EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Bey

(d. 1247/1831 - ö. 1307/1889)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da 1247/1831 tarihinde doğdu. Asıl adı Eşref Mehmed Bey'dir. Bursa'nın tanınmış ailelerinden olan Kassâb-zâde Ali Rızâ Bey'in oğlu olduğundan Kassâb-zâde sanıyla tanındı. Bursa ulemasından Ebe-zâde Abdurrahmân Efendi'den Arapça bilimleri, Burûsevî Osmân İzzet Efendi'den de Farsça bilimleri tahsil etti. Bursa vilayeti Tahrîrât Kalemi'nde kâtiplik yaptı. Ticâret riyâsetinde bulundu. 1307/1889 yılında Bursa'da vefat etti.

Sicill-i Osmânî'ye göre şair idi (Mehmed Süreyya 1308: 390). Fatîn'e göre ise şiiri latif, zarif bir şairdir (1271: 16). Şiirlerinden bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Safha-i hüsnün şehâ bir gülşen-i ârestedir

Belki bâg-ı cennet-i a'lâ disem şâyestedir

 

Aşkına gönlüm virüp aldım hayât-ı tâzeyi

Nâzenînim sevdigim bir dilber-i nev-restedir

 

Şöyle yakdın âteş-i aşkınla hayfâ bendeni

Dûd-ı âhım ebr-âsâ göklere peyvestedir

 

Cânib-i tahlîse pervâz idemez bir vechile

Murg-ı dil zencîr-i gîsûsıyla yârin bestedir

 

Gamzesiyle yaralanmakda iken cân u gönül

Kim dimiş Eşref belâ-yı yârdan vârestedir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 16.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMÎ, Bakkâl-zâde Bostan Hilmî Efendid. ? - ö. 1603Doğum YeriGörüntüle
2ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BAHÂ, Şeyh Mehmed Bahâeddin Efendid. ? - ö. 1725-26Doğum YeriGörüntüle
4VİRÂNÎd. 1831 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
5ÂGÂH, Osmân Âgâhd. 1831 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂ, Mehmed Rıza Bey, Bergoslud. 1831 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
7MAZHAR, Mazhar Efendid. 1850 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8FAKÎR, Hacı Ağad. 1836-37 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Ölüm YılıGörüntüle
10RUHSAT, Mehmed Ruhsat Efendid. ? - ö. 1727-28MeslekGörüntüle
11ÂSAFÎd. ? - ö. 1604MeslekGörüntüle
12İSMAİL FAİKd. ? - ö. 1913MeslekGörüntüle
13HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEYYAH DEDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İSMETÎ, Mehmed İsmetî Çelebid. 1611-1613 - ö. 1665Madde AdıGörüntüle
18NÛRÎ, Rızâ Nûrî, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle