CEMÎLÎ, Mehmed Sa'dullâh Cemîlî Bey

(d. 1241/1825 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1241/1825 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Sa'dullah'tır. Şiirlerinde Cemîlî mahlasını kullanmıştır. Ankara mutasarrıfı Ali Rızâ Paşa'nın oğludur. 1254/1838 yılında Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'ne girdi. Bu sırada Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'ye de girerek yüksek tahsilini tamamladı. Sonra kısa bir süre Emti'a Gümrüğü Tahrîrâtı Odası'na devam etti. 1260/1844 yılının başlarında Hazîne-i Hâssa Muhâsebesi katipleri arasına katıldı. 1263/1847 senesinin ortalarında hâcelik rütbesine nail oldu. 1269/1853 senesinin ortalarında refîk-i evvel kadrosuyla Hazîne-i Hâssa Tahrîrât odasına tayin edildi. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 tarihinde hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiştir.

Fatîn'e göre Cemîlî'nin bir miktar şiiri vardır (1271: 47). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-tamâm

Dil ki olmuşdur mahabbet şem'inin pervânesi

Sûziş-i firkatdir artık vuslat-ı cânânesi

Zabt olunmaz degme bir zencîr ile şimden gerü

Ol perîşân kâkülün olmuş gönül dîvânesi

Hayli demdir meclis-i meyden ayagı çekmişim

Neyleyim ki hûşyâr olmaz gönül mestânesi

Sâgar-ı aşkı Cemîlî nûş iden rindin olur

Bezm-gâh-ı zevk içre tâc-ı Cem peymânesi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 46.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yılmaz Karakoyunlud. 26 Nisan 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Güzide Sabri Aygünd. 1886 - ö. 1946Doğum YeriGörüntüle
3Yaman Korayd. 1934 - ö. 06 Mart 2006Doğum YeriGörüntüle
4NEVRES, Mehmed Nevres Paşad. 1825 - ö. 1872Doğum YılıGörüntüle
5MÜNÎREd. 1825 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
7YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
8NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Nİ’METÎ, Ni’metî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RÂKIM, İbrahim Râkım Efendid. 1680-81 - ö. 1749-50MeslekGörüntüle
13İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIDKÎ, Osman Efendid. ? - ö. 1822Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EYYÛB SABRÎ PAŞA, Yenişehirlid. ? - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZEYNEL ABİDİN SÖNMEZd. 05.10.1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AŞKÎ/IŞKÎ, Aşkî-i Kadîm, Muhammed Abdürrezzâkd. XV. yüzyıl başı ? - ö. 1483’ten sonra ?Madde AdıGörüntüle
18FEHÎM/FÂRİG, Akşehir Müftüsü-zâde Mehmed Fehim Fârig Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle