Ahmet Remzi Akyürek

Remzî
(d. 1872 / ö. 6 Kasım 1944)
Şair, yazar, Mevlevî şeyhi
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri’de doğmuştur. Babası Seyyid Süleyman Atâullâh Efendi’dir (Mazıoğlu 2009: 842-5). 1892 yılında İstanbul’a gitmiş ve Divan-ı Muhasebata mülâzım olarak devam etmiştir. Bir yıl sonra Kayseri İdâdîsi, din ve ahlak ilimleri hocalığına tayin olmuştur. 1909’da Kastamonu Mevlevîhanesi şeyhliğine, 1913 yılında Halep Mevlevîhanesi’ne tayin edilmiştir. 1924 senesinde Üsküdar Mevlevîhanesi’ne atanmıştır. 1925'te Üsküdar Selimağa Kütüphanesi'ne müdür olarak görevlendirilmiştir. Ahmed Remzi 1937’de görevinden istifa etmiştir. (Mazıoğlu 1987:3-7).

Ahmet Remzi, eski kültürle yetişmiş âlim ve şairlerin son temsilcilerindendir. Divan Edebiyatı şairleri gibi münâcât, na’t, kaside, musammat, gazel, manzum tarihler yazmıştır. Musammatlarının çoğu taştir ve tahmislerden oluşur. Bununla beraber halk şiirinin zevkine de sahiptir. İlâhî aşkla kaleme aldığı şiirleri, saz şairleri tarzında koşmaları ve destanları vardır. Fuzûlî gibi duygulu, Nâbî gibi hikmetli şiirler yazmıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde şiirleri vardır. Arap ve İran edebiyatını çok iyi bilmektedir. Mevlevî bir şair olan Ahmet Remzi’nin ilham kaynağı, Mevlânâ Celaleddin Rumi'dir. Mevlevîliğin manevî havasını kişiliğinde gösterdiği gibi şiirlerine de yansıtmıştır (Mazıoğlu 1987: IX-X).

Kaynakça

Kartal, Ahmet (2003). Tuhfe-i Remzi, Ankara: Akçağ Yay.

Mazıoğlu, Hasibe (1987). Ahmed Remzi Akyürek ve Şiirleri, Ankara: Sevinç Matbaası.

Mazıoğlu, Hasibe (2009). "Ahmed Remzi Akyürek", Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay. 842-860.

Vassaf, Osmanzâde Hüseyin (2006).Sefîne-i Evliya, C.5, (Haz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz), İstanbul: Kitabevi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH SONA
Yayın Tarihi: 14.09.2018
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Fihrist-i Hûb- / --Diğer
Üslûb-ı Mergûb- / --Diğer
Kayseri Şairleri- / --Biyografi
Lübb-i Fazilet- / --Diğer
Tabsıratü'l-Mübtedi ve Tezkiretü'l-Müntehi Tercümesi- / --Çeviri
Feyzîzâde Hilmi Efendi ve Manzum Bazı Eserleri- / --İnceleme
Manzum Kavâid-i Fârisi- / İstanbul1898Araştırma
Mir’ât-ı Zeyne’l-Âbidin- / Sivas1899Biyografi
Tarihçe-i AktâbTerakki Matbaası / Şam1912Biyografi
Münâcât-ı Hazret-i Mevlânâ- / İstanbul1917Diğer
Gülzâr-ı AşkEvkaf-ı İslamiyye Matbaası / İstanbul1918Çeviri
Miftâhü’l-kütüb ve Esâmî-i Müellifîn Fihristi- / İstanbul1927Diğer
Zâviye-i Fukarâİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. / İstanbul1948Çeviri
En-Nüshatü’ş-Şâfiyye fî-Tercemeti’s-Sohbeti’s-Sâfiyyeİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. / İstanbul1948Çeviri
Mahbûbül-EhibbeKayseri Eski Eserleri, Müzeleri Sevenler Derneği / Kayseri1982Çeviri
Bir Günlük Karaman SeyahatnamesiSevinç Matbaası / Ankara1987Gezi Yazısı
Âyîne-i Seyyid-i SırdanSevinç Matbaası / Ankara1987Şiir
ŞiirleriSevinç Matbaası / Ankara1987Şiir
BergüzârBilge Yay. / Ankara2001Şiir
Tuhfe-i RemzîAkçağ / Ankara2003İnceleme
Reh-nümâ-yı Ma’rifetTasavvuf Dergisi / İstanbul2006Çeviri
Tuhfetü’s- Sâ’iminUluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi / Erzurum2015Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂ'İLd. 1824 - ö. 1885Doğum YeriGörüntüle
2Çetin Önerd. 25 Mart 1943 - ö. 14 Eylül 2016Doğum YeriGörüntüle
3Emir Kalkand. 31 Aralık 1948 - ö. 31 Temmuz 2015Doğum YeriGörüntüle
4Ali Nusretd. 23 Mart 1872 - ö. 13 Şubat 1913Doğum YılıGörüntüle
5Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Doğum YılıGörüntüle
6Hüseyin Siret Özseverd. Mart 1872 - ö. 27 Şubat 1959Doğum YılıGörüntüle
7MEHEMMED HÜSEYNOVd. 1887 - ö. 1944Ölüm YılıGörüntüle
8Musa Celild. 15 Şubat 1906 - ö. Ağustos 1944Ölüm YılıGörüntüle
9Hüseyin Cavidd. 22 Ekim 1882 - ö. 1944Ölüm YılıGörüntüle
10Abdulvahap Bilgind. 1 Mart 1923 - ö. 25 Ağustos 1998MeslekGörüntüle
11Mazlum Kenan Köstekçid. 1910 - ö. 13 Haziran 1936MeslekGörüntüle
12Enver Ayseverd. 24 Haziran 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hamâmîzâde Mehmet İhsand. 5 Şubat 1885 - ö. 11 Mayıs 1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Burhan Cahit Morkayad. 1892 - ö. 20 Ocak 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Bezmi Nusret Kaygusuzd. 10 Şubat 1305/22 Şubat 1890 - ö. 25 Nisan 1961 İzmirAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REMZÎ, Manastırlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Cemil Akıncıd. 1914 - ö. 1 Ocak 1984Madde AdıGörüntüle
18REMZÎ, Remzî Baba, Tebrizlid. ? - ö. 1889Madde AdıGörüntüle