İZZET, Osmân İzzet, Bursalı

(d. 1226/1811 - ö. 1281/1864)
divan şairi, hakkâk
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osmân İzzet’tir. Bursa’da 1226/1811 yılında doğdu. Mehmed Râşid Efendi’nin oğludur. İffet Efendi’den Farsça, Ali Rıza Efendi’den Arapça öğrendi. Hakkâklık sanatında ustaydı. 1251/1835 yılında Bursa’da müderris olarak görevlendirildi. 1281/1864’te İstanbul’da vefat etti. Topkapı dışında medfundur.

Fatîn, bir Dîvân olacak kadar şiiri olduğunu ifade etmektedir (1271: 291). Ayrıca İsim Risâlesi başlıklı 1271/1854-1300/1883 yılları arasında doğacak çocuklar için ebced hesabıyla yazılmış altmışa yakın isim ve mahlası içeren bir eseri bulunmaktadır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cümle müjgânıma dürr-i teri tanzîm edeyim

Nakd-i aşkım diyerek yârıma teslîm edeyim

Cevr ü eltâfı ile mümtezic-ahvâl oldum

Nahs u sa’d ile velî nüsha-ı takvîm edeyim 

Gücenip yâr bu mazmûn ile agyâra dedi 

Lutf u ihsânımı uşşâkıma ta’mîm edeyim

Eyledi şâh-ı hüsün hat ile hep cevre yasag

Resm-i ümmîd-i vefâyı dile terkîm edeyim

Silk-i gevher gibi tahmîs ile bâlâ-ter ede

İzzetâ nazmını nazm-âvere takdîm edeyim

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 291.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Raif Aybard. 1915 - ö. 8 Ocak 2005Doğum YeriGörüntüle
2EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Doğum YeriGörüntüle
3FÜRÛGÎ, Ahmed Fürûgî Çelebid. ? - ö. 1613Doğum YeriGörüntüle
4HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
5HÜSEYİNd. 1811 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
6HİMMETÎ, Arifd. 1811 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
7ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
8ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ HIZIR İLYÂS, Enderunlud. 1801 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
10SEBZÎ, Seyyid Mehmedd. ? - ö. Mayıs 1680MeslekGörüntüle
11İHYÂ, Seyyid Şerif Yahya Efendid. ? - ö. 1813MeslekGörüntüle
12MEHMED, Müstakim-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. Aralık 1750MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Mühürdâr-zâde Hüseyin Hüsnî Rüşdî Efendid. 1819 - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEREF, Mehmed Şerefd. 1815 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SERVET/HANÎF, Pazarbaşı-zâde Osmand. ? - ö. 1766-67Madde AdıGörüntüle
17FERÎDÎ, Mehmed Veliyyüddin Ferîdî Efendid. ? - ö. 1672Madde AdıGörüntüle
18SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1887Madde AdıGörüntüle