REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Bey

(d. 1245/1829 - ö. 1317/1900)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1245/1829 yılında doğdu. Asıl adı Mustafa Refîk Bey'dir. Şiirlerinde Refîk mahlasını kullandı. Voyvodalardan Yergöklü Hacı Murâd Ağa'nın oğludur. Hacı Murâd Ağa-zâde sanıyla tanındı. Tahsilini özel hocalardan yaptı. Tahsilini tamamladıktan sonra Kayınpederi Bosnalı Vezir Âgâh Paşa'nın Hicaz ve İşkodra valilikleri sırasında onun mühürdarlığında bulundu. Sonra bir süre Ordu muhasebeciliğinde görev yaptı. Âgâh Paşa'nın vefatından sonra İstanbul'a geldi. Önce Altıncı Belediye Dairesi muhasebeciliğine, sonra Mısır Hidîviyyeti kapı kethudalığı başkitabetine tayin olundu. Mısır hidivi İsmâil Paşa'nın hidivliği esnasında iki defa görevli olarak Mısır'a gitti ve onun teveccühüne mazhar oldu. 1317/1900 senesinin Şevval ayında İstanbul'da vefat etti. Karagümrük'te Âhû Efendi Dergâhı'nın haziresine defnedildi.

İbnü'l-Emin, Refîk Bey’den tasavvufa ve garip ilimlere vakıf, halk ile ihtilatdan çekinen ve inzivayı seven bir kişi olarak bahseder. Tasavvufla ilgili manzum ve mensur basılmamış bazı eserleri bulunduğunun rivayet edildiğini söyler. Kendi kütüphanesindeki mecmualardan birinde şiirlerinden bir münacat, bir kaside, bir muhammes, bir manzum mektup, yirmi altı gazel, bir şarkı, birkaç da tarihin olduğunu belirtir (İnal 1988: 1413).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Serde sevdâ dilde gam dîdemde nem bî-ihtiyâr

Korkarım râz-ı nihânım itmeyeydi âşikâr

Rûz u şeb bir Yûsuf-ı Mısr-ı melâhat aşkına

Dinmeyüp durmaz kesilmez Nîl-i eşk-i bî-karâr

Kâni'-i dîdâr-ı yâr olmak nasıl kâbil olur

Gelmeyince ayn-ı uşşâka dü-âlem zerre-vâr

Gayretim koymaz hayâlin belki gelsün aynıma

Merdüm-i çeşmim benim-çün bir rakîb-i fitne-kâr

Seyr-i yâre her biri bir dîde-i nezzâredir

Sînede göz göz açılmış nice yüz bin yâre var

Eyledi gûyâ Refîk-i bî-dil ü dem-besteyi

Feyz-i cân-bahş-ı cenâb-ı Nevres-i âlî-tebâr

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay. 1414.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEM SANCARd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NEDÎM, İbrâhimd. ? - ö. Şubat-Mart 1776Doğum YeriGörüntüle
3Tahsin Nahitd. 1887 - ö. 12 Mayıs 1919Doğum YeriGörüntüle
4ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7VEFÂ, Ahmed Vefâd. 1868 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9NİYÂZÎ, Ahmed Niyâzî Efendi, Serezlid. 1844 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.MeslekGörüntüle
11SAFVET, Mustafa Safvet Efendid. 1795 - ö. 1866-67MeslekGörüntüle
12PERTEV, Müderris-zâde Mustafa Pertev Efendid. ? - ö. 1859MeslekGörüntüle
13MEHMED VEHBÎ, Konevîd. ? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İBRÂHÎM GİRİFTÂRd. 1770-71 - ö. 1807-08\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂZIM/HÜSNÎ, Hüseyin Nâzım Efendi, İstanbullud. 1828 - ö. 1881?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HUDÂYÎ/HÜDÂYÎ, Hudâyî Dede, Şeyh Sâlih Deded. ? - ö. 1480-81Madde AdıGörüntüle
17SÂDIK, Sâdık Mehmed Efendid. ? - ö. 1594-95Madde AdıGörüntüle
18ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Madde AdıGörüntüle