MOLLA HALÎL, Siirtli

(d. ?/? - ö. 1257/1841)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Molla Halîl Siirt'te doğmuştur. Babası Molla Hüseyin adlı birisidir. Öğreniminin ilk yıllarında babasının delaletiyle Marifet-nâme sahibi meşhur İbrahim Hakkı Hazretleri'nin duasına mazhar olmuştur. Kürdistan bölgesindeki alimlerden tahsilini tamamladıktan sonra Siirt'te öğrenci yetiştirmeye ve eserler yazmaya devam etmiştir. 1257/1841 tarihinde Siirt'te vefat etmiştir. Bilgin bir zat olan Molla Halîl'in 25 kadar eserinin ismini Bursalı Mehmed Tahir vermektedir (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 37).

Hepsi de yazma halinde ve bir kısmı manzum olan eserleri şunlardır:

1. El-Kâmûsu's-Sânî Fi'n-Nahv Ve's-Sarf Ve'l-Ma'ânî.

2. El-Mantıku'z-Zümürrüdiyye Nazm-ı Telhîsü'l-Miftâh.

3. Ezhâru'l-Gusûn Min Mukavvelâtı Erbâbi'l-Fünûn.

4. Kitâb Fî Usûli'l-Fıkhi'ş-Şâfi'î.

5. Kitâb Fî Usûli'l-Hadîs.

6. Kitâbü'l-Akâ'id Bi'l-Lugati'l-Kürdiyye: Manzum.

7. Mahsûlü'l-Mevâhibi'l-Ahadiyye Fi'l-Hasâ'isi Ve'ş-Şemâ'ili'l-Ahmediyye.

8. Manzûme Fî Mevlidi'n-Nebî: Manzum.

9. Minhâcü's-Sünneti Fî Âdâbi Sülûki's-Sûfiyyeti: Manzum.

10. Muhtasar-ı Şerhu's-Sudûr Fî Şerhi'l-Mevti ve Ahvâli'l-Kubûr.

11. Mulahhasu'l-Kavâti' Ve'z-Zevâcir.

12. Nebzetün Mine'l-Mevâhibi'l-Medeniyyeti Fi'ş-Şathiyyât Ve'l-Vahdeti'z-Zâtiyye.

13. Nehcü'l-Enâm Fi'l-Akâ'id: Manzum.

14. Risâle Fî İlmi'l-Mantık.

15. Risâle Fi'l-Mecâz Ve'l-İsti'âre.

16. Risâle Fi'l-Vaz'.

17. Risâle-i Sagîre Fi'l-Ma'fuvât.

18. Risâle Fî İlmi Âdâbi'l-Bahs Ve'l-Münâzara: Manzum.

19. Şerh Alâ Kasîdeti'l-Hemeziyye.

20. Şerh Alâ Manzûmeti'ş-Şâtıbî Fi't-Tecvîd.

21. Te'sîs-i Fevâ'idü'l-Akâ'id Alâ Mâ Sahha Min Ehli'z-Zâhir Ve'l-Bâtın Mine'l-Avâ'id.

22. Tefsîr-i Âher İlâ Sûreti'l-Kehf.

23. Tefsîr-i Bi-Nusreti'l-Kulûb fî Kelâmi Allâmi'l-Guyûb.

24. Ziyâ'-i Kalbi'l-Arûf Fi't-Tecvîdi Ve'r-Resmi Ve Ferşi'l-Hurûf: Manzumdur.

25. Zübdetün Mâ Fî Fetâvi'l-Hadîs.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bekir Sıtkı Turhand. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sururi Baykald. 1 Ocak 1942 - ö. 2010Doğum YeriGörüntüle
3SEYYİD ABDULHÂKİM EL HÜSEYNÎd. 1902 - ö. 1972Doğum YeriGörüntüle
4AHMED REŞÎD, Yayaköylüd. ? - ö. 1841?Ölüm YılıGörüntüle
5FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Ölüm YılıGörüntüle
6UŞŞÂKÎ, Mehmed Uşşâkî Efendid. ? - ö. 1841-42Ölüm YılıGörüntüle
7FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666MeslekGörüntüle
8FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76MeslekGörüntüle
9ÂKİF, Iydî-zâde Mustafa Âkif Efendid. ? - ö. 1759-60MeslekGörüntüle
10FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MÜNÎB, Mehmed Münîb Ayıntâbîd. 1731? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÎRET, Şehbâz Girayd. ? - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞAHAP/ŞAHABENDE/YASİN MAKSUDî/MAKSUDî/FANî, Şahap Karamand. 09.04.1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NOKSANÎ, Erzurumlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15RA'NÂ, Mustafa Ra'nâ Efendid. ? - ö. 1832Madde AdıGörüntüle