Ahmet Remzi Akyürek

Remzî
(d. 1872 / ö. 6 Kasım 1944)
Şair, yazar, Mevlevî şeyhi
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri’de doğmuştur. Babası Seyyid Süleyman Atâullâh Efendi’dir (Mazıoğlu 2009: 842-5). 1892 yılında İstanbul’a gitmiş ve Divan-ı Muhasebata mülâzım olarak devam etmiştir. Bir yıl sonra Kayseri İdâdîsi, din ve ahlak ilimleri hocalığına tayin olmuştur. 1909’da Kastamonu Mevlevîhanesi şeyhliğine, 1913 yılında Halep Mevlevîhanesi’ne tayin edilmiştir. 1924 senesinde Üsküdar Mevlevîhanesi’ne atanmıştır. 1925'te Üsküdar Selimağa Kütüphanesi'ne müdür olarak görevlendirilmiştir. Ahmed Remzi 1937’de görevinden istifa etmiştir. (Mazıoğlu 1987:3-7).

Ahmet Remzi, eski kültürle yetişmiş âlim ve şairlerin son temsilcilerindendir. Divan Edebiyatı şairleri gibi münâcât, na’t, kaside, musammat, gazel, manzum tarihler yazmıştır. Musammatlarının çoğu taştir ve tahmislerden oluşur. Bununla beraber halk şiirinin zevkine de sahiptir. İlâhî aşkla kaleme aldığı şiirleri, saz şairleri tarzında koşmaları ve destanları vardır. Fuzûlî gibi duygulu, Nâbî gibi hikmetli şiirler yazmıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde şiirleri vardır. Arap ve İran edebiyatını çok iyi bilmektedir. Mevlevî bir şair olan Ahmet Remzi’nin ilham kaynağı, Mevlânâ Celaleddin Rumi'dir. Mevlevîliğin manevî havasını kişiliğinde gösterdiği gibi şiirlerine de yansıtmıştır (Mazıoğlu 1987: IX-X).

Kaynakça

Kartal, Ahmet (2003). Tuhfe-i Remzi, Ankara: Akçağ Yay.

Mazıoğlu, Hasibe (1987). Ahmed Remzi Akyürek ve Şiirleri, Ankara: Sevinç Matbaası.

Mazıoğlu, Hasibe (2009). "Ahmed Remzi Akyürek", Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay. 842-860.

Vassaf, Osmanzâde Hüseyin (2006).Sefîne-i Evliya, C.5, (Haz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz), İstanbul: Kitabevi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH SONA
Yayın Tarihi: 14.09.2018
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Fihrist-i Hûb- / --Diğer
Üslûb-ı Mergûb- / --Diğer
Kayseri Şairleri- / --Biyografi
Lübb-i Fazilet- / --Diğer
Tabsıratü'l-Mübtedi ve Tezkiretü'l-Müntehi Tercümesi- / --Çeviri
Feyzîzâde Hilmi Efendi ve Manzum Bazı Eserleri- / --İnceleme
Manzum Kavâid-i Fârisi- / İstanbul1898Araştırma
Mir’ât-ı Zeyne’l-Âbidin- / Sivas1899Biyografi
Tarihçe-i AktâbTerakki Matbaası / Şam1912Biyografi
Münâcât-ı Hazret-i Mevlânâ- / İstanbul1917Diğer
Gülzâr-ı AşkEvkaf-ı İslamiyye Matbaası / İstanbul1918Çeviri
Miftâhü’l-kütüb ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi- / İstanbul1927Diğer
Zâviye-i Fukarâİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. / İstanbul1948Çeviri
En-Nüshatü’ş-Şâfiyye fî-Tercemeti’s-Sohbeti’s-Sâfiyyeİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. / İstanbul1948Çeviri
Mahbûbül-EhibbeKayseri Eski Eserleri, Müzeleri Sevenler Derneği / Kayseri1982Çeviri
Bir Günlük Karaman SeyahatnamesiSevinç Matbaası / Ankara1987Gezi Yazısı
Âyîne-i Seyyid-i SırdanSevinç Matbaası / Ankara1987Şiir
ŞiirleriSevinç Matbaası / Ankara1987Şiir
BergüzârBilge Yay. / Ankara2001Şiir
Tuhfe-i RemzîAkçağ / Ankara2003İnceleme
Reh-nümâ-yı Ma’rifetTasavvuf Dergisi / İstanbul2006Çeviri
Tuhfetü’s- Sâ’iminUluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi / Erzurum2015Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Emel Güzd. 20 Mayıs 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Şule Yüksel Şenlerd. 29 Mayıs 1938 - ö. 28 Ağustos 2019Doğum YeriGörüntüle
3Hakan Ergüld. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Doğum YılıGörüntüle
5ŞEMSÎ, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Doğum YılıGörüntüle
6Hüseyin Siret Özseverd. Mart 1872 - ö. 27 Şubat 1959Doğum YılıGörüntüle
7MEHEMMED HÜSEYNOVd. 1887 - ö. 1944Ölüm YılıGörüntüle
8GÜMÜŞ, Elif Yıldırımd. ? - ö. 1944Ölüm YılıGörüntüle
9EBİLFET İSMAYIL OĞLU RAHİMOVd. 1908 - ö. 1944Ölüm YılıGörüntüle
10Elif Konar Özkand. 15 Haziran 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Şükrü Ramod. 1918 - ö. 1988MeslekGörüntüle
12Sururi Baykald. 1 Ocak 1942 - ö. 2010MeslekGörüntüle
13Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Reşat Nuri Güntekind. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İsmail Hikmet Ertayland. 1889 - ö. 18 Aralık 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMET ÇITAKd. 1893 - ö. 20.01.1963Madde AdıGörüntüle
17Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Talat Onayd. 1885 - ö. 22 Eylül 1956Madde AdıGörüntüle