İSHAK, Mollacık-zâde İshak Efendi

(d. 15 Zilhicce 1120/25 Şubat 1709 - ö. 14 Zilhicce 1195/1 Aralık 1781)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

15 Zilhicce 1120/25 Şubat 1709’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı İshak’tır. Mollacık-zâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Mollacık-zâde İshak Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1143/1730-31’de müderris oldu. 1170/1756-57 yılında Yenişehir Fenar kadısı oldu. Recep 1173/Şubat-Mart 1760’ta Edirne payesini aldı. 1175/1761-62 yılında Mısır, Şevval 1176/Nisan-Mayıs 1763’te Mekke, Cemâziyelâhır 1183/Ekim 1769’da İstanbul kadısı oldu. Safer 1189/Nisan-Mayıs 1775’te Anadolu kazaskerliğine yükseldi. Cemâziyelâhır 1192/Haziran-Temmuz 1778’de Rumeli payesini aldı. Ramazan 1194/Ağustos-Eylül 1780’de Rumeli kazaskerliğine getirildi. Daha sonra azledildi. 14 Zilhicce 1195/1 Aralık 1781’de vefat etti. Beyazıt yakınında Kaptan İbrahim Paşa Câmii mezarlığına defnedildi.

Fatîn (Çifçi yty: 52), bir nazmını örnek olarak vermiş ve başka eserine rastlanmadığını belirtmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 805.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.05.2014]. 52.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  130.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 34.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “İshak Efendi (Mollacıkzâde)”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 410.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “İshak”. C. 5. Ankara: AKM Yay. 213.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Encümengâh-ı fenâdan nice oldumsa nihân

Levh-i kabrimde de nâmım olur elbet pinhân

 

Umarım rahmet-i Settâr u Kerîm u Hayy’dan

Cürm ü isyânımı da setr ide keff-i mîzân

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.05.2014]. 52.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEDÎM, İbrâhimd. ? - ö. Şubat-Mart 1776Doğum YeriGörüntüle
2RE'FET, Sâlih Re'fet Efendid. 1813 - ö. 1861 ds.Doğum YeriGörüntüle
3Sevim Burakd. 29 Haziran 1931 - ö. 30 Aralık 1983Doğum YeriGörüntüle
4AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Doğum YılıGörüntüle
5VİDÂDÎ, Molla Velid. 1709 - ö. 1809Doğum YılıGörüntüle
6CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Ölüm YılıGörüntüle
7MEYLÎ, Mehmed Meylî Kurânîd. 1713 - ö. 1781Ölüm YılıGörüntüle
8TÂHİR, Mahmûd Efendi-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 1781-82Ölüm YılıGörüntüle
9MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571MeslekGörüntüle
10REF'Îd. ? - ö. 1575-76MeslekGörüntüle
11FENNÎ, Gazi Ahmed Paşa-zâded. 1785-86 - ö. Ağustos 1808MeslekGörüntüle
12Rif'at, Rif'atî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1784-85Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RIZÂ, Rızâ Efendid. ? - ö. 1774?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂSIK, Priştineli Vâsıkd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GANÎ, Emîrşâh-zâde Abdülganî Efendid. ? - ö. 1587Madde AdıGörüntüle
16SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
17Tâlib-i Ümmî El-Halvetîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle