SÂ'İB, Mehmed, Darendeli

(d. 1236/1820 - ö. 1270/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1236/1820 yılında Darende'de doğdu. Asıl adı Mehmed Sâ'ib Efendi'dir. Memleketinde medrese öğrenimi gördü. 1843 senesinde İstanbul'a geldi. Bir süre müderrislik ve 1847 senesinde Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'de hocalık yaptı. Burada öğrencilerinden Nazîf isminde birine âşık oldu ve bu konudaki dedikodular üzerine 1850 senesinde bu görevinden ayrıldı ve Ordu muhasebeciliğine getirildi. Bir aralık Kur'a İmtihânı mümeyyizliğiyle Rumeli taraflarına gitti. Bu görevden döndükten sonra başka görev almadı ve meyhane köşelerinde vaktini geçirdi. Sokaklarda delicesine dolaştı ve Osmaniye Camisi avlusunda dilenerek hayatını devam ettirdi. Aklını kaybetme derecesine gelince hastaneye kaldırıldı. Mehmed Süreyyâ Bey ve Fatîn'e göre 1853 senesinde çıldırarak hastanede genç denecek bir yaşta vefat etti (Mehmed Süreyya 1311: 186; Fatîn 1271: 230).

Hastaneye yatmadan birkaç gün önce şiir ve inşaya dair ayrıca diğer konulardaki birkaç torba dolusu evrakını ve müsveddelerini Mekâtib-i Umûmiyye nazırı Kemal Efendi'ye teslim etmiştir. Fatîn'e göre Dîvân olacak kadar çok ve güzel şiirleri olmakla beraber bu Dîvân'ı elde yoktur (1271: 230), İsmail Paşa'ya göre ise bir Dîvân'ı vardır (1945: 512).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İsmail Paşa (1945). Keşfü'z‑Zünûn Zeyli. C. I. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Arz-ı meydân itse uşşâka o nev-res ânıdır

Tâ bilinsün kim bu kûyun sâhib-i çevgânıdır

Hâl-i ruhsârı dili der-bend-i gîsû eyledi

Dâne-i dâm-ı belâ murgun heves-gerdânıdır

Nîk-nâmî yolların gerçi kaderdir sedd iden

Lîk seng-i ta'na bed-nâm-ı sebeb erzânîdir

Bu'l-eceb sandûka-i attâra benzer zâhidin

Hucre-i hâsı nigû-sâzende-i a'vânıdır

Bâda virdi hâsıl-ı ömrüm cefâ-yı rûzgâr

Sâ'ibâ evrâk-ı tedbîrin kazâ sûzânıdır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 229.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAĞDAT HATUNd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSMAİL COŞARd. 1903 - ö. 1965Doğum YeriGörüntüle
3ŞURBÎ, Abdurrahimd. 1839 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
5REFÎ', Hasan Refî' Efendid. 1820 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
6PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
7HAYRÎ EFENDİd. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Ölüm YılıGörüntüle
9SELÂMÎ, Kara Müftî-zâde Abdusselâm Selâmî Efendid. ? - ö. 1853-54\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10ŞEHDÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1727MeslekGörüntüle
11SA’ÎD, Hâfız Sa’îd Efendid. ? - ö. 1894MeslekGörüntüle
12OBALI, Mustafa Bilird. 08.03.1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞÂKİR, Cerrâh Şâkir Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂLİB, Seyyid Mustafa Tâlib Efendid. 1788 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂKİR, Müftü Ebûbekir Efendi-zâde Ahmed Efendid. 1802-03 - ö. 1867-68Madde AdıGörüntüle
17NEVRES, Mehmed Nevres Paşad. 1825 - ö. 1872Madde AdıGörüntüle
18MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Madde AdıGörüntüle