HASBÎ, Helvacı-zâde Hasbî Muharrem Efendi

(d. 1279/1862 - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Balıkesir'de 1279/1862 yılında doğdu. Asıl adı Hasbî Muharrem Efendi'dir. Şiirlerinde Hasbî mahlasını kullandı. Helvacı Mustafa Ağa'nın oğlu olduğundan Helvacı-zâde sanıyla tanındı. Medreseye devam ederek zamanın değerli bilginlerinden Balıkesir müftüsü Osman Nûri Efendi'den icâzet-i ilmiye aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra 1309/1891 senesinde Balıkesir İdadi Mektebi Türçe muallimliğine tayin olundu ve on beş seneye yakın bu görevini sürdürdü. Cihet-i İlmiyye'den müderrislik payesi ve İzmir Pâye-i Mücerredesi'yle taltif olundu. 1326/1908 senesinde açılan Meclis-i Meb'ûsân'a Karesi mebusu olarak girdi. Mebusluk süresi dolunca Balıkesir'e döndü. 1329/1911 senesinde Balıkesir'de İdare Meclisi'ne daha sonra da Meclis-i Umûmî'ye üye olarak atandı. 1330/1912 senesinde Balıkesir'de vefat etti. Burada bulunan Lütfullah Camisi haziresine defnedildi.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Karesi Meşâhiri adlı eserinde Hasbî Efendi için şunları söylüyor: "Hasbî Muharrem Efendi zarif, hoş sohbet, meclislerde bulunmayı seven ve ve bulunduğu meclislerde sözü dinlenen bir kimse idi. Büyük küçük temas ettiği herkes üzerinde bir hürmet hissi bırakırdı. Kendisinin afyona aşırı derecede iptilası olduğundan dolayı vücudunu yıprattı. Kitabet ve kudret-i kalemiyyesi zamanına göre çok güzeldir. Kudemâ tarzında güzel şiirleri vardır. Şiirleri hemen hemen bir Dîvân teşkil edecek kadardır. Kendi hattıyla yazdığı mecmû'a-i eş'ârı sâbık Karesi Ma'ârif müdürü Sabri Beyefendi'dedir" (Sarı 1999: 77).

Şiirlerine örnek Son Asır Türk Şairleri ve Karesi Meşâhiri'ndedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Sarı, Mehmet ve Ahmet Karaman (hzl.) (1999). İsmail Hakkı - Karesi Meşâhiri. Balıkesir.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül bu hestî-i gam-mâyeden bîzârdır ağlar

Gözüm encüm-şümâr-ı leyle-i ekdârdır ağlar

Nasıl tefsîr eder mazmûn-ı râz-ı matlabı hâme

O da mest-i sürûd-ı kalb-i nâliş-kârdır ağlar

Olanlar neş'a-yâb-ı zevk-i hikmet bezm-i hestîden

Garîb-i bî-nevâ hasret-keş-i dildârdır ağlar

Nasıl ifhâm u istifhâm olunsun ma'nî-i hikmet

Kimi güm-kerde-i hayret kimi huşyârdır ağlar

Nukûş-ı mâ-sivâ ki cilve-ger mir'ât-ı hılkatden

Yazılmış nüsha-i tekvîne hep eş'ârdır ağlar

Nasıl ârâm eder ser-der-hevâ-yı aşk olan diller

O bâğın bülbüli dûçâr-ı derd-i hârdır ağlar

Gül ağlar sünbül ağlar bülbül-i şûrîde-hâl ağlar

Cihânda her gönül bir hâr elinden zârdır ağlar

Şeb-i yeldâ-yı gamda dîde-i dil-haste-i hicrân

Hevâ-yı kâkül-i dildâr ile bîdârdır ağlar

O şûhı şimdi gördüm sayd-ı dâm-ı intikâm olmuş

Zevâl-i hüsnüne mahzûn u efsûs-kârdır ağlar

Okunsun ba'de-mâ bezm-i vefâda yâdigâr olsun

Bu bir manzûme-i feryâd-ı ma'nî-dârdır ağlar

Varup bezm-i cenâb-ı dilbere ey âteşîn-feryâd

De ki Hasbî esîr-i baht-ı nâ-hemvârdır ağlar

(Sarı, Mehmet ve Ahmet Karaman (hzl.) (1999). İsmail Hakkı - Karesi Meşâhiri. Balıkesir. 80, 81.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yıldırım İshak Kurtd. 22 Nisan 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ali Salid. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RIHLETÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4PERİNAZ AYAZGIZId. 1860/1862? - ö. 1968Doğum YılıGörüntüle
5DEVAMÎ, Ali, Sillelid. 1862 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
6Nigar Hanımd. 1862 - ö. 1 Nisan 1918Doğum YılıGörüntüle
7ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9HAKKI, Mehmed Hakkı Bey, Adanalıd. 1853 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913MeslekGörüntüle
11VEHBÎ/VASLÎ/CÂNÎ, Ali Vehbî Efendid. ? - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FITNAT, Hazinedar-zâde Fıtnat Mehveş Hanım, Trabzonlud. 1830-31 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RIZÂ, Ali Rızâ Paşa, Trabzonlud. ? - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Madde AdıGörüntüle
15FAZLÎ, Fazlullâh Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
16ADLÎ, Süleyman-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44Madde AdıGörüntüle