RİF'AT, Zileli

(d. 1287/1870 - ö. 1333/1915)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1287/1870 senesinde Zile'de doğdu. Medrese öğrenimi gördü. Manzum Seyâhatnâmesi'nden anlaşıldığına göre Rif'at babası ile hacca gitmek için yolculuğa çıktı. Yolda babası vefat etti. Genç Rif'at yalnız başına yola devam etti ve Bağdat, Mısır, Cidde, Mekke ve Hindistan'a gitti. Nihayet İstanbul'a döndü. Sonra Polis olarak İzmir'de görev yaptı. İzmir'deki bu görevi esnasında çıkan bir yangın sırasında bir kadını kurtarmaya çalışırken aldığı yaradan ayağının birini kaybetti. Emekli olarak on sekiz yıl ayrılıktan sonra Zile'ye döndü. Hatice Hoca adlı bir kadınla evlendi. Alevi olduğu için birçok kimse tarafından hakarete maruz kaldı. Bu yüzden ve eksik olan bacağının verdiği ıstırapla büsbütün kötümser bir hâle gelen Rif'at ölünceye kadar tam bir münzevi hayat yaşadı. 1333/1915 senesinde Zile'de vefat etti.

Yazdığı şiirlerini kimseye göstermeyen Rif'at, onları ancak dostu ve sırdaşı Âşık Kâmil'e okur ve onunla görüşürdü. Cahit Öztelli'ye göre Rif'at'ın basılmamış bir Dîvânçe'si vardır (1944: 134). Öztelli, Rif'at'ın hayatını anlatırken onun Manzum Seyahat-nâmesi olduğundan söz ediyorsa da bunun başlı başına ayrı bir eser mi yoksa Dîvânçe'sinde olan bir manzume mi olduğu bilinmemektedir (Öztelli 1944: 134). Öztelli'ye göre Rif'at aynı zamanda oldukça iyi bir hattattı.

Kaynakça

Öztelli, Cahit (1944). Zileli Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası.

Yardımcı, Mehmet (2004). 16. Yüzyıldan Günümüze İz Bırakan Zileli Şairler. Zile: Zile Belediyesi Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

İhtiyât eyle sabâ âteş-i sûzânımdan

Yanar eflâk ü zemîn âh ile giryânımdan

Bu rumûzı bilecek âkil ü dânâ var mı

Eyledim anları ihrâc bugün varımdan

Oturup mest-i harâb eyleyelim bu kevni

Zâhidâ eyle hazer kim der ü dîvârımdan

Nahs ile sa'dını dâd eylemişim ben felege

Küfr ü îmânı götür şimdiki bâzârımdan

Hıl'at-ı âdem ile oldı müzeyyen Rif'at

Ol sebebden beni dûr eylediler yârimden

(Öztelli, Cahit (1944). Zileli Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası. 135.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEDÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SADIK KAYGISUZd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DOĞANAY, Kemal Doğanayd. 10.04.1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NİSE MÜRSELİ KIZId. 1870 - ö. 1945Doğum YılıGörüntüle
5Hacı Ömer Lütfid. 1870 - ö. 1928Doğum YılıGörüntüle
6AĞCAKIZ, Ağcakız Kerbelayı Dadaşkızı İmanovad. 1870-80 - ö. 1974Doğum YılıGörüntüle
7Tevfik Fikretd. 24 Aralık 1867 - ö. 19 Ağustos 1915Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED FEVZÎ, Kırşehirlid. ? - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED BEHÇETd. 1859 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
10CEMAL, Cemal Durmuşd. 04.04.1944 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mehmet Gökkayad. 1922 - ö. 3 Kasım 1981MeslekGörüntüle
12ALİ/AK OZAN, Ali Akd. 01.01.1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂFİ', Abdünnâfi' İffet Efendid. 1823 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂMÎ, Hüseyin Kâmî Beyd. ? - ö. 1912-14Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
17HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEMSÎ, Candaracı-zâde Muhyiddîn Şemsî, Mehmed Çelebi, Şemsî-i Defterdârd. ? - ö. 1491-92Madde AdıGörüntüle