CELÂL, Yanyalı-zâde Mahmûd Celâleddîn

(d. 1876/1293 - ö. 1895/1313)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mahmûd Celâleddîn'dir. Şiirlerinde Celâl mahlasını kullandı. Yanyalı-zâde sanıyla tanınmaktadır. 1876'da İzmir'de doğdu. İzmir vilayeti Mektûbî Kalemi kâtiplerindendi. Genç yaşta, henüz 19 yaşındayken İzmir'de veremden vefat etti. Yazdığı şiirleri ağabeyi Ali Nazmî toplayıp kendi yazdığı bir mukaddime ile bastırdı.

Celâleddin'in tek eseri ağabeyi Ali Nazmî'nin kendi yazdığı bir mukaddimeyle 1314/1896 yılında İzmir'de bastırdığı Müntahabât-ı Mecâniyü'l-Edeb fî Hadâ'iki'l-Arab adlı eserdir. Bu küçük risalede Celâleddin'in tercümeleri ve şiirleri yer almaktadır.

Celâleddin Efendi edip, şair, musikişinas, ressam ve çok güzel sese sahip bir kişiydi. Yağlı ve sulu boya tarzında yaptığı resimleri bazı ekabir konaklarını süslemekteydi. Kardeşi Ali Nazmî'nin ifadesine göre bir aşr-ı şerif okuduğu zaman dinleyenlerin ağlamaması mümkün değildi. Genç yaşına rağmen çok yetenekli bir şairdi. Elde bulunan şiirleri ile ağabeyi ve çevresinin verdiği bilgiler eğer yaşasaydı Celâl'in çok büyük bir şair olacağını göstermektedir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İşte teşrîf-i çemenzâr eyleyip ol gül-izâr

Olsun âgûşum bugün cânânıma cây-ı karâr

Gel gel Allâh aşkına şâd eyle ben bî-çâreyi

Ben senin hasret-keş-i dîdârınım ey şîvekâr

Şevke gelsin çağlasın cûş u hurûş etsin bugün

Vakt-i hasretde benimle ağlayan şu cûy-bâr

Neyleyim âyîne-i billûru cânânım bana

Sîne-i tâbânını arz eyliyor âyîne-vâr

Bâde-i gülgûna tercîh eylerim ben leblerin

Câma minnet eylemem oldukça âgûşumda yâr

Sad-hezârân nağme yapsan dinlemem bülbül seni

Nağme-perdâz olmada sînemde şimdi bir nigâr

Kâmım aldım ben felekden çok şükür Hakk'a Celâl

Bir gün olsun meşrebimce esdi artık rûzgâr

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 206.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kilimci, Ayşed. 10 Şubat 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Şenyapılı, Önderd. 14 Mart 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Levent, Tamerd. 13 Ekim 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NİHANÎd. 1876 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İdiz, Bekir Fahrid. 1876 - ö. 1938Doğum YılıGörüntüle
6EMİNOV, Memmedyard. 1876 - ö. 1966Doğum YılıGörüntüle
7CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
8RIZA, Cüceloğlud. 1841 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
9FEHMÎ BABAd. ? - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
10MÜNİF, Antâkî/Antakyalı Münif Mustafa Efendid. ? - ö. 1743-44MeslekGörüntüle
11NÜMÂYÎ, Ahmed Nümâyî Efendid. ? - ö. 1651MeslekGörüntüle
12HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27MeslekGörüntüle
13ŞÜKRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1906-07'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLİS, Mirza Abdüssettâr Hâlisd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÜŞTÂK, Müştâk Baba, Bitlislid. 1759 - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂRİF, Ârif Nâmîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HALÎLd. ? - ö. 1721-22Madde AdıGörüntüle
18ALÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle