HÂLİD, Silivrili

(d. 1226/1811 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'un Silivri ilçesinde 1226/1811 yılında doğdu. Sıbyan Mektebi hocalarından İbiş Efendi'nin oğludur. Ahıskalı Osman Efendi'den Arapça, Hoca Kerîmî Efendi'den Farsça talim etti. Memleketi olan Silivri'de kâtiplik yaptı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarih olan 1271/1855 yılında hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1306). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu dem aşkın cefâsın çekdigimden öyle âh itdim

Tahammül itmeyüp ruhsârına yârin nigâh itdim

Ne âşıklar hevâ-yı aşk ile zâr u zebûn oldı

Anın-çün nâr-ı hicrâna yanup bin âh u vâh itdim

Düşüp sevdâya bu gönlüm perîşân oldı mihnetle

Cünûd-ı derd ü âlâma vücûdum şâh-râh itdim

Kime arz eyleyem hâl-i perîşânım hezâr-âsâ

Düşüp bir gonca-veş mahbûba ben ömrüm tebâh itdim

Giriftâr oldum ey Hâlid belâ-yı hecr-i dildâra

Dü-çeşmim kan döker bilmem aceb ben ne günâh itdim

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 81.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Doğum YeriGörüntüle
2HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
3İZZET, Osmân İzzet, Bursalıd. 1811 - ö. 1864Doğum YılıGörüntüle
4ZÜHDÎ, Mehmed, Trabzonlud. 1811 - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
5CEMÂLÎd. 1811 - ö. 1871Doğum YılıGörüntüle
6NESÎM, Mehmed Nesîmd. ? - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
7MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Ölüm YılıGörüntüle
9SELMÂN, Selmân Çelebid. ? - ö. 1586-87MeslekGörüntüle
10BERÂ'Î, Berâ'î Çelebid. ? - ö. 1773/74MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, Subhî-zâded. ? - ö. 1739MeslekGörüntüle
12RÂ'İF Bey, Davutpaşalı Mehmed Râ'if Beyd. ? - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MİHRÎ, Enderunlu Mihrî Halîm Beyd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂ'İF, Mollacık-zâde Mehmed Râ'if Efendid. ? - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KEMTERÎ, Kemterî-i Belgradîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
16MÎRZÂ MAHDÛMd. ? - ö. 1587Madde AdıGörüntüle
17VAHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle