SERVET, Hasan Servet Efendi, İzmirli

(d. 1227/1809 - ö. 1285/1868)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1227/1809 senesinde İzmir'de doğmuştur. Asıl adı Hasan'dır, Servet mahlasıdır. İsmi ve mahlası doğum tarihi olan 1224/1809 tarihini vermektedir. İzmir Efrenc gümrüğü başkâtibi Sâdık Efendi'nin oğludur. Mehmed Süreyyâ babasının adını Hacı Ârif Bey olarak vermektedir (1311: 64). Öğrenim gördükten sonra babası gibi Efrenc Gümrüğü baş kitabetine tayin olunmuştur. Daha sonra İstanbul'a gelmiştir. Kaynaklar İstanbul'a ne için geldiği ve hangi görevlerde bulunduğu konusunda bilgi vermez. 1285/1868 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kabataş'tan Beşiktaş'a giden caddenin sol tarafındaki mezarlığa defnedilmiştir.

Bilinen tek eseri Tahmîs-i Servet Ber-Mi'râciye-i Sâbit adlı eserdir. Bu eser Sâbit'in meşhur Mi'râciye'sinin tahmisidir. 1265 senesinde taşbaskı olarak 24 sayfa hâlinde İzmir'de basılmıştır. Şiirine örnekler Fatîn Tezkiresi'nde ve Osmanlı Müellifleri'ndedir.

Bursalı Mehmed Tâhir'e göre son asırda yetişen güçlü şairlerdendir. Şairlik gücüne Sâbit'in Mi'râciyye'sine yazdığı tahmisi şahitlik etmektedir. Bir Dîvân teşkil edecek kadar çeşitli şiirleri vardır (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 120). Fatîn'e göre ise "ashâb-ı ma'lûmâtdan bir zât olup eş'ârı ve güftârı ma'nîdâr ve üstüvâr vâki' olmuşdur." (1271: 42).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Müşîr-i şehriyârî bir vezîr-i ma'delet-kârî

Cenâb-ı Hazret-i Bârî kerem kıldı sana Aydın

O mahsûdü's-selef hayru'l-halef bir zî-şerefdir kim

Ne mânendin görür sonra ne gördi sâbıkâ Aydın

O düstûr-ı kerem-mevfûrun oldı şimdi mesrûrı

Bulur zîrâ gubâr-ı dergehinden kîmyâ Aydın

Vezîr-i muhterem dâmâd-ı şâh-ı a'zam u ekrem

Hidîv-i muhteşem görsün müşîr-i mu'tenâ Aydın

Fuhûlün ercemendi gelmemişdir dehre mânendi

Olur şâhid Hocendî itse böyle iddi'â Aydın

Sipihr-i dânişin tâbende mihr-i pertev-efşânı

Fürûg-ı nûr-ı fazlından ider kesb-i ziyâ Aydın

Makâsıd-bahş-ı tâlib ezkiyâ-yı asrına gâlib

Ümîd-vâr-ı metâlib olsa lutfından revâ Aydın

Kerem-cûyân-ı nahv-ı dergehi olmuş değil mahrûm

Nola Servet gibi cûdından olsa kâm-revâ Aydın

İki târîh-i mu'cem kıldım izbâr eylesün ezber

Anı evrâdına zamm eyleyüp subh u mesâ Aydın

"Halîl Pâşâ kılındı Aydın'a ikbâl ile vâlî"

"Bulup rif'atle şânın oldı reşk-i her livâ Aydın"

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 41.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Neslihan Koçerd. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sevgi Sanlıd. 2 Temmuz 1925 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NEVCİVAN, Nevcivan Özmerihd. 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
5HASAN RIZÂ EFENDİd. 1809-10? - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
7DELİ AZİZ, Velioğlud. ? - ö. 1868-1869Ölüm YılıGörüntüle
8VEHBÎ/VASLÎ/CÂNÎ, Ali Vehbî Efendid. ? - ö. 1868Ölüm YılıGörüntüle
9HULÛSÎ, Ömerd. 1805 - ö. 1868Ölüm YılıGörüntüle
10NÂCÎ, Alaybeyi-zâde Hasan Nâcî Efendid. 1854-55 - ö. 12 Ocak 1920MeslekGörüntüle
11Nİ'METÎd. 1611? - ö. 1650MeslekGörüntüle
12ALİ RÛHÎ, Darbaz-zâded. 1853 - ö. 1890MeslekGörüntüle
13FEVZÎ, Hammâmî-zâde Mehmedd. 1828 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İHSÂN ADLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂİB, Kazak-zâde İbrahimd. 1794 - ö. 1834\\\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YAHYÂ, Şeyh Yahya Efendid. 1644 - ö. 1698Madde AdıGörüntüle
17NİZÂRÎ, Abdurehimd. 1770 - ö. 1850Madde AdıGörüntüle
18SADIKÎ, Seyyid Ataullah Efendid. ? - ö. 1680Madde AdıGörüntüle