REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Bey

(d. 1829/1245 - ö. 1900/1317)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1245/1829 yılında doğdu. Asıl adı Mustafa Refîk Bey'dir. Şiirlerinde Refîk mahlasını kullandı. Voyvodalardan Yergöklü Hacı Murâd Ağa'nın oğludur. Hacı Murâd Ağa-zâde sanıyla tanındı. Tahsilini özel hocalardan yaptı. Tahsilini tamamladıktan sonra Kayınpederi Bosnalı Vezir Âgâh Paşa'nın Hicaz ve İşkodra valilikleri sırasında onun mühürdarlığında bulundu. Sonra bir süre Ordu muhasebeciliğinde görev yaptı. Âgâh Paşa'nın vefatından sonra İstanbul'a geldi. Önce Altıncı Belediye Dairesi muhasebeciliğine, sonra Mısır Hidîviyyeti kapı kethudalığı başkitabetine tayin olundu. Mısır hidivi İsmâil Paşa'nın hidivliği esnasında iki defa görevli olarak Mısır'a gitti ve onun teveccühüne mazhar oldu. 1317/1900 senesinin Şevval ayında İstanbul'da vefat etti. Karagümrük'te Âhû Efendi Dergâhı'nın haziresine defnedildi.

İbnü'l-Emin, Refîk Bey’den tasavvufa ve garip ilimlere vakıf, halk ile ihtilatdan çekinen ve inzivayı seven bir kişi olarak bahseder. Tasavvufla ilgili manzum ve mensur basılmamış bazı eserleri bulunduğunun rivayet edildiğini söyler. Kendi kütüphanesindeki mecmualardan birinde şiirlerinden bir münacat, bir kaside, bir muhammes, bir manzum mektup, yirmi altı gazel, bir şarkı, birkaç da tarihin olduğunu belirtir (İnal 1988: 1413).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Serde sevdâ dilde gam dîdemde nem bî-ihtiyâr

Korkarım râz-ı nihânım itmeyeydi âşikâr

Rûz u şeb bir Yûsuf-ı Mısr-ı melâhat aşkına

Dinmeyüp durmaz kesilmez Nîl-i eşk-i bî-karâr

Kâni'-i dîdâr-ı yâr olmak nasıl kâbil olur

Gelmeyince ayn-ı uşşâka dü-âlem zerre-vâr

Gayretim koymaz hayâlin belki gelsün aynıma

Merdüm-i çeşmim benim-çün bir rakîb-i fitne-kâr

Seyr-i yâre her biri bir dîde-i nezzâredir

Sînede göz göz açılmış nice yüz bin yâre var

Eyledi gûyâ Refîk-i bî-dil ü dem-besteyi

Feyz-i cân-bahş-ı cenâb-ı Nevres-i âlî-tebâr

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay. 1414.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Elif (VERAL)d. 15 Aralık 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendid. 1819 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂSIM/ÂSIMÎ, Seyrekzâde Seyyid Mehmed Âsım Efendid. ? - ö. 4 Kasım 1675Doğum YeriGörüntüle
4Ziya Paşad. 1829 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
5ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GARÎBÎ, Mustafa Efendid. 1829 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7VEFÂ, Ahmed Vefâd. 1868 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8KAHRÎd. 1840 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9BEHCETd. 1864 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93MeslekGörüntüle
11SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846MeslekGörüntüle
12MEHMED ÂRİF BEY,Erzurumlud. 1845 - ö. 1897MeslekGörüntüle
13HAKKI, Süleymân Hakkı Efendi, Eskişehirlid. ? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂLİS, İbrâhim Edhem Hâlis Efendid. 1852 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BİLÂLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AŞKÎ, Abdülvasid. ? - ö. 1619-20Madde AdıGörüntüle
18HÂ'İZ, Evliyâzâde Ali Hâ'iz Efendid. ? - ö. 9 Kasım 1726Madde AdıGörüntüle