REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Bey

(d. 1829/1245 - ö. 1900/1317)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1245/1829 yılında doğdu. Asıl adı Mustafa Refîk Bey'dir. Şiirlerinde Refîk mahlasını kullandı. Voyvodalardan Yergöklü Hacı Murâd Ağa'nın oğludur. Hacı Murâd Ağa-zâde sanıyla tanındı. Tahsilini özel hocalardan yaptı. Tahsilini tamamladıktan sonra Kayınpederi Bosnalı Vezir Âgâh Paşa'nın Hicaz ve İşkodra valilikleri sırasında onun mühürdarlığında bulundu. Sonra bir süre Ordu muhasebeciliğinde görev yaptı. Âgâh Paşa'nın vefatından sonra İstanbul'a geldi. Önce Altıncı Belediye Dairesi muhasebeciliğine, sonra Mısır Hidîviyyeti kapı kethudalığı başkitabetine tayin olundu. Mısır hidivi İsmâil Paşa'nın hidivliği esnasında iki defa görevli olarak Mısır'a gitti ve onun teveccühüne mazhar oldu. 1317/1900 senesinin Şevval ayında İstanbul'da vefat etti. Karagümrük'te Âhû Efendi Dergâhı'nın haziresine defnedildi.

İbnü'l-Emin, Refîk Bey’den tasavvufa ve garip ilimlere vakıf, halk ile ihtilatdan çekinen ve inzivayı seven bir kişi olarak bahseder. Tasavvufla ilgili manzum ve mensur basılmamış bazı eserleri bulunduğunun rivayet edildiğini söyler. Kendi kütüphanesindeki mecmualardan birinde şiirlerinden bir münacat, bir kaside, bir muhammes, bir manzum mektup, yirmi altı gazel, bir şarkı, birkaç da tarihin olduğunu belirtir (İnal 1988: 1413).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Serde sevdâ dilde gam dîdemde nem bî-ihtiyâr

Korkarım râz-ı nihânım itmeyeydi âşikâr

Rûz u şeb bir Yûsuf-ı Mısr-ı melâhat aşkına

Dinmeyüp durmaz kesilmez Nîl-i eşk-i bî-karâr

Kâni'-i dîdâr-ı yâr olmak nasıl kâbil olur

Gelmeyince ayn-ı uşşâka dü-âlem zerre-vâr

Gayretim koymaz hayâlin belki gelsün aynıma

Merdüm-i çeşmim benim-çün bir rakîb-i fitne-kâr

Seyr-i yâre her biri bir dîde-i nezzâredir

Sînede göz göz açılmış nice yüz bin yâre var

Eyledi gûyâ Refîk-i bî-dil ü dem-besteyi

Feyz-i cân-bahş-ı cenâb-ı Nevres-i âlî-tebâr

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay. 1414.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ârif/Ahî, Mehmed Ârif Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Oktar, Gülayd. 05 Temmuz 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ayşe Uçkand. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FEYZULLAH, Eyyûbid. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ziya Paşad. 1829 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
6AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7SEYYİD SÜLEYMANd. 1857 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8FEVZÎ, Mehmedd. 1826 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9FERYADÎ, Ferhatd. 1795 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10SÂKIB, Süleyman Sâkıbd. ? - ö. 1858MeslekGörüntüle
11VA'Dî, Ahmed Efendid. ? - ö. 1684MeslekGörüntüle
12ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.MeslekGörüntüle
13TAHSÎN, Hoca Tahsîn Efendid. 1813 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂKİR, Sermüezzin-i Pâdişâhîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SENÂ'Î, Şeyh Ali Senâ'î Efendid. ? - ö. 1784-85Madde AdıGörüntüle
17AZADI, Dövletmemmetd. 1700 - ö. 1760Madde AdıGörüntüle
18AHMED, Ebussuûdzâde Ahmed Efendid. 1537 - ö. 1562Madde AdıGörüntüle