REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirli

(d. 1814/1229 - ö. 1865/1282)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Akşehir'de 1229/1814 yılının ortalarında doğdu. Asıl adı Ahmed Reşîd Efendi'dir. Şiirlerinde Reşîd mahlasını kullandı. Devrin önemli bilginlerinden 1238/1822 yılında vefat eden Nevşehirli Küçük Süleymân Efendi'nin oğludur. İlk tahsilini memleketinde yaptı. 1252/1836 senesinde İstanbul'a gelerek Şehzade Camisi civarında bulunan İbrâhim Paşa Medresesi'nde medrese öğrenimi gördü. Burada İmâm-zâde Efendi'den gerekli ilimleri tahsil etti ve müderrislik ruûsunu aldı. Hayli müddet Mahmûd Paşa ve Dâvud Paşa Mahkemeleri naipliklerinde bulundu. 1263/1847 senesinde Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'ye daha sonra da Bayezid Camisi yakınında bulunan Mekteb-i Rüşdiye'ye öğretmen olarak atandı. 1265/1849 senesinde Kudüs Mollası oldu. Sonra 1271/1854 senesinde Maliye'de Beytü'l-mâl Kassâmı olarak görev yaptı. 1281/1865 yılında İstanbul payesini elde ederek Evkâf-ı Hümâyûn Müfettişi oldu. Bu görevinde iken elli yaşlarında 1282/1865 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Eserleri şunlardır:

1. Füyûzâtü'l-Habîbiyye Ale's-Salâti'l-Meşîşiyye: Tasavvufa dair bir risaledir. Yazma hâlindedir.

2. Keşkûlü's-Sâfiye Ale'l-Vâridâti's-Sa'diyye: Bu eser meşhur tarikat şeyhlerinden Şeyh Sa'düddîn Cibâvî Hazretleri'nin Arapça bir kasidesinin Türkçe şerhidir. Yazma hâlindedir. Eserin adının baş kısmı Sicill-i Osmânî'de Meslûlü's-Sâfiye olarak verilmiştir (Mehmed Süreyya 1311: 396).

Ahmed Reşîd Efendi Nakşıbendî tarikatına mensuptu. Alim ve müdekkik bir şairdi (Fatîn 1271: 146). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-tamâm

Mübtelâ oldum bu gün bir dilber-i ra'nâya ben

Kalmayup sabra mecâlim olmuşum bî-vâye ben

Şîvc vü reftârı hoş çok dilbere meyl eyledim

Düşmedim âlemde böyle âfet-i yektâya ben

Herkesi bir gûne taltîf eyleyüp memnûn ider

Bende oldum bî-irâde ol yüzi hasnâya ben

Bahr-ı ummân-ı mahabbet içre gavvâs olmuşum

Dalmamış idim Reşîdâ böyle bir deryâya ben

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 146.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÜRÂBÎ, Mustafâ Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2EZHERÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yüzbaşıoğlu, Muammerd. 2 Ekim 1927 - ö. 10 Ekim 2014Doğum YeriGörüntüle
4TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
5SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
6DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Ölüm YılıGörüntüle
8REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
9RE'FET, Seyyid Abdullah Re'fetd. 1794 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
10GINÂYÎ, Abdülganî Efendid. ? - ö. 1604MeslekGörüntüle
11ABDÎd. ? - ö. 1536MeslekGörüntüle
12MEHMED, Mîr Eyyûbî Mehmed Efendi b. Seyyid Selâm Efendid. ? - ö. 1625-26MeslekGörüntüle
13ÂKİF PAŞAd. 1787 - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜŞTÂK, Gürgüb-zâde Hacı Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSNÎ, Süleymân Hüsnî Paşad. 1838 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂFİZ, Lâzikîzâde Feyzullâhd. ? - ö. 1767Madde AdıGörüntüle
17BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.Madde AdıGörüntüle
18RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle