SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirli

(d. 1227/1809 - ö. 1285/1868)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1227/1809 senesinde İzmir'de doğmuştur. Asıl adı Hasan'dır, Servet mahlasıdır. İsmi ve mahlası doğum tarihi olan 1224/1809 tarihini vermektedir. İzmir Efrenc gümrüğü başkâtibi Sâdık Efendi'nin oğludur. Mehmed Süreyyâ babasının adını Hacı Ârif Bey olarak vermektedir (1311: 64). Öğrenim gördükten sonra babası gibi Efrenc Gümrüğü baş kitabetine tayin olunmuştur. Daha sonra İstanbul'a gelmiştir. Kaynaklar İstanbul'a ne için geldiği ve hangi görevlerde bulunduğu konusunda bilgi vermez. 1285/1868 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kabataş'tan Beşiktaş'a giden caddenin sol tarafındaki mezarlığa defnedilmiştir.

Bilinen tek eseri Tahmîs-i Servet Ber-Mi'râciye-i Sâbit adlı eserdir. Bu eser Sâbit'in meşhur Mi'râciye'sinin tahmisidir. 1265 senesinde taşbaskı olarak 24 sayfa hâlinde İzmir'de basılmıştır. Şiirine örnekler Fatîn Tezkiresi'nde ve Osmanlı Müellifleri'ndedir.

Bursalı Mehmed Tâhir'e göre son asırda yetişen güçlü şairlerdendir. Şairlik gücüne Sâbit'in Mi'râciyye'sine yazdığı tahmisi şahitlik etmektedir. Bir Dîvân teşkil edecek kadar çeşitli şiirleri vardır (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 120). Fatîn'e göre ise "ashâb-ı ma'lûmâtdan bir zât olup eş'ârı ve güftârı ma'nîdâr ve üstüvâr vâki' olmuşdur." (1271: 42).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Müşîr-i şehriyârî bir vezîr-i ma'delet-kârî

Cenâb-ı Hazret-i Bârî kerem kıldı sana Aydın

O mahsûdü's-selef hayru'l-halef bir zî-şerefdir kim

Ne mânendin görür sonra ne gördi sâbıkâ Aydın

O düstûr-ı kerem-mevfûrun oldı şimdi mesrûrı

Bulur zîrâ gubâr-ı dergehinden kîmyâ Aydın

Vezîr-i muhterem dâmâd-ı şâh-ı a'zam u ekrem

Hidîv-i muhteşem görsün müşîr-i mu'tenâ Aydın

Fuhûlün ercemendi gelmemişdir dehre mânendi

Olur şâhid Hocendî itse böyle iddi'â Aydın

Sipihr-i dânişin tâbende mihr-i pertev-efşânı

Fürûg-ı nûr-ı fazlından ider kesb-i ziyâ Aydın

Makâsıd-bahş-ı tâlib ezkiyâ-yı asrına gâlib

Ümîd-vâr-ı metâlib olsa lutfından revâ Aydın

Kerem-cûyân-ı nahv-ı dergehi olmuş değil mahrûm

Nola Servet gibi cûdından olsa kâm-revâ Aydın

İki târîh-i mu'cem kıldım izbâr eylesün ezber

Anı evrâdına zamm eyleyüp subh u mesâ Aydın

"Halîl Pâşâ kılındı Aydın'a ikbâl ile vâlî"

"Bulup rif'atle şânın oldı reşk-i her livâ Aydın"

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 41.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Erkan Karakirazd. 11 Eylül 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Coşkun Bükteld. 1950 - ö. 2018Doğum YeriGörüntüle
3Fidan Terzioğlud. 23 Eylül 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
5BEHCET, Abdullahd. 1809 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
6ÂGEHÎ, Muhammed Rızad. 1809 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
7HULÛSÎ, Ömerd. 1805 - ö. 1868Ölüm YılıGörüntüle
8ŞU'ÛRÎ, Ali Şu'ûrî Efendi, Balıkesirlid. ? - ö. 1868Ölüm YılıGörüntüle
9DELİ AZİZ, Velioğlud. ? - ö. 1868-1869Ölüm YılıGörüntüle
10NÂCÎ, Alaybeyi-zâde Hasan Nâcî Efendid. 1854-55 - ö. 12 Ocak 1920MeslekGörüntüle
11CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899MeslekGörüntüle
12PERTEV, Müderris-zâde Mustafa Pertev Efendid. ? - ö. 1859MeslekGörüntüle
13VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FİGANÎ, Abidin Şimşekd. 1908/1911? - ö. 18.06.1989Madde AdıGörüntüle
17SIRRÎ, Kırklarelilid. ? - ö. 1853 ds.Madde AdıGörüntüle
18AHMED HAMDİ, Şirvânîd. ? - ö. 1890Madde AdıGörüntüle