NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullu

(d. 1242/1826 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1242/1826 yılında doğdu. Asıl adı Hulûsî Nâcî Bey'dir. Şiirlerinde Nâcî ve Hulûsî mahlaslarını kullandı. 1255/1839 yılında vefat eden hünkar imamı ve şehzadegân muallimi Eğinli Zeynelâbidîn Mehmed Efendi'nin oğludur. Önceleri tarîk-i tedrîse girdiyse de sonra tedris yolunu değiştirerek hâcegânî rütbesiyle Mektûbî-i Sadr-ı Âlî odası hulefası sınıfına dahil oldu. 1263/1847 senesinin ortalarında salise rütbesini aldı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmeyen Hulûsî Nâcî Bey, Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 senesinde hayatta idi, bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Fatîn'e göre bir miktar eş'ârı ve güftârı vardır (Fatîn 1271: 387).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Reh-i cânân hayli demdir ey dil intizârımdır

Te'essüf etmem ol âhû-yı vahşî çün şikârımdır

Tahayyül eylemem rûz u şebi dildârı gördükçe

Anın zülf-i siyâhıyla ruhı leyl ü nehârımdır

Kadin bin nâz ile cânâ büyütdüm ravza-i dilde

Su verdim âb-ı çeşmimle nihâl-i i'tibârımdır

Hezârân sûziş-i hasretle her dem her zamân her şeb

Beni bülbül gibi nâlân iden ol gül-izârımdır

Bu nazm-ı pâki tanzîr eylemek haddim degil ammâ

Gazel tarh itme Nâcî neyleyim pek eski kârımdır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 387.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ali Suavid. 8 Aralık 1839 - ö. 20 Mayıs 1878Doğum YeriGörüntüle
3Suat Taşerd. 1919 - ö. 16 Kasım 1982Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI, Hacı İbrâhim Hakkı Efendid. 1826 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5SA'ÎD, Müftü-zâde, Divriğilid. 1826 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7SÜRÛRÎ, Osmand. 1783 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
8GULÂM, Şeyh Gulâm Efendi, Erkirilid. ? - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9FÂ'İK, Abdülkerîm Fâ'ik, Bağdatlıd. ? - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10TAHSÎN, Hasan Tahsînd. ? - ö. 1862MeslekGörüntüle
11DÜRRÎ, Dürrî Çelebid. ? - ö. 1494-5’ten sonraMeslekGörüntüle
12ŞEYH MAHMÛD BİN İBRÂHÎM EDHEM, Şeyh Mahmûd bin Edhemd. ? - ö. 1491-92MeslekGörüntüle
13NÂMIK PAŞA, Nâmık Ali Paşa, Moralı-Anapolilid. 1778 - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyelid. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BAHÂEDDÎN MEHMED, İstanbullud. 1845 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RİYÂZÎ-ZÂDE, Riyazî-zâde Abdullatif b. Lütfî Efendid. 1602-03 - ö. Şubat-Mart 1668Madde AdıGörüntüle
17Sa'di Çelebid. ? - ö. 1544Madde AdıGörüntüle
18HASRETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle