REFÎ', Hasan Refî' Efendi

(d. 1236/1820 - ö. 1267/1851)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1236/1820 tarihinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Hasan Refî' Efendi'dir. Şiirlerinde Refî' mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet Bâb-ı Defterî'de bulunan metruk Başmuhasebe kalemine devam etti. Sonra Trablusgarb valisi Hakkı Paşa-zâde İzzet Paşa'nın divan kitabeti hizmetiyle Trablusgarb'a gitti. Fatîn'e göre 1267/1851 senesinin sonlarında genç denebilecek bir yaşta otuz bir yaşında iken vefat etti. Fatîn vefat yerini bildirmezken (Fatîn 1271: 162) Sicill-i Osmânî'de Trablusgarp'ta vefat ettiği bildirilmektedir (Mehmed Süreyya 1331: 413).

Tezkiresine bir gazelini örnek alan Fatîn'e göre Refî'in şiir ile şöhreti yoktur (1271: 162).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kumâş-ı intizârı serdi dîdem reh-güzâr üzre

İki gözüm kudûmün-çün dü-çeşmim intizâr üzre

Gehî it tal'atınla hâne-i târîkimi telmî'

Cenâb-ı âfitâb eyler tenezzül hâk-sâr üzre

Ne gülşendir bu gülşen olmuş âyâ âşiyân-ı mâr

Dökülmüş pîç-i zülfi sanma necm ol gül-izâr üzre

Yazılmış kilk-i kudretle kitâb-ı hüsni cânânın

Nukatdır anberîn hâller o hatt-ı müşk-bâr üzre

Sunar mı sâkî-i devrân aceb kim câm-ı ikbâli

Yahud ömrüm geçer mi bezm-i fânîde humâr üzre

Gülistân-ı cihânda gonca-i maksûdı açmazken

Hezârın geçdi ömr-i nâzenîni âh u zâr üzre

Cenâb-ı İzzet'in tanzîr-i nazm-ı pâkine hâmem

Refî'â ictisâr itdi velî çok i'tizâr üzre

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 162.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Oktay Akbald. 10 Nisan 1923 - ö. 28 Ağustos 2015Doğum YeriGörüntüle
2Nimet Şebnem Yılmazerd. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Esat Mahmut Karakurtd. 1902 - ö. 15 Temmuz 1977Doğum YeriGörüntüle
4EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
5SITKÎ, Memişd. 1820 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
7MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
8VEHBÎ, Ahmedd. 1793 (?) - ö. 15.10.1851Ölüm YılıGörüntüle
9İZZET, İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1846?-1851?Ölüm YılıGörüntüle
10HATTÎ, Mustafa Hattî Efendid. ? - ö. 1760-61MeslekGörüntüle
11İBRÂHÎM GİRİFTÂRd. 1770-71 - ö. 1807-08\'den sonraMeslekGörüntüle
12ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraMeslekGörüntüle
13İRFÂN, Mehmed Hayreddîn İrfân Paşad. 1815 - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÛRÎ, Mustafa Nûrî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MOLLA HALÎL, Siirtlid. ? - ö. 1841Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hasan Avni Yükseld. 01 Ocak 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17REFÎKÎ, Refîkî-i İnebahtîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18YAYLA, Yayla İşleyend. 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle