VAHDÎ, Mahmûd Vahdî

(d. 1221/1806 - ö. 1310/1892)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1221/1806 tarihinde Harput’ta doğdu. Efendigiller olarak bilinen aileye mensup Müftü Hacı Ahmed Efendi’nin oğludur. Önce babasından, sonra Harput’un ileri gelen müderris ve âlimlerden ders görüp icazet aldı. Arapçanın yanında Farsçada da kendini yetiştirdi. Oğlu şair Hacı Hayrî ve Sunguroğlu Hacı Kerîm, Köse Sefer, Hacı Râşid gibi tanınmış zatlara Farsça dersler verdi. Kurşunlu Cami'deki medreselerden birinde müderrislik yaptı. Mamuretül-Aziz bidayet ceza dairesi müntehab azalığında ve kadı vekâletlerinde görev aldı, ilk mebusan meclisinde Harput vilayetini temsil etti. 1310/1892’de Harput’ta öldü, Meteris’te bulunan aile mezarlığına defnedildi. Fıkıh ilmindeki şöhretinden dolayı öldüğünde fıkıh öldü denilmiştir.

Dîvân'ı bulunmayan şairin günümüze ulaşmış pek az şiiri vardır.

Kaynakça

Küçük, Sabahattin (1992). “19. Yüzyıl Fırat Havzası Divan Şairleri”. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu (24-27 Ekim 1985). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay.

Yapıcı, Süleyman (2013). Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti, Âlim-Müellif ve Mutasavvıfları. C. I. Ankara: Sistem Ofset.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 25.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hicriyle beni böylece zâr eyledi gitdi
Ol şûh bana gussa-i yâr eyledi gitdi

Âzâde iken murg-ı dilim yâr-ı cefâkâr
Şeh-bâz-ı-nigâhiyle şikâr eyledi gitdi

Yârin eser-i hicri degil külbe-i hüznü
Dünyâyı benim başıma dâr eyledi gitdi

Ne gamze ne kâkül ne de ebrû-yı dil-ârâ
N'etdiyse bana çeşm-i humâr eyledi gitdi

Bir ben degil envâ-ı cefâsın bana ey dil
Yârin sitemin sanki hezâr eyledi gitdi

Bir özge safâ üzre iken Vahdî ne çâre
Bu dağdağa-i câhi hasar eyledi gitdi 

(Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay. 580.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Beyd. 1840? - ö. 1875Doğum YeriGörüntüle
2Mahir Ünlüd. 1926 - ö. 1 Haziran 2017Doğum YeriGörüntüle
3CİHANGİRÎ, Hasan Burhaneddin Efendid. 1563 - ö. 1663Doğum YeriGörüntüle
4ŞEMSÎ HAYAL, Leblebici Baba, Süleymand. 1806 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
5ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
6ÂRİFd. 1806 - ö. 1863Doğum YılıGörüntüle
7GÂFİL, Ali Akberd. 1828 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8SÂDIK, Mirza Pîrând. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10NASÎBÎ, İsmail Efendi-zâde Halil Efendid. ? - ö. 1682-83MeslekGörüntüle
11FİKRÎ, Bülbül-zâde Abdullah Fikrî Efendid. ? - ö. 1643-44MeslekGörüntüle
12SAÎD/KÂMÎ, Mehmet Sait Efendid. 1860-1861 - ö. 30.12.1940MeslekGörüntüle
13ŞÂKİR, Hâfız Mehmed Şâkird. 1829 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBRÂHÎM GİRİFTÂRd. 1770-71 - ö. 1807-08\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÂZÎd. ? - ö. 1665Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ, Küçük Kadı-zâde Feyzullah Feyzî Efendid. ? - ö. 3 Mart 1786Madde AdıGörüntüle
18Celîlî, Abdü’l-celîl Efendid. 1520 - ö. 1566Madde AdıGörüntüle