REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Manisalı

(d. 1201/1786 - ö. 1246/1830)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manisa'da 1201/1786 senesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Refîk Efendi'dir. Şiirlerinde Refîk mahlasını kullandı. Bursalı Osmân Efendi'nin oğludur. Gençlik yıllarında Bursa'ya geldi ve hayatını Bursa'da devam ettirdi. Tahsilini tamamladıktan sonra 1221/1806 senesinde Askerî Kassâm Kalemi'nde kâtiplik yaptı. 1246/1830 senesinde Bursa'da vefat etti.

Fatîn'e göre Refîk'in elde bulunan şiirleri eski tarz üzerine yazılmıştır (1271: 163). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gûyiyâ vuslatda dil ammâ ki fürkat her demi

Vaz'-ı nâ-hencâr-ı devr âvâre eyler âdemi

Tesliyet-bahş olamaz derdine pend-i zâhidân

Bir gama ugradı dil bulunmaz aslâ hem-demi

Pek de makbûlüm degil agyâr-ı bed-kirdâr ile

Îd-gehde ol şeh-i hûbânı seyrânım demi

Ben enîs-i mihnet ü dildâr pür-şevk ü tarab

Nagme-senc-i ye's olan bulmaz zamân-ı hurremi

İştiyâkım hazret-i Râgıb Efendi'ye Refîk

İzdiyâd olmakdadır sûz-ı firâk-ı mâtemi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 163.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEMÎ CÂN EFENDİ, Şeyh Muhyiddin Mehmedd. ? - ö. 1599-1600Doğum YeriGörüntüle
2MÜRÎDÎ, Mürîdî-i Aydınî, Aydınlı Mürîdîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Beyhan Erözd. 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂGIB, Hacı Mehmed Râgıbd. 1786 - ö. 1848Doğum YılıGörüntüle
5İZZET MOLLÂ, Keçeci-zâde Mehmed İzzet Efendid. 1786 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
6SA'DÎ, Sâlih Efendid. 1785-1786 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
7VECDÎ, Hoca Vecdî, Bengallid. ? - ö. 1830Ölüm YılıGörüntüle
8SÛZÎd. 1765 - ö. 1830Ölüm YılıGörüntüle
9ENDELİB, Garacadağid. ? - ö. 1830Ölüm YılıGörüntüle
10KÂTİB HANIM, Şerife Zibâd. 1818 - ö. 1902MeslekGörüntüle
11ZİYÂÎ, Nevrûz Âhun Kâtipd. ? - ö. 1850MeslekGörüntüle
12DEM'Îd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SERVET BEYd. ? - ö. l890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, Selaniklid. 1842 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AKKAFTAN, Kemal, Kemaleddind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MERHABÂ ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18GAYRETÎ, Mehmedd. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle