MUHLİSÎ/DEFTERÎ, Halîl Muhlis Efendi b. Îsâ Efendi

(d. 914/1508 - ö. 976/1568)
divan şairi, müderris, defterdar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

914/1508 yılında doğdu. Asıl adı Halîl olup şiirlerinde bazen Muhlisî bazen de Defterî mahlasını kullandı. İsâ Paşa’nın oğludur. Çandarlı Kara Halîl sanıyla bilinen Hayreddîn Paşa sülalesindendir. Şeyhülislâm Sa’dî Efendi’nin hizmetinde bulundu. Dâvud Paşa ve Ali Paşa-yı Atîk medresesi müderrisliği yaptı. Daha sonra Şehzâde Bâyezîd’in oğlu Sultân Orhan’a lâlâ olan Muhlisî, 967/1559 yılında Budin defterdarlığına atandı. Bu görevini devam ettirirken 976/1568 yılında vefat etti. İlim ve irfan sahibi olan şairin, şiirleri de ölçülü, güzel ve akıcıdır (Özcan 1989: 122, 123).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 12.12.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528Doğum YılıGörüntüle
2REVNÂK, Revnâk-zâde Mehmedd. ? - ö. 1562/1563/1568Ölüm YılıGörüntüle
3DERÛNÎd. ? - ö. 1568-69Ölüm YılıGörüntüle
4İLMÎ, Yahya İlmî Çelebid. ? - ö. 975/1568\'den önceÖlüm YılıGörüntüle
5EMÎN, Bakkal İsmail Paşa-zâde Emîn Beyd. ? - ö. 1794-95MeslekGörüntüle
6VÂKIF, Hoca Sa'adeddîn-zâde, Seyyid Yahyâ Vâkıf Efendid. ? - ö. 1737-38MeslekGörüntüle
7AYÂNÎ/IYÂNÎ, Muzaffer Ayânî Efendid. ? - ö. 1611MeslekGörüntüle
8ENVERÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9SUN’Î, Dukagin-zâde Mustafa Beyd. ? - ö. 1546-47\\\'den önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10FERAH ÇELEBİ, Ferah Mehmed Efendid. ? - ö. 1601Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraMadde AdıGörüntüle
12LÂYIH, Hâfız Mehmedd. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle
13ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833Madde AdıGörüntüle