VEFÂ, Ahmed Vefâ

(d. 1868/1285 - ö. 1900/1318)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

5 Muharrem 1285/28 Nisan 1868’de doğdu. Hicaz Vilâyeti mektupçusu Trabzonlu Mehmed Behcet Efendi’nin ikinci oğludur. Babasının Hicaz’da vefatı üzerine ailece İstanbul’a geldiler. Büyük kardeşi İsmail Safâ ile beraber Dârü’ş-Şafaka’ya kaydoldu. Orada eğitim görerek diplomasını aldıktan sonra Rüsumat Dairesine memur edildi. Bir müddet sonra bilincini kaybetti. 9 Zilhicce 1318/30 Mart 1901’de hastanede vefat etti. Karacaahmed Kabristanı’na defnolundu.

Kardeşi Safâ ile müştereken Fransızca’dan Emmanuel Gonzales'ten tercüme ettikleri Vehâmetli Sevdâlar isimli bir romanı basıldı. Küçük kardeşi Ali Kâmî tarafından mecmualarda yayımlanan şiirleri toplanarak Eş’âr-ı Vefâ adıyla 1328’de risale şeklinde basıldı. Mukaddime ile beraber 30 küçük sayfadan ibarettir. Mukaddimede Ali Kâmî, Vefa’nın psikolojisinden söz etmektedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergâh Yay.

Karaca, Alâattin (1990). İsmail Safa. Ankara: KB Yay.

Kurdakul, Şükran (1973). Şairler ve Yazarlar Sözlüğü. İstanbul: Bilgi Yayınevi.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Necatigil, Behçet (2000). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. Ankara: Varlık Yay.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tâhir, Os­manlı Müellifleri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir seher vaktinde çıkmıştım şu âlî dağlara

Maşrıkın vermişti zînet reng-i âli dağlara

Her taraf pür-samt u hayret bir lisân-ı ma'nevî

Eyliyordu sanki takrîr-i meâlî dağlara

Kalbime bir hüzn-i rûhânî dolar bilmem niçün

Her ne dem atf-ı nigâh etsem şu hâlî dağlara

Bir tecellî etse yüz binlerce tûr eyler zuhûr

Sevdiğim bir dilberin nûr-ı cemâli dağlara

Vecd ü hâlim var fakat bilmem nasıl bir vecd ü hâl

Kalbimin tesir eder mutlak şu hâli dağlara

Bir hakîkat keşfeder gönlüm nigâh ettikçe ben

Kudretin âsâr-i icâz ile mâli dağlara

Hep bizimçündür kavuşmak ihtimâli sevdiğim

Dağların yokdur kavuşmak ihtimâli dağlara

Yazdığım şi’r-i hazînin ey Vefâ zanneylerim

Pek münâsib düştü hüzn-âver meâli dağlara

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergâh Yay. 1967.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mustafa Fehmi Gerçekerd. 1868 - ö. 16 Eylül 1950Doğum YılıGörüntüle
2BAYRAMOĞLU, Daşdemird. 1868 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
3HALİLd. 1868 - ö. 1929Doğum YılıGörüntüle
4ŞÂDÎ, Süleymând. 1830 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
5ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
6FEŞÂNÎ, Bekird. 1809 - ö. 1900/1902?Ölüm YılıGörüntüle
7M. Kemaleddind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8Zuhal Tekkanatd. 16 Ağustos 1938 - ö. 27 Ekim 2019MeslekGörüntüle
9MURTAZA YALÇINd. 03.01.1954 - ö. 12.03.1999MeslekGörüntüle
10MEHMED ES\'AD, Amasyalıd. 1878 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HALÎMÎd. ? - ö. 1836-1837’de hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SEYFÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ÖMRÎ, Ömer Efendi/ Ömer Beyd. ? - ö. 1675-76Madde AdıGörüntüle
15ADLÎ, III. Mehmedd. 1566 - ö. 1603Madde AdıGörüntüle