MUHLİSÎ/DEFTERÎ, Halîl Muhlis Efendi b. Îsâ Efendi

(d. 914/1508 - ö. 976/1568)
divan şairi, müderris, defterdar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

914/1508 yılında doğdu. Asıl adı Halîl olup şiirlerinde bazen Muhlisî bazen de Defterî mahlasını kullandı. İsâ Paşa’nın oğludur. Çandarlı Kara Halîl sanıyla bilinen Hayreddîn Paşa sülalesindendir. Şeyhülislâm Sa’dî Efendi’nin hizmetinde bulundu. Dâvud Paşa ve Ali Paşa-yı Atîk medresesi müderrisliği yaptı. Daha sonra Şehzâde Bâyezîd’in oğlu Sultân Orhan’a lâlâ olan Muhlisî, 967/1559 yılında Budin defterdarlığına atandı. Bu görevini devam ettirirken 976/1568 yılında vefat etti. İlim ve irfan sahibi olan şairin, şiirleri de ölçülü, güzel ve akıcıdır (Özcan 1989: 122, 123).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 12.12.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528Doğum YılıGörüntüle
2YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Ölüm YılıGörüntüle
3VEDÂ’Î, Mehmed Vedâ’î Efendid. ? - ö. 1568\'de sağÖlüm YılıGörüntüle
4NÛRÎ, Yusuf Nûrî Efendid. ? - ö. 975/1568\'den önceÖlüm YılıGörüntüle
5VELÎ, Veliyüddin Efendid. ? - ö. Kasım/Aralık 1655MeslekGörüntüle
6MEYLÎ, Abdülbâkî Meylî Efendid. ? - ö. 1675-76MeslekGörüntüle
7AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
8REMZÎd. ? - ö. 1547/48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9AZMÎ, Murad Çelebid. ? - ö. 1607Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HAKANÎ, Mehmed Begd. ? - ö. 1606Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RIZÂ, Mehmed Rızâ Safvet Beyd. 1857 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle
12ÂHÛ BABA, Ali, Karaoğlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
13ÂTIF, İmam-zâde Hâfız Mehmed Emin Âtıf Efendid. 1713-14 - ö. 1743Madde AdıGörüntüle