AHMED, Sultan II. Ahmed

(d. 1051/1642 - ö. 1106/1695)
Osmanlı padişahı, divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1051 / 1642'de doğdu. II.Ahmed, Sultan İbrahim'in oğludur. 1102 /1691 yılında tahta çıktı. Dört yıl kadar süren padişahlığı sırasında Girit, Belgrad ve Kamaniçe cephelerinde düşmana karşı koydu. Ancak Dalmaçya kıyılarının ve Sakız adasının Venedikliler tarafından alınması, son yüzyılda cereyan eden gerileme sürecini hızlandırdı. II.Ahmed, 1106 / 1695 yılında vefat etti. Hattat ve şair olan II.Ahmed, gençliğinde güzel hat örnekleri vermiştir. Doğu dillerini iyi bilen ve günlük tutan ince ruhlu bir padişahtır.

Kaynakça

Ak, Coşkun (2001). Şair Padişahlar. Ankara: KB Yay.

Ali Emîrî (1319). Cevâhirü’l-mülûk. İstanbul.

Alî Nûreddîn ( 1946). Kelâmü’l-Mülûk Mülûkü’l-Kelâm. İstanbul.

Baysun M. Cavid. “Ahmed II”. İslam Ansiklopedisi. C. I. İstanbul: MEB Yay. 164.

İlgürel Mücteba. "Ahmed II. İslam Ansiklopedisi. C. II. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 33.

İsen, Mustafa, Ali  Fuat Bilkan ve Tuba Işınsu Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.

Kütükoğlu Bekir. “Varadin.” İslam Ansiklopedisi. C. XIII. İstanbul: MEB Yay. 203.

Öztuna, Yılmaz (2006). Türk Musikisi, Akademik Klasik Türk Musikisinin Ansiklopedik Sözlüğü. C.1. Ankara: Orient Yay.

Sakaoğlu, Necdet (1999). Bu Mülkün Sultanları. İstanbul: Oğlak Yay.

Şardağ, Rüştü (1982). Şair Sultanlar. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 15.01.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Kaşların yasına dedim olayın kurbân ana

Hışm ile dilber dedi lâyık mı ol kurbân ana

Sîne sahrâsında ektim çün mahabbet tohmunu

Dem-be-dem yağdırsa ta’n mı gözlerim bârân

Hey kıyâmet gönlüme sorma hisâbın zülfünün

Elli bin yıldan uzundur bu şeb-i hicrân ana

Zülfü nakkaşı suya bir nakş eder ki reşk eder

Mânî-i Çîn yazdığı nakş-ı nigâristân ana

Cânlar oda atmasın yazıktır ol sayyâda dem

Yüzün açın kim ola cân ü gönül hayrân ana

Ahmed içün cevrini çekmez der imiş müdde’î

Ol seni cândan sever yaraşmaz ol bühtân ana 

(İsen, Mustafa, Ali Fuat Bilkan veTuba Işınsu Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.176)

GAZEL

Şükr ü hamdim anadır cân ü gönülde ki şekûr

Ehl-i İslâmın olup yâveri kılmış mansûr

Peşte’nin fethi Budin ehline cân-bahş oldu

Bu beşâret haberi kıldı cihânı mesrûr

Ama kanî’ değilim ben buna Hakk’tan umarım

Üngurûs’un haber-i fethi dahı ede zuhûr

Münhezim eyleyeler gayret ile küffârı

Cünd-i İslâm’a vere fırsat-ı nusret Gayyûr

Ahmedâ zulmet-i küfrü giderip ol hâdî

Mihr-i îmânı küffâr iline doldura nûr 

(İsen, Mustafa, Ali Fuat Bilkan ve Tuba Işınsu Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.176.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tevfik Fikretd. 24 Aralık 1867 - ö. 19 Ağustos 1915Doğum YeriGörüntüle
2Vedat Nedim Törd. 1897 - ö. 8 Nisan 1985Doğum YeriGörüntüle
3REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Doğum YeriGörüntüle
4NÂBÎ, Yûsuf Nâbî Efendid. 1642 - ö. 1712Doğum YılıGörüntüle
5VEFÂÎ, IV. Mehmedd. 1642 - ö. 1693Doğum YılıGörüntüle
6ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YılıGörüntüle
7NÂZIM, Ördek-zâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96Ölüm YılıGörüntüle
8YAKÎN/YAKÎNÂ, Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1695-96Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎ, Hasan Efendid. ? - ö. 1695-6Ölüm YılıGörüntüle
10BAYRAM HANd. 1504 - ö. 1561MeslekGörüntüle
11SULTÂN KAYITBAY, El-Eşref Seyfeddîn Kayıtbayd. 1416-1419 ? - ö. 8 Ağustos 1496MeslekGörüntüle
12ÂDİL, Şâh Tahmâsb, Şâh Tahmâsd. 22 Şubat 1514 - ö. 14 Mayıs 1576MeslekGörüntüle
13ŞÂMÎ, Ahmed, Paşazâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂMÎ, Ebules'ad Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1694-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂHİR, Mekkî-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 27 Ekim 1716Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İLYAS/FAKİR İLYAS, İlyas Yıldırımd. 1925 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GULÂM, Şeyh Gulâm Efendi, Erkirilid. ? - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle
18NÜZHET, Osman Nüzhet Efendid. ? - ö. 1 Şubat 1806Madde AdıGörüntüle