REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Bey

(d. 1245/1829 - ö. 1317/1900)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1245/1829 yılında doğdu. Asıl adı Mustafa Refîk Bey'dir. Şiirlerinde Refîk mahlasını kullandı. Voyvodalardan Yergöklü Hacı Murâd Ağa'nın oğludur. Hacı Murâd Ağa-zâde sanıyla tanındı. Tahsilini özel hocalardan yaptı. Tahsilini tamamladıktan sonra Kayınpederi Bosnalı Vezir Âgâh Paşa'nın Hicaz ve İşkodra valilikleri sırasında onun mühürdarlığında bulundu. Sonra bir süre Ordu muhasebeciliğinde görev yaptı. Âgâh Paşa'nın vefatından sonra İstanbul'a geldi. Önce Altıncı Belediye Dairesi muhasebeciliğine, sonra Mısır Hidîviyyeti kapı kethudalığı başkitabetine tayin olundu. Mısır hidivi İsmâil Paşa'nın hidivliği esnasında iki defa görevli olarak Mısır'a gitti ve onun teveccühüne mazhar oldu. 1317/1900 senesinin Şevval ayında İstanbul'da vefat etti. Karagümrük'te Âhû Efendi Dergâhı'nın haziresine defnedildi.

İbnü'l-Emin, Refîk Bey’den tasavvufa ve garip ilimlere vakıf, halk ile ihtilatdan çekinen ve inzivayı seven bir kişi olarak bahseder. Tasavvufla ilgili manzum ve mensur basılmamış bazı eserleri bulunduğunun rivayet edildiğini söyler. Kendi kütüphanesindeki mecmualardan birinde şiirlerinden bir münacat, bir kaside, bir muhammes, bir manzum mektup, yirmi altı gazel, bir şarkı, birkaç da tarihin olduğunu belirtir (İnal 1988: 1413).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Serde sevdâ dilde gam dîdemde nem bî-ihtiyâr

Korkarım râz-ı nihânım itmeyeydi âşikâr

Rûz u şeb bir Yûsuf-ı Mısr-ı melâhat aşkına

Dinmeyüp durmaz kesilmez Nîl-i eşk-i bî-karâr

Kâni'-i dîdâr-ı yâr olmak nasıl kâbil olur

Gelmeyince ayn-ı uşşâka dü-âlem zerre-vâr

Gayretim koymaz hayâlin belki gelsün aynıma

Merdüm-i çeşmim benim-çün bir rakîb-i fitne-kâr

Seyr-i yâre her biri bir dîde-i nezzâredir

Sînede göz göz açılmış nice yüz bin yâre var

Eyledi gûyâ Refîk-i bî-dil ü dem-besteyi

Feyz-i cân-bahş-ı cenâb-ı Nevres-i âlî-tebâr

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay. 1414.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SİYÂHÎ, Ahmed Siyahî Efendid. ? - ö. 1687-88Doğum YeriGörüntüle
2Hikmet Arif Dinod. 1892 - ö. 30 Mart 1957Doğum YeriGörüntüle
3VÂLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂKİR EFENDİ, Gelibolulu Elhâcd. 1829 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
5RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyelid. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FERYADÎ, Ferhatd. 1795 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8SEYYİD SÜLEYMANd. 1857 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9RUHÎ, Ruhî Bey Babad. ? - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10RECÂ'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874MeslekGörüntüle
11SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirlid. 1809 - ö. 1868MeslekGörüntüle
12ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833MeslekGörüntüle
13EMÎN PAŞA, Seyyid Mehmed Emîn Paşa, Ebu'l-Kemâld. 1837 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VEHBÎ, Sâlih Vehbî Efendid. ? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİHNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ, Pazarbaşı-zâde Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18HÂFIZ/İBÂDÎ, Enderunlu İbâdî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle