AHMED, İskender Paşa-zâde Ahmed Paşa B. İskender Paşa

(d. 993/1526 - ö. 996/1587)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır valisi Çerkes İskender Paşa’nın oğludur. Diyarbakır müftüsü Musluhiddin Efendi’den ilim tahsil etti. 974/1566 senesinde babası Bağdat valiliğine atandığında onunla birlikte bu şehre gitti. 977/1569 tarihinde Bağdat’tan Mısır’a gönderilen babasıyla birlikte Mısır’a gitti ve burada bir sene kadar İbrahim Gülşenî’nin oğlu Şeyh Ahmed Hayâlî Efendi’nin yanında bulundu. 979/1571 tarihinde Diyarbakır’a döndüler ve aynı yıl babası vefat etti. Kendisi de Hassa eyaleti valiliğine atandı. 990/1582 senesinde İstanbul’a gelerek Şehzade Mehmed’in sünnet düğününe katılarak onu tebrik için bir şiir yazan Ahmed Paşa, aynı sene Rakka eyaleti valiliğine atandı (Ali Emirî 1328: 9). Valiliği sırasında verdiği hükümlerdeki adaleti ile şöhret kazanmıştır (Solmaz 2009:74). Ahmed Paşa hakkında en ayrıntılı bilgiye yer veren Ali Emîrî Efendi, onun iyi bir şair olduğunu, Türkçe ve Farsça şiirleri olduğunu söyler. Ancak Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sı dışında bu asrın tezkirelerinde Ahmed Paşa’ya yer verilmemesini üzüntüyle karşılar. Ayrıca Sicill-i Osmanî’de vefat tarihinin 987/1579 olarak yazılmasının yanlış olduğunu, bunun yerine dönemin olaylarını gün gün kaleme alan Selanikli Mustafa Efendi’nin tarih kitabında Ahmed Paşa’nın Rebiü’l-âhir 996/1587 tarihinde öldüğünü yazmasına itibar edilmesi gerektiğini söyler (Ali Emirî 1328: 9).

Kaynakça

Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şuara-yı Âmid. İstanbul: Der Saadet, Matbaa-yı Âmidî.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya. Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Ahdî. Gülşen-i Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi 05.03.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şehzade Sultan Mehmed’in Sûr-ı Hıtânı Hakkında

Âftâb-ı dîn ü devlet Hazret-i Sultân Murâd

Sâye-i perverd-gâr ü mâye-i emn ü emân

 

Husrev-i encâm-haşem şâhen-şeh-i keyvân-gulâm

Pâdişâh-ı kâm-bahş u kâm-bîn ü kâm-rân

 

Hazret-i şehzâdeyi kasd itdi sünnet itmege

Eyledi bir sûr mislin görmemiş çeşm-i cihân

 

Hazret-i Sultân Mehemmed ol nihâl-i bâg-ı dil

Dürr-i yektâ-yı hilâfet gonce-i gül-zâr-ı cân

 

Dest-i hâric irmesün tâ dâmen-i şehzâdeye

Sünnete ta’yîn olundı hazret-i âsâf-mekân

 

Ol Mehemmed nâm paşa vü vezîr-i çârmin

Bende-i hâs-i harîm-i hazret-i şâh-ı cihân 

(Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şuara-yı Âmid. İstanbul: Der Saadet, Matbaa-yı Âmidî. 10)

 

Matla

Benüm bir zülfi cîm ebrûsınûn eglencem olmışdur

‘Aceb dîvâneyem bend-i cünûn eglencem olmışdur


Metâli-i Fârisî

Dil giriftâr-ı kemend-i zülf-i ‘anber-bûy-ı tust

Ger dil-i mârâ güşâdî hest ez pehlû-yı tust

 

Dem-be-dem dil gark-ı hûn ez hancer-i dil-cûy-i tust

Surhî-i rûy-i şehîd-i ‘ışk ez pehlû-yı tust

(Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şuara-yı Âmid. İstanbul: Der Saadet, Matbaa-yı Âmidî. 10).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SIRRÎ, Abdullahd. ? - ö. 1785-86Doğum YeriGörüntüle
2M. Kadri Görald. 05 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 29.12.1846Doğum YeriGörüntüle
4KEMÂL, Kemâl Ahmed Deded. 1526-27(?) - ö. 1601-02 veya 1615 (?)Doğum YılıGörüntüle
5BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Doğum YılıGörüntüle
6MEYLÎ, Lütfî Beyzâde Mustafa Meylîd. ? - ö. 1587-88Ölüm YılıGörüntüle
7NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Ölüm YılıGörüntüle
8BAHÂYÎ, Bahâeddîn-zâde Abdullâh Bahâyî Efendid. ? - ö. 1587Ölüm YılıGörüntüle
9TAKÎ, Takiyeddîn Mehmed Paşad. ? - ö. 1893MeslekGörüntüle
10ABDÎ, Çeteci Abdullah A.Paşad. ? - ö. Ekim-Kasım 1760MeslekGörüntüle
11RÂKIM, Boz Efendi-zâde Mehmed Râkım Paşad. ? - ö. 1769MeslekGörüntüle
12GERMÎ BEYd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂMÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1544Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
16ALİ PAŞAd. ? - ö. 1689Madde AdıGörüntüle
17MÜNÎR, Çörekçi-zâde Ahmed Bahâeddin Münîr Efendid. ? - ö. 1769-70Madde AdıGörüntüle