SIDKÎ, Mehmed Sâdık Sıdkî Efendi b. Alâ’iyeli Taceddin Efendi

(d. 980/1572 - ö. 1038/1628)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Atâî (Özcan 1989: 720)’ye göre Konyalı, Mehmed Nâil Tuman (Kurnaz, Tatçı 2001: 552) ve Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1421 ) göre Alâ’iye/Antakyalı Manav Tâceddin Efendi’nin oğludur. Mehmed Sâdık Sıdkî Efendi olarak bilinir. Anne tarafından seyit olup soyu Muhaşşî Şeyhzâde Efendi’ye dayanmaktadır. 980/1572 yılının sonunda doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüş ve devrin önemli hocalarından olan Mütekâid Seyfullah Efendi’den dersler almıştır. Rebiyülâhır 1018/Ağustos 1609’da Burgoz Mehmed Paşa, Muharrem 1020/Nisan 1611’de Hayreddin Paşa, Cemaziyelâhır 1021/Ağustos 1612’de Fethiyye Mehmed Paşa, Muharrem 1024/Mart 1615’te İsmihan Sultan, Recep 1027/Temmuz 1618’de Semâniye, Muharrem 1029/Ocak 1620’de Kalenderhane, Zilhicce 1029/Kasım 1620’de Edirne Selimiye, Zilhicce 1030/Kasım 1621’de İstanbul Selimiye medreselerine müderris olarak atanmıştır. Şaban 1031/Temmuz 1622’de Manisa kadısı olmuş ve bu görevden Zilhicce 1032/Ekim 1623’te azledilmiştir. Cemaziyelâhır 1035/Mart 1626’da Eyüp kadısı olmuş ve bu görevi de kısa sürmüş Zilkade 1036/Ağustos 1627’de azledilmiştir. 1038/1628 yılı ortalarında 56 yaşındayken İstanbul’da ölmüştür. Sur içinde Muhaşşî Şeyhzâde Efendi’nin mezarı yakınına defnedilmiştir.

Mehmed Sâdık Efendi, zarif ve nahif, derviş yaratılışlı, güzel ahlâklı bir kişidir. Şiir ve inşasıyla tanınmıştır. Sıdkî mahlasını kullanmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1421.

Cunbur, Müjgân (2007). “Sıdkî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 601.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 552.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nev’îzâde Atâî Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Hadaiku’l-Hakaik Fî Tekmileti’ş-Şakaik. İstanbul: Çağrı Yay. 720.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Sıdkî Sâdık Mehmed Efendi (Manav)”. İstanbul: Dergâh Yay. 2.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

‘Aceb mi hâce-i Sultân isen her fende fâ’iksin

Sen ol üstâd-ı bî-mânendsin Hünkâra lâyıksın

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nev’îzâde Atâî Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Hadaiku’l-Hakaik Fî Tekmileti’ş-Şakaik. İstanbul: Çağrı Yay. 720.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂDİRÎ, Abdülganî-zâde Mehmed Nâdir Efendid. 1572 - ö. 17. 02. 1626Doğum YılıGörüntüle
2ŞERİFÎ, Hüsam-zâde Seyyid İbrahim Efendid. 1572 - ö. 1607Doğum YılıGörüntüle
3RİYÂZÎ, Mehmed Riyâzî Efendid. 1572 - ö. 1644Doğum YılıGörüntüle
4VEYSÎ, Üveys Çelebi, Üveys b. Mehmedd. 1561 - ö. 1628Ölüm YılıGörüntüle
5BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendid. ? - ö. 1628-29Ölüm YılıGörüntüle
6HÜDÂYÎ, Azîz Mahmûdd. 1541 - ö. 1628Ölüm YılıGörüntüle
7GEDÂYÎ, Ali Efendid. ? - ö. 1683MeslekGörüntüle
8BESÎM, Mehmed Besîm Efendid. ? - ö. 1842MeslekGörüntüle
9TÂHİR, Mahmûd Efendi-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 1781-82MeslekGörüntüle
10BAĞDATLI LEVENDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÛZÎ, Ahî-zâde Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. Temmuz-Ağustos 1627Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12LÜTFÎ, Kilârî Mehmed Lütfî Beyd. ? - ö. 1640\\\'ta HayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÂKIB, Mustafa Sâkıbd. ? - ö. 1842Madde AdıGörüntüle
14DERÛNÎd. ? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle
15RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle