EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Bey

(d. 1247/1831 - ö. 1307/1889)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da 1247/1831 tarihinde doğdu. Asıl adı Eşref Mehmed Bey'dir. Bursa'nın tanınmış ailelerinden olan Kassâb-zâde Ali Rızâ Bey'in oğlu olduğundan Kassâb-zâde sanıyla tanındı. Bursa ulemasından Ebe-zâde Abdurrahmân Efendi'den Arapça bilimleri, Burûsevî Osmân İzzet Efendi'den de Farsça bilimleri tahsil etti. Bursa vilayeti Tahrîrât Kalemi'nde kâtiplik yaptı. Ticâret riyâsetinde bulundu. 1307/1889 yılında Bursa'da vefat etti.

Sicill-i Osmânî'ye göre şair idi (Mehmed Süreyya 1308: 390). Fatîn'e göre ise şiiri latif, zarif bir şairdir (1271: 16). Şiirlerinden bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Safha-i hüsnün şehâ bir gülşen-i ârestedir

Belki bâg-ı cennet-i a'lâ disem şâyestedir

 

Aşkına gönlüm virüp aldım hayât-ı tâzeyi

Nâzenînim sevdigim bir dilber-i nev-restedir

 

Şöyle yakdın âteş-i aşkınla hayfâ bendeni

Dûd-ı âhım ebr-âsâ göklere peyvestedir

 

Cânib-i tahlîse pervâz idemez bir vechile

Murg-ı dil zencîr-i gîsûsıyla yârin bestedir

 

Gamzesiyle yaralanmakda iken cân u gönül

Kim dimiş Eşref belâ-yı yârdan vârestedir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 16.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂHİDÎ, Kara Davud Efendi-zâde Şeyh Abdülvâhid Çelebid. ? - ö. 1567-68Doğum YeriGörüntüle
2ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Doğum YeriGörüntüle
3CEBRÎd. ? - ö. 1566\\\\\\\'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
4ÂGÂH, Osmân Âgâhd. 1831 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
5SÂDIK, Edirnelid. 1831 - ö. 1854 ds.Doğum YılıGörüntüle
6HİLMÎ, Mehmed Emînd. 1831 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
7ÜRYÂNÎd. ? - ö. 1889-1890?Ölüm YılıGörüntüle
8DERTLİ GULAM, Abidind. 1849 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9RÂ'İF, Feyzullah Râ'if-i Âmidîd. 1831-32 - ö. 1889-90Ölüm YılıGörüntüle
10FÂTİH, Fâtih Efendi, Şirvanlıd. 1778 - ö. 1834MeslekGörüntüle
11İZÂRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RÂKIM, İbrahim Râkım Efendid. 1680-81 - ö. 1749-50MeslekGörüntüle
13EDÎB, Kazancı-zâde Emînd. 1857 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞETVÂN, Ahmed Şetvân Efendid. ? - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎK, Osman Refîk Efendi, Eyüplüd. 1802 - ö. 1854 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle
17CÂHÎ, İbrâhîm Mîrzâd. ? - ö. 1576Madde AdıGörüntüle
18REFÎKÎ/REFİÎd. ? - ö. 1533/34Madde AdıGörüntüle