ŞÂDÎ, Süleymân

(d. 1246/1830 - ö. 1318/1900)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1246/1830’da Kars’ta doğdu. Ulemadan Hacı Mahmûd Efendi’nin oğludur. Özel hocalardan Arapça ve Farsça okudu. 1275/1858’de Kars İdare Meclisi Kalemine girdi. 1282/1865’te Kars Rüşdî Mektebi ikinci öğretmenliğine tayin olundu. Müteakiben istifa etti. Kars Tahrîrât muavinliğine memur oldu. 1294/1877’de Kars’ın Ruslar tarafından istilasında ayrıldı. 1297/1880’de Bursa müderrisliği ruûsu verildi. 1298/1881’de Erzurum Rüsumat İdaresi baş kitabetine, 1300/1883’te Erzurum Rüsumat Nezâreti Tahrirât Kalemi birinci refikliğine tayin edildi. Tarik-i Nakşbendî’den halife idi. 12 Rebiülevvel 1318/1900’de vefat etti.

1. Dîvân: 1325/1907’de oğlu Erzurumlu Ahmed Râmiz Efendi tarafından İstanbul’da bastırıldı (Celepoğlu 2013: 2211-2212). 68 sayfadır. Abdulkerim Abdulkadiroğlu ve Ömer Demirbağ tarafından yeni harflere aktarılmıştır. Eserde bütün manzumelere baştan sona kadar aynı numara takip edilmiş olup Dîvân'da toplam 229 manzume bulunmaktadır.

2. Muzaffer-nâme: Türkçedir.

3. Bahrü’l-Meânî: Farsçadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim ve Ömer Demirbağ (1993). Divan-ı Süleyman Şâdî Divan (Karslı). Ankara.

Celepoğlu, Ayşegül (hzl.)(2013). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. V. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i hayrânı benden sorma hayrân eyleyenden sor

Yürü buhrânımı dûçâr-ı buhrân eyleyenden sor

Görüp bu sûzişi zinhâr benden gayrıdan sorma

Beni pervâne-i şem-i şebistân eyleyenden sor

Etibbâ derd-i aşk-ı âşıka dârûda âcizdir

Devâm-ı derdimi muhtâc-ı dermân eyleyenden sor

Eğer adâd-ı zahm-ı sînemi bilmek ise maksad

Dili âmâcgâh-ı tîr-i müjgân eyleyenden sor

Ne bilsün gayrısı Şâdî fedâkârlık ne izzettir

Anı ol nakd-i cânın bezl-i cânân eyleyenden sor

(Celepoğlu, Ayşegül (hzl.)(2013). Son Asır Türk Şairleri, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal. C. V. Ankara: AKM Yay. 2211-2212.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ali Nard. 15 Mayıs 1941 - ö. 16 Temmuz 2015Doğum YeriGörüntüle
3ŞEVKÎ, Mehmet Şevkid. 1877 - ö. 1943Doğum YeriGörüntüle
4KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
5PERTEVÎ/FEVZÎ/RIZÂ, Hacı Ali Rızâ Efendid. 1830 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6FITNAT, Hazinedar-zâde Fıtnat Mehveş Hanım, Trabzonlud. 1830-31 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7RUHÎ, Ruhî Bey Babad. ? - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8NİYÂZÎ, Ahmed Niyâzî Efendi, Serezlid. 1844 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9VÂFÎd. ? - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10NÂFİ', Abdünnâfi' İffet Efendid. 1823 - ö. 1891MeslekGörüntüle
11EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Beyd. 1831 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ALİ MUZAFFER BEYd. ? - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÂKİF, Mustafa Efendid. 1812 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEVZÎ, Fevzî Paşad. ? - ö. 1824-25Madde AdıGörüntüle
15BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle
16ABDÎ, Abdî Efendid. ? - ö. 1612Madde AdıGörüntüle