VAHDÎ, Mahmûd Vahdî

(d. 1221/1806 - ö. 1310/1892)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1221/1806 tarihinde Harput’ta doğdu. Efendigiller olarak bilinen aileye mensup Müftü Hacı Ahmed Efendi’nin oğludur. Önce babasından, sonra Harput’un ileri gelen müderris ve âlimlerden ders görüp icazet aldı. Arapçanın yanında Farsçada da kendini yetiştirdi. Oğlu şair Hacı Hayrî ve Sunguroğlu Hacı Kerîm, Köse Sefer, Hacı Râşid gibi tanınmış zatlara Farsça dersler verdi. Kurşunlu Cami'deki medreselerden birinde müderrislik yaptı. Mamuretül-Aziz bidayet ceza dairesi müntehab azalığında ve kadı vekâletlerinde görev aldı, ilk mebusan meclisinde Harput vilayetini temsil etti. 1310/1892’de Harput’ta öldü, Meteris’te bulunan aile mezarlığına defnedildi. Fıkıh ilmindeki şöhretinden dolayı öldüğünde fıkıh öldü denilmiştir.

Dîvân'ı bulunmayan şairin günümüze ulaşmış pek az şiiri vardır.

Kaynakça

Küçük, Sabahattin (1992). “19. Yüzyıl Fırat Havzası Divan Şairleri”. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu (24-27 Ekim 1985). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay.

Yapıcı, Süleyman (2013). Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti, Âlim-Müellif ve Mutasavvıfları. C. I. Ankara: Sistem Ofset.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 25.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hicriyle beni böylece zâr eyledi gitdi
Ol şûh bana gussa-i yâr eyledi gitdi

Âzâde iken murg-ı dilim yâr-ı cefâkâr
Şeh-bâz-ı-nigâhiyle şikâr eyledi gitdi

Yârin eser-i hicri degil külbe-i hüznü
Dünyâyı benim başıma dâr eyledi gitdi

Ne gamze ne kâkül ne de ebrû-yı dil-ârâ
N'etdiyse bana çeşm-i humâr eyledi gitdi

Bir ben degil envâ-ı cefâsın bana ey dil
Yârin sitemin sanki hezâr eyledi gitdi

Bir özge safâ üzre iken Vahdî ne çâre
Bu dağdağa-i câhi hasar eyledi gitdi 

(Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay. 580.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CİHANGİRÎ, Hasan Burhaneddin Efendid. 1563 - ö. 1663Doğum YeriGörüntüle
2SÛZÎ, Mehmedd. 1846 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
3Tarık Ziya Işınd. 1911 - ö. 1979Doğum YeriGörüntüle
4ÇÖREKÇİ-ZÂDE LÜTFÎd. 1806 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
5ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
6ŞEMSÎ HAYAL, Leblebici Baba, Süleymand. 1806 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
7KEMÂL PAŞA, İsmâ'îl Sâdık Kemâld. 1828 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9ABBAS KEMÂL EFENDİ, Kerküklüd. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864MeslekGörüntüle
11KARAMANÎ-ZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1612MeslekGörüntüle
12NEDÎM-İ KADÎM, Mehmedd. ? - ö. 1670MeslekGörüntüle
13AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HIZIRd. ? - ö. 1844-45’te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÂLİB, Leskofçalıd. 1829-30 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VECDÎ, Derviş-zâde Abdurrahmand. ? - ö. 1599Madde AdıGörüntüle
18FAHRÎd. ? - ö. 1539/40Madde AdıGörüntüle