NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullu

(d. 1242/1826 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da 1242/1826 yılında doğdu. Asıl adı Hulûsî Nâcî Bey'dir. Şiirlerinde Nâcî ve Hulûsî mahlaslarını kullandı. 1255/1839 yılında vefat eden hünkar imamı ve şehzadegân muallimi Eğinli Zeynelâbidîn Mehmed Efendi'nin oğludur. Önceleri tarîk-i tedrîse girdiyse de sonra tedris yolunu değiştirerek hâcegânî rütbesiyle Mektûbî-i Sadr-ı Âlî odası hulefası sınıfına dahil oldu. 1263/1847 senesinin ortalarında salise rütbesini aldı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmeyen Hulûsî Nâcî Bey, Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 senesinde hayatta idi, bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Fatîn'e göre bir miktar eş'ârı ve güftârı vardır (Fatîn 1271: 387).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Reh-i cânân hayli demdir ey dil intizârımdır

Te'essüf etmem ol âhû-yı vahşî çün şikârımdır

Tahayyül eylemem rûz u şebi dildârı gördükçe

Anın zülf-i siyâhıyla ruhı leyl ü nehârımdır

Kadin bin nâz ile cânâ büyütdüm ravza-i dilde

Su verdim âb-ı çeşmimle nihâl-i i'tibârımdır

Hezârân sûziş-i hasretle her dem her zamân her şeb

Beni bülbül gibi nâlân iden ol gül-izârımdır

Bu nazm-ı pâki tanzîr eylemek haddim degil ammâ

Gazel tarh itme Nâcî neyleyim pek eski kârımdır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 387.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Doğum YeriGörüntüle
2RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Metin Andd. 17 Haziran 1927 - ö. 30 Eylül 2008Doğum YeriGörüntüle
4RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5SA'ÎD, Müftü-zâde, Divriğilid. 1826 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
7FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8RÜŞDÎ, Mehmed Rüşdî Efendi, Isparta-Barlalıd. 1791 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9NÂZİKÎ, Ahmed Nâzikî Efendi, Kütahyalıd. ? - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂ, Mehmed Rıza Bey, Bergoslud. 1831 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
11FAHRÎ, Mehmed Fahrî Çelebid. ? - ö. 1645MeslekGörüntüle
12EMÎN/ÂRİF, Tokadî Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1664-65 - ö. 12 Eylül 1745MeslekGörüntüle
13ÇEŞM-İ ÂFETd. ? - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEHCET BEY, Mîr-i Âlem-zâde, Enderunlud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUTBd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SALİH, Törnüklü Şeyh Salihd. 1892 - ö. 1956Madde AdıGörüntüle
18RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Madde AdıGörüntüle