ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkir

(d. 1829/1245 - ö. 1911/1329)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

El-hac İbrâhîm Hilmî Habîbullah adında bir zâtın oğludur. Mir’ât-ı Sicill-i Memurîn-i Osmâniyye’de “Müderrisinden Ayntab-zâde Elhac İbrâhîm Hilmi Efendi'nin oğlu" denmektedir. 1245/1829’da İstanbul’da Hubyar Mahallesi’nde doğdu. Mahalle mektebinde okumaya başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim’i hıfz eyledi. Babası 1260/1844’te haccı edadan sonra Kızıldeniz’de boğulduğundan kimsesiz kaldı. 1260/1844’te Sadaret Mektubî Kalemine kabul edildi. 1265/1849’da Meclis-i Vâlâ Tahrîrât Kalemine naklolundu. Mecliste zabıt kâtipliğini ifa ettiği sırada Hoca Şâkir namıyla yad edilirdi. Bir müddet sonra kaleme mümeyyiz oldu. Meclis-i Vâlâ’nın lâğvında Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye’ye devam etti. Dahiliye Kalemine nakledip daha sonra yine Sadâret Mektubî Kalemine memur edildi. Muhacirin Komisyonu azalığına tayin eyledi. Kırk senede salise rütbesine ulaştı. Ulâ sınıf-ı evveli rütbesini elde ederek Girid ve Cezayir ile Biga sancağı kapu kethüdalığına atandı. Şehnâme ve Mesnevi dersleri verdi. Hattat Hoca Ahmed Hamdî Efendi’nin hizmetinde bulundu. Ondan sülüs ve nesih meşk ederek Gâlib mahlasıyla icazet aldı. 3 Şevval 1329/1911’de Mirgun’daki evinde vefat etti. Yuşa Tepesi’ne defnolundu (Celepoğlu 2013 : 2227).

Kaynakça

Celepoğlu, Ayşegül (hzl.) (2013).  İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. V. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Eyliyor cûd u kerem zât-ı kerîmi tekrîm

Muhteşem her dü-haşem kıldı azîmi ta'zîm

Eyledi ehl-i kemâl âb-ı zülâli sîrâb

Kandırır havsala-i bâdı nesîm-i tesnîm

Kârı bî-fâ'idedir câhile tefhîm-i ulûm

Nâfile meşgale olmuşdur alîmi ta'lîm

İstemez lü'lü-i lâlâ ebeden hükm-i cilâ

Var mı hâcet ideler dürr-i nazîmi tanzîm

Emrini ukde-i te'hîre düşürmez âkil

Sarf-ı ikdâm ile kıl hayr-ı kadîmi takdîm

Mâl-i bî-hâsılı tahsîlden istiğnâ kıl

Hiç kassâm idemez öyle kasîmi taksîm

Nefesim cân veriyor mürde-dilâna Şâkir

Eyliyor sanki Mesîh azm-i remîmi termîm

Celepoğlu, Ayşegül (hzl.) (2013). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. V. Ankara: AKM Yay. 2227.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yemni, Sadıkd. 2 Ocak 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Doğum YeriGörüntüle
3Abdullah Ziya Kozanoğlud. 16 Ocak 1906 - ö. 29 Mart 1966Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Doğum YılıGörüntüle
6SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7KÂMÎd. 1843? - ö. 1911?Ölüm YılıGörüntüle
8ES'AD DEDE, Mehmed Es'ad Deded. 1841 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED, Konyalıd. ? - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEM’Î, Mehmed Efendid. 1808 - ö. 1881-82Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VEHBÎ, Abdullah Vehbî, Dalkabak-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEVZÎd. ? - ö. 1747Madde AdıGörüntüle
14GARÎBÎ, Mustafa Efendid. 1829 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
15RÜŞDÎ, Mehmed Rüşdî Efendi, Isparta-Barlalıd. 1791 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle