NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullu

(d. 1242/1826 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1242/1826 yılında doğdu. Asıl adı Hulûsî Nâcî Bey'dir. Şiirlerinde Nâcî ve Hulûsî mahlaslarını kullandı. 1255/1839 yılında vefat eden hünkar imamı ve şehzadegân muallimi Eğinli Zeynelâbidîn Mehmed Efendi'nin oğludur. Önceleri tarîk-i tedrîse girdiyse de sonra tedris yolunu değiştirerek hâcegânî rütbesiyle Mektûbî-i Sadr-ı Âlî odası hulefası sınıfına dahil oldu. 1263/1847 senesinin ortalarında salise rütbesini aldı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmeyen Hulûsî Nâcî Bey, Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 senesinde hayatta idi, bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Fatîn'e göre bir miktar eş'ârı ve güftârı vardır (Fatîn 1271: 387).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Reh-i cânân hayli demdir ey dil intizârımdır

Te'essüf etmem ol âhû-yı vahşî çün şikârımdır

Tahayyül eylemem rûz u şebi dildârı gördükçe

Anın zülf-i siyâhıyla ruhı leyl ü nehârımdır

Kadin bin nâz ile cânâ büyütdüm ravza-i dilde

Su verdim âb-ı çeşmimle nihâl-i i'tibârımdır

Hezârân sûziş-i hasretle her dem her zamân her şeb

Beni bülbül gibi nâlân iden ol gül-izârımdır

Bu nazm-ı pâki tanzîr eylemek haddim degil ammâ

Gazel tarh itme Nâcî neyleyim pek eski kârımdır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 387.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
2LÂGARÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Temmuz Ağustos 1682Doğum YeriGörüntüle
3Muhtar Tevfikoğlud. 1924 - ö. 19 Eylül 2006Doğum YeriGörüntüle
4Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
5NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
7ABDURRAHMAN, Hürüoğlu Abdurrahmand. 1803-1804? - ö. 1853-1855?Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÎLÎ, Mehmed Sa'dullâh Cemîlî Beyd. 1825 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9SÜRÛRÎ, Osmand. 1783 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
10SÜCÛDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15MeslekGörüntüle
12GÂLİB, Gâlib Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13ES'AD, Sahhâflar Şeyhi-zâde Es'ad Efendid. 1789 - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AZÎZ, Mektûbî-zâde Abdülazîz Efendid. 1801-02 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NİYÂZÎ, Ahmed Niyâzî Efendi, Serezlid. 1844 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle
17HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TÂ'İB, Ömer Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle