NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullu

(d. 1242/1826 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1242/1826 yılında doğdu. Asıl adı Hulûsî Nâcî Bey'dir. Şiirlerinde Nâcî ve Hulûsî mahlaslarını kullandı. 1255/1839 yılında vefat eden hünkar imamı ve şehzadegân muallimi Eğinli Zeynelâbidîn Mehmed Efendi'nin oğludur. Önceleri tarîk-i tedrîse girdiyse de sonra tedris yolunu değiştirerek hâcegânî rütbesiyle Mektûbî-i Sadr-ı Âlî odası hulefası sınıfına dahil oldu. 1263/1847 senesinin ortalarında salise rütbesini aldı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmeyen Hulûsî Nâcî Bey, Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 senesinde hayatta idi, bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Fatîn'e göre bir miktar eş'ârı ve güftârı vardır (Fatîn 1271: 387).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Reh-i cânân hayli demdir ey dil intizârımdır

Te'essüf etmem ol âhû-yı vahşî çün şikârımdır

Tahayyül eylemem rûz u şebi dildârı gördükçe

Anın zülf-i siyâhıyla ruhı leyl ü nehârımdır

Kadin bin nâz ile cânâ büyütdüm ravza-i dilde

Su verdim âb-ı çeşmimle nihâl-i i'tibârımdır

Hezârân sûziş-i hasretle her dem her zamân her şeb

Beni bülbül gibi nâlân iden ol gül-izârımdır

Bu nazm-ı pâki tanzîr eylemek haddim degil ammâ

Gazel tarh itme Nâcî neyleyim pek eski kârımdır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 387.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PÎRÎ, Şeyh-zâde Hacı Pîrî Efendid. ? - ö. 3 Kasım 1771Doğum YeriGörüntüle
2LA'LÎ, La'lîn Kaba-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1611Doğum YeriGörüntüle
3FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
4EMÎN, Zıllî-zâde Hacı Emîn Efendid. 1826 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
5HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
6KARÂRÎ, Tahird. 1835/1826 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
7GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED EFENDİd. ? - ö. 1825-26MeslekGörüntüle
11REŞÎD, Mehmed Efendid. ? - ö. 1812MeslekGörüntüle
12İZZET, Hâfız İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13GÜLPERÎ HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MİDHAT, Ahmed Midhat Bey, İstanbullud. ? - ö. 1853 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YÂVER, Yâver Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEYFÎ, Dülger-zâde Mustafa S.Efendid. ? - ö. 1523Madde AdıGörüntüle
17HAYDAR, Ali Haydar Efendi, İstanbullud. 1837 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
18VÂKIF, Hoca Sa'adeddîn-zâde, Seyyid Yahyâ Vâkıf Efendid. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle