EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Bey

(d. 1247/1831 - ö. 1307/1889)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da 1247/1831 tarihinde doğdu. Asıl adı Eşref Mehmed Bey'dir. Bursa'nın tanınmış ailelerinden olan Kassâb-zâde Ali Rızâ Bey'in oğlu olduğundan Kassâb-zâde sanıyla tanındı. Bursa ulemasından Ebe-zâde Abdurrahmân Efendi'den Arapça bilimleri, Burûsevî Osmân İzzet Efendi'den de Farsça bilimleri tahsil etti. Bursa vilayeti Tahrîrât Kalemi'nde kâtiplik yaptı. Ticâret riyâsetinde bulundu. 1307/1889 yılında Bursa'da vefat etti.

Sicill-i Osmânî'ye göre şair idi (Mehmed Süreyya 1308: 390). Fatîn'e göre ise şiiri latif, zarif bir şairdir (1271: 16). Şiirlerinden bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Safha-i hüsnün şehâ bir gülşen-i ârestedir

Belki bâg-ı cennet-i a'lâ disem şâyestedir

 

Aşkına gönlüm virüp aldım hayât-ı tâzeyi

Nâzenînim sevdigim bir dilber-i nev-restedir

 

Şöyle yakdın âteş-i aşkınla hayfâ bendeni

Dûd-ı âhım ebr-âsâ göklere peyvestedir

 

Cânib-i tahlîse pervâz idemez bir vechile

Murg-ı dil zencîr-i gîsûsıyla yârin bestedir

 

Gamzesiyle yaralanmakda iken cân u gönül

Kim dimiş Eşref belâ-yı yârdan vârestedir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 16.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LEM’Î, Lâmi’î-zâde Derviş Mehmed Çelebid. ? - ö. 1550Doğum YeriGörüntüle
2Füruzan Toprakd. 1926 - ö. 13 Ocak 2010Doğum YeriGörüntüle
3Selma Ümit Karışmand. 13 Eylül 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KÂŞİF, Ömerd. 1831 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
5VİRÂNÎd. 1831 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
6ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
7HAMDÎ, Mehmed Hamdî Efendi, Dağıstanlıd. 1819 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8MAZHAR, Mazhar Efendid. 1850 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9Ibıray Altınsarind. 20 Ekim 1841 - ö. 17 Temmuz 1889Ölüm YılıGörüntüle
10Nİ’METÎ, Ni’metî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.MeslekGörüntüle
12BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.MeslekGörüntüle
13NİHÂD, Mîr, Şerîf Paşa-zâded. 1799 - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Madde AdıGörüntüle
17MEVCÎ, Tahda Bacak Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18YEKSANÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle