VAHDÎ, Mahmûd Vahdî

(d. 1221/1806 - ö. 1310/1892)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1221/1806 tarihinde Harput’ta doğdu. Efendigiller olarak bilinen aileye mensup Müftü Hacı Ahmed Efendi’nin oğludur. Önce babasından, sonra Harput’un ileri gelen müderris ve âlimlerden ders görüp icazet aldı. Arapçanın yanında Farsçada da kendini yetiştirdi. Oğlu şair Hacı Hayrî ve Sunguroğlu Hacı Kerîm, Köse Sefer, Hacı Râşid gibi tanınmış zatlara Farsça dersler verdi. Kurşunlu Cami'deki medreselerden birinde müderrislik yaptı. Mamuretül-Aziz bidayet ceza dairesi müntehab azalığında ve kadı vekâletlerinde görev aldı, ilk mebusan meclisinde Harput vilayetini temsil etti. 1310/1892’de Harput’ta öldü, Meteris’te bulunan aile mezarlığına defnedildi. Fıkıh ilmindeki şöhretinden dolayı öldüğünde fıkıh öldü denilmiştir.

Dîvân'ı bulunmayan şairin günümüze ulaşmış pek az şiiri vardır.

Kaynakça

Küçük, Sabahattin (1992). “19. Yüzyıl Fırat Havzası Divan Şairleri”. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu (24-27 Ekim 1985). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay.

Yapıcı, Süleyman (2013). Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti, Âlim-Müellif ve Mutasavvıfları. C. I. Ankara: Sistem Ofset.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 25.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hicriyle beni böylece zâr eyledi gitdi
Ol şûh bana gussa-i yâr eyledi gitdi

Âzâde iken murg-ı dilim yâr-ı cefâkâr
Şeh-bâz-ı-nigâhiyle şikâr eyledi gitdi

Yârin eser-i hicri degil külbe-i hüznü
Dünyâyı benim başıma dâr eyledi gitdi

Ne gamze ne kâkül ne de ebrû-yı dil-ârâ
N'etdiyse bana çeşm-i humâr eyledi gitdi

Bir ben degil envâ-ı cefâsın bana ey dil
Yârin sitemin sanki hezâr eyledi gitdi

Bir özge safâ üzre iken Vahdî ne çâre
Bu dağdağa-i câhi hasar eyledi gitdi 

(Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay. 580.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA'DÎ, Muallim Sa'dî Efendid. 1853 - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
2RÂŞİD, Köse Sefer-zâde Hacı Râşid Efendid. 1854 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
3RAHMÎ, Harputlu Hoca Rahmî Efendid. 1802 - ö. 1884Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİFd. 1806 - ö. 1863Doğum YılıGörüntüle
5ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
6ÇÖREKÇİ-ZÂDE LÜTFÎd. 1806 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
7İSMET, Mustafa İsmet Efendi, Pepe İsmetd. 1833 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10BEDRÎ, Bedreddîn Efendid. ? - ö. 1733-34MeslekGörüntüle
11NÂLÎ, Nâlî Nu'mân Efendi, Kalkandelenlid. ? - ö. 1849MeslekGörüntüle
12MÜNÎF, Seyyid Vehbî-zâde Münîf Efendid. ? - ö. Mart-Nisan 1740MeslekGörüntüle
13SIRRÎ PAŞA, Selim Sırrî Paşa, Girit-Kandiyelid. 1844 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TEVFÎK EFENDİ, Kadı Şükrî Efendi-zâded. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RIZÂ, Ali Rızâ Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂHİRd. 1720 - ö. 1770?Madde AdıGörüntüle
17SÜHEYLÎ, Mustafa Süheylî Çelebid. ? - ö. 1699Madde AdıGörüntüle
18SÂDIK, Babad. ? - ö. 1899Madde AdıGörüntüle