NÂDÎ, Ahmed Nadî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kaynakların verdiği bilgiye göre Ahmed Nâdî Efendi Kastamonuludur. Sultan II. Mustafa zamanında ve daha sonra Şam defterdarlığı ve birkaç valiye divan efendiliği görevlerinde bulundu. Daha sonra veya divan kâtipliği görevine atandı. Yazı yazmada ve inşa sanatında oldukça ilerledi. Şam defterdarı oldu. Mısısrda birkaç vezire divan efendisi oldu. Basra valisi Ahmet Paşa'nın kethüdalığı görevinde bulundu.1127 / 1715 yılında Arabacı Ali Paşa'ya baş tezkireci oldu. Sultan III. Ahmet zamanında 1127 / 1715 yılında Mehmet Paşa'nın büyük tezkirecisi oldu

Vefatı 1131 / 1717 'dir. Basrada medfundur. Tuhfe-i Hattatin  Urfalı olduğunu yazıyor. 

Nazmı "şiveengiz" ve "şiirini orinal manalarla süslemede hoş" tur.

Mısır'da Hz peygamber'in ayağını bastığı yeri zyaret ettiğinde şu beyti söyler.

Zâyirân-ı makdemün olmaz şefâatden beri / Çünki sensin mahşerün çâpük-süvâr rehberi

Ayrıca  Tezkire-i Safayî'de Farsça iki gazeli kayıtlıdır. 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. AKM Yay..Ankara. 645.

Ekinci, Ramazan(2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay.

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi..Ankara: AKM Yay.222.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.04.2015

Eserlerinden Örnekler

Yazan keyfiyyet-i erbâb-ı aşkı hoşn-nümâ yazmış

Elinde sâgar-ı işret yanında dil-rübâ yazmış

Görüp çîn-i cebîninde mukavves kaşların resmin

Felek müjgânını sehm-i ciger-dûz-ı kazâ yazmış

Leb-i meygûnu vasfında görüp erbâb-ı dil-i nazm

Disünler Nâdî-i âşüfte şir-i dil-güşâ yazmış

***

La’line erbâb-ı hikmet mül demez de yâ ne der

Kâkül-i müşgînine sünbül demez de yâ ne der

Gülşen-i kûyunda yârin gûş edenler nâlemi

Nâdiyâ hoş-lehce bir bülbül demez de yâ ne der 

***

Ey perî gül-çîn-i bâg-ı vuslatın kmdür aceb

Bî-tekellüf nâil-i cemiyyetin kimdir aceb

Ey gül-i bâg-ı melâhat bülbül-i şeydâ gibi

Dâhil-i gülşen-serây-ı sohbetün kimdür aceb

Nâdiya bîmâr-ı aşk-ı bî-devâ oldun yine

Bâis-i derd-i dili bî-ileti kimdür aceb

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. AKM Yay..Ankara. 645.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İbrahim Tenekecid. 09 Eylül 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KÖR HASAN, Dadaylıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEREF, Mehmed Şerefd. 1815 - ö. ?MeslekGörüntüle
5RÂŞİD, Râşid Beyd. ? - ö. 1826MeslekGörüntüle
6DERVÎŞ PAŞAd. 1560? - ö. 1603MeslekGörüntüle
7HÂFIZ, HAYLÎ HÂFIZId. ? - ö. 1654-55Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9NAZÎF, Hacı Mü'minzâde Seyyid Abdullah Efendid. ? - ö. 1703-04Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10Nadir Nadi Abalıoğlud. 23 Haziran 1908 - ö. 20 Ağustos 1991Madde AdıGörüntüle
11MUHİBBÎd. 1494 - ö. 1566Madde AdıGörüntüle
12FİKRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle