Bosnalı Vezir Âgâh Paşa'nın Hicaz ve İşkodra valilikleri sırasında onun mühürdarlığında bulundu. Sonra bir süre Ordu muhasebeciliğinde görev yaptı. Âgâh Paşa'nın vefatından sonra İstanbul'a geldi. Önce Altıncı Belediye Dairesi muhasebeciliğine, sonra Mısır Hidîviyyeti kapı kethudalığı başkitabetine tayin olundu. Mısır hidivi İsmâil Paşa'nın hidivliği esnasında iki defa görevli olarak Mısır'a gitti ve onun teveccühüne mazhar oldu. 1317/1900 senesinin Şevval ayında İstanbul'da vefat etti. Karagümrük'te Âhû Efendi Dergâhı'nın haziresine defnedildi.

İbnü'l-Emin, Refîk Bey’den tasavvufa ve garip ilimlere vakıf, halk ile ihtilatdan çekinen ve inzivayı seven bir kişi olarak bahseder. Tasavvufla ilgili manzum ve mensur basılmamış bazı eserleri bulunduğunun rivayet edildiğini söyler. Kendi kütüphanesindeki mecmualardan birinde şiirlerinden bir münacat, bir kaside, bir muhammes, bir manzum mektup, yirmi altı gazel, bir şarkı, birkaç da tarihin olduğunu belirtir (İnal 1988: 1413).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Serde sevdâ dilde gam dîdemde nem bî-ihtiyâr

Korkarım râz-ı nihânım itmeyeydi âşikâr

Rûz u şeb bir Yûsuf-ı Mısr-ı melâhat aşkına

Dinmeyüp durmaz kesilmez Nîl-i eşk-i bî-karâr

Kâni'-i dîdâr-ı yâr olmak nasıl kâbil olur

Gelmeyince ayn-ı uşşâka dü-âlem zerre-vâr

Gayretim koymaz hayâlin belki gelsün aynıma

Merdüm-i çeşmim benim-çün bir rakîb-i fitne-kâr

Seyr-i yâre her biri bir dîde-i nezzâredir

Sînede göz göz açılmış nice yüz bin yâre var

Eyledi gûyâ Refîk-i bî-dil ü dem-besteyi

Feyz-i cân-bahş-ı cenâb-ı Nevres-i âlî-tebâr

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay. 1414.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REŞÎD, Rüşdî-zâde Hasand. ? - ö. 1739-40Doğum YeriGörüntüle
2MUHİB, Abdürrahîm Efendid. ? - ö. 1821Doğum YeriGörüntüle
3Elif (Veral)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
5HAMDÎ, El-hâc Abdulhamîd Hamdî Efendi, Harputlud. 1829 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6HALÎM, Abdulhalîm Efendid. 1829 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
7DİLAVER AĞAd. ? - ö. 1900-1905?Ölüm YılıGörüntüle
8BEHCETd. 1864 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirlid. 1809 - ö. 1868MeslekGörüntüle
11ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833MeslekGörüntüle
12NÂCÎ, Alaybeyi-zâde Hasan Nâcî Efendid. 1854-55 - ö. 12 Ocak 1920MeslekGörüntüle
13BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED ABDURRAHMAN, İzmirlid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TEVFÎK, Çerkeşli Şeyh Mustafâ Efendi-zâded. 1826 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÎGÎ, Darbhâne Emîni-zâde Baş Yazıcısı Tîgî Beyd. ? - ö. IV. Mehmed Dönemi (1648-1687) veya sonrasıMadde AdıGörüntüle
17RİF’AT, Hasan Rif’at Efendid. 1847 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle
18HIDIR BABAd. 1770 - ö. 1870Madde AdıGörüntüle