CEMÎLÎ, Mehmed Sa'dullâh Cemîlî Bey

(d. 1241/1825 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1241/1825 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Sa'dullah'tır. Şiirlerinde Cemîlî mahlasını kullanmıştır. Ankara mutasarrıfı Ali Rızâ Paşa'nın oğludur. 1254/1838 yılında Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'ne girdi. Bu sırada Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'ye de girerek yüksek tahsilini tamamladı. Sonra kısa bir süre Emti'a Gümrüğü Tahrîrâtı Odası'na devam etti. 1260/1844 yılının başlarında Hazîne-i Hâssa Muhâsebesi katipleri arasına katıldı. 1263/1847 senesinin ortalarında hâcelik rütbesine nail oldu. 1269/1853 senesinin ortalarında refîk-i evvel kadrosuyla Hazîne-i Hâssa Tahrîrât odasına tayin edildi. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 tarihinde hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiştir.

Fatîn'e göre Cemîlî'nin bir miktar şiiri vardır (1271: 47). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-tamâm

Dil ki olmuşdur mahabbet şem'inin pervânesi

Sûziş-i firkatdir artık vuslat-ı cânânesi

Zabt olunmaz degme bir zencîr ile şimden gerü

Ol perîşân kâkülün olmuş gönül dîvânesi

Hayli demdir meclis-i meyden ayagı çekmişim

Neyleyim ki hûşyâr olmaz gönül mestânesi

Sâgar-ı aşkı Cemîlî nûş iden rindin olur

Bezm-gâh-ı zevk içre tâc-ı Cem peymânesi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 46.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Doğum YeriGörüntüle
2RÛHÎ, Ömer Rûhî Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED BAHÂEDDÎN, Dâye-zâded. ? - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
4MÜNÎREd. 1825 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
5HÂFIZ/MÜŞFİK, Hâfız İsmâil Müşfik Efendid. 1825? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?Doğum YılıGörüntüle
7FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. 1854-1855Ölüm YılıGörüntüle
9RÜŞDÎ, Mehmed Rüşdî Efendi, Isparta-Barlalıd. 1791 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900MeslekGörüntüle
11İZZET, Benli-zâde (Beylikçi) Mehmed Beyd. ? - ö. 1809MeslekGörüntüle
12SİPAHÎ /SİYAHÎ, Mustafad. ? - ö. 1651-52MeslekGörüntüle
13KÂMİL, Receb Kâmild. ? - ö. 1833Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NİYÂZÎ, Abdullah Niyâzî Efendi, Mevlana Abdullah bin Şeyh İbrahim Şebüsterîd. ? - ö. 1529-1530Madde AdıGörüntüle
17SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Madde AdıGörüntüle
18FÂ'İK, Mehmed Fâ'ik Bey, Ustrumcalıd. ? - ö. 1901Madde AdıGörüntüle