RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlu

(d. 1235/1819 - ö. 1311/1893 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzon'da 1235/1819 senesinde doğdu. Asıl adı Ahmed Rızâ'dır. Şiirlerinde Rızâ ve Rızâyî mahlasını kullandı. Hayatı hakkındaki bilgileri bildiğimiz tek eseri olan Manzûme-i Sivastopol adlı eserden öğreniyoruz. Bu esere göre Rızâ, bir süre Gözleve'ye gitmiş, burada birkaç ay ticaret maksadıyla kalmış, Sivastopol'un zaptından sonra Trabzon'a dönmüş, daha sonra da Rusların Kars'ı kuşatmaları ve Müşir Ömer Paşa'nın kumandasındaki Kerç ordusununn Rus kuşatmasını kırmak için Sohum-Kale'ye çıkması sebebiyle yine ticaret amacıyla oraya gitmiştir. Bütün bunlardan Rızâ'nın ticaretle uğraştığını ve bu amaçla orduyu takip ettiğini anlamaktayız. Yine eserinden yola çıkarak Rızâ'nın Kâdirî tarikatına mensup olduğunu ve eserindeki Abdülmecîd'e yazdığı bir manzumeden dolayı da Abdülmecîd döneminde (1839-1861) yaşadığını tespit edebiliyoruz. Şairin bundan sonraki hayatı ve vefat yeri ile vefat tarihi hakkında bilgi yoktur. Ancak Trabzon şehir mezarlığındaki Kadı-zâde Ahmed Efendi'ye ait 1311/1893 tarihli mezar taşında Rızâ mahlasını görmekteyiz. Bu duruma göre Rızâ, bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır (Yüksel 1993: 180-183).

Rızâ'nın bilinen tek eseri Manzûme-i Sivastopol'dur. Eser mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır ve 2163 beyitten meydana gelmektedir. Eserde yer yer kaside, gazel vb. başlıklarla başka nazım şekilleriyle yazılmış manzumelere de yer verilmektedir. Eserde 4 gazel, 13 beyitlik bir kaside; 22 beyitlik mesnevi şeklinde bir münâcât, 5 beyitlik bir Hz. Hüseyin mersiyesi, 103 beyitlik bir münâcât-ı İlâhî bulunmaktadır. Eser 1286/1869 senesinde 84 sayfa hâlinde İstanbul'da basılmıştır. Veysel Usta tarafından Latin harfleriyle yayımlanan eserin başında bu eserle ilgili genişçe bir değerlendirme bulunmaktadır. Değerlendirmenin sonunda şu cümleler yer almaktadır: "[ ...] Kırım Harbi gibi bugün bile üzerinde konuşulan bir savaşı ele alarak bütün ayrıntılarıyla işleyen Manzûme-i Sivastopol adlı eserin şairi Ahmed Rızâ'nın ortaya koyduğu bu eserle, dönemin şairleri arasında yer aldığını ifade etmekten zerre kadar kuşku duyulmaması ve eserdeki ifadesiyle dünya durdukça adının "hayr ile yâd" edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz" (Albayrak 2010: 83). Eser üzerine ayrıca Necat Birinci tarafından da geniş bir inceleme yayımlanmıştır.

Kaynakça

Albayrak, Hüseyin (2010). Trabzonlu Dîvân Edebiyatı Şairleri. İstanbul: Trabzon Belediye Kültür Yay.

Birinci, Necat (1984). "1853-1856 Kırım Savaşını Anlatan Bir Eser: Manzûme-i Sivastopol". Kubbealtı Akademi Mecmuası. Ocak (13): 39-42.

Rızâ (1286). Manzûme-i Sivastopol. İstanbul.

Usta, Veysel (2000). Ahmed Rızâ - Manzûme-i Sivastopol. Ankara.

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 31.12.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Manzûme-i Sivastopol'un başından bir bölüm:

Elâ yâ eyyühe'l-ihvân-ı dânâ

Elâ yâ eyyühe'l-aşk ehl-i cânâ

Sakın gülzârına bakma fenânın

Bekâ sanma sakın zevkin cihânın

Cihân varı kamu cevr ü cefâdır

Cihâna pâdişâh olsan hebâdır

İşitdigim nice Husrev Nerîmân

Edüp hükmü cihâna sürdü devrân

Son encâmı girüp hâk-i siyâha

Ecel hiç bakmadı mâl ü sipâha

Görünmez şimdi bir nâm u nişânı

Kanı mülkü sarây-ı hânumânı

(Rızâ (1286). Manzûme-i Sivastopol. İstanbul. 2, 80.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MURÂDÎd. ? - ö. 1812’de hayattaDoğum YeriGörüntüle
2Neriman Calapd. 14 Kasım 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hamâmîzâde Mehmet İhsand. 5 Şubat 1885 - ö. 11 Mayıs 1948Doğum YeriGörüntüle
4KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendid. 1819 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
6SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
7VÂSIF, Yağcıoğlu Ömer Kâhyad. ? - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
9Muallim Nacid. 1850 - ö. 13 Nisan 1893Ölüm YılıGörüntüle
10KÂSIM, Hâce-i Ahrârî, Kâbillid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11Hüseyin Yurdabakd. 1931 - ö. 9 Ocak 2008MeslekGörüntüle
12HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880MeslekGörüntüle
13SÂDIK, Ca'fer Sâdık Paşad. ? - ö. 1834-35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAZLÎ, Fazlullâh Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİHNÎ, İsmail Zihnî Efendid. 1834 - ö. 1886-87Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RİYAZÎ, Ali Çelebi, Kuloğlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18PEYKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle