HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenî

(d. ?/? - ö. 1016/1607)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan'dır. Edirnelidir. Mesleği takyedûzluktu. Diyarbakır valisi Güzelce Mahmud Paşa’nın divan kâtipliğini yaptı. Gülşeni tarikatına bağlandı. Güftî, Tesrifâtü'ş-Şuarası'nda şairin Gülşenî olduğunu teyit eder. Hüsamî’nin vefatı tarihi kesin olarak belli değildir (Zavotçu 2009:120). Cığala-zâde ile Acem seferine gittiği yıl öldüğüne göre vefat tarihi 1016/1607 olmalıdır. Tezkire-i  Şu'arâ-yı Âmid ile Enisü’l-Müsâmirîn'e göre Diyarbakır'da öldü ( Kazancıgil 1996: 126). Hüsamî, Sultan IV. Murad zamanında fethedilmiş olan Bağdat hakkında bir  fetih tarihi kaleme aldı. Ali Emiri Tezkire-i Şu'arâ-yı Âmid'de şairi, münşi-i latîf olarak niteler. Güftî, Tesrifâtü'ş-Şuara'sı'nda Mesnevi ve Farsçadaki bilgisini över. Hat sanatını Üstat Derviş Abdi'den öğrendiği ve İmad'ın bile kıskanacağı bir hattat haline geldiği yine aynı eserce vurgulanır.

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

Güner, Galib-Güner Nurhan (2003) Ali Emiri .Tezkire-i Şuara-yı Amid. Ankara.

Kazancıgil, Ratip (1996). Abdurrahman Hibrî Enisü’l-MüsâmirînEdirne Tarihi. Edirne: Edirne Türk Kütüphaneciler Derneği. 

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 

Yılmaz, Kâşif (hzl.) (2001). Güftî ve Tesrifâtü'ş-Şuara'sı. Ankara: AKM Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Zehr-i Marzâde Seyyid Mehmet Rıza ve Tezkiresi. e-kitap.https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/73320,riza-tezkiresi2020pdf.pdf?0

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.11.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şarâb-i aşk ile mestem gubârı neyleyeyin

Hatt-ı izâra esîrem bahârı neyleyeyin

Diyâr-ı gurbete tenhâ sülûk evlâdır

Hüsâmî râh-ı mahabbetde yârı neyleyeyim

(Kazancıgil, Ratip (1996). Abdurrahman Hibrî Enisü’l-MüsâmirînEdirne Tarihi. Edirne: Edirne Türk Kütüphaneciler Derneği).

 

Târîh

Lafzen ü manen târîh-i fethe

Gördüm ki yârân haylî âcizde

Didüm Hüsâmî pes bî-tevakkuf

Bağdâd alındı bin kırk sekizde 

(Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Zehr-i Marzâde Seyyid Mehmet Rıza ve Tezkiresi. e-kitap.https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/73320,riza-tezkiresi2020pdf.pdf?0. 120).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CİVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2LÂHIKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3IZÂRÎ, Hacı Pîr Mehmed Izârî Efendid. ? - ö. 1588Doğum YeriGörüntüle
4EMÂNÎ, Muhammed Begd. 1538 - ö. 1607Ölüm YılıGörüntüle
5ŞERİFÎ, Hüsam-zâde Seyyid İbrahim Efendid. 1572 - ö. 1607Ölüm YılıGörüntüle
6SÂBİRÎ, Eyüb Ağad. ? - ö. 1607Ölüm YılıGörüntüle
7FİKRÎ, Derviş Fikrîd. ? - ö. 1584MeslekGörüntüle
8YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9HİLÂLÎ, Takyeci (Takye-dûz, Takkeci)d. ? - ö. 1543MeslekGörüntüle
10NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CİLÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VİSÂLÎ, Hamamcı-zâde Sefer Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RECÛLÎd. ? - ö. 1869 ds.Madde AdıGörüntüle
14KİRÂMİ, Seyyid Muhammed Hocad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ABDÜLHAMİD EFENDİd. ? - ö. 1861Madde AdıGörüntüle