MİDHAT, Nâmî Mahmûd Efendi

(d. 1264/1848 - ö. 1333/1917)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

23 Safer 1264/1848’de Harput’ta doğdu. Harput âlimlerinden Hafız Mehmed Nâcî Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini mahalle mektebinde yaptı, hafız oldu. Harput’ta İbrahim ve Süleyman Paşa Medreselerinde ders aldı. İstanbul’a gidip Hasan Ağa Darülhadisine kaydoldu. Müsbet ilimlerin yanında Arapça ve Farsça öğrendi, Fars edebiyatına vakıf oldu. 1875 yılında Eğin kazası Mal Müdürlüğüne tayin edilen Nâmî Mahmûd Mithat Efendi, bir yıl burada görev yaptı. Elazığ Milli Eğitim Meclisine fahri üye olarak atandı. Ergani sancağı muhasebesinde, Eğin Mal Müdürlüğünde, Elazığ Gelir Memurluğunda, Ergani Gelir Başkâtipliğinde, Malatya ve Adıyaman Gelir Memurluklarında, Elaziz Merkez Gelir Başkâtipliğinde, Mazgirt ve Çarsancak ilçeleri Mal Müdürlüklerinde, son olarak Elaziz Sultanisi Muhasebeciliğinde çalıştı. 1915 yılında emekliye ayrıldı. 1333/1917 yılında Elazığ’da vefat etti.

Siyasetle uğraşan, gözü pek, kararlı bir kişi olan Mithat Efendi’nin Arap ve Fars dillerine vukufiyeti şiir sahasında da başarılı olmasını sağlamıştır. Mithat Efendi, Arapça ve Farsçadan şiirler tercüme etmiş, farklı üsluplarla şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde Midhat mahlasını kullanan şairin mürettep bir Dîvân'ı bulunmamaktadır.

Kaynakça

Küçük, Sabahattin (1992) “19. Yüzyıl Fırat Havzası Divan Şairleri”. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu (24-27 Ekim 1985). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay.

Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay.

Yapıcı, Süleyman (2013). Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti, Âlim-Müellif ve Mutasavvıfları. C.I. Ankara: Sistem Ofset.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 25.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görmedim ‘ayşında bu devrin devâm imkânını
Her yana atf eyledim enzârımın im’ânını

Geldi me’yûsiyyet âmâl-i fenâ-yı dehrden
Başına çalsın felek şimden gerü ihsânını

Ben humâr-ı ye’se düşdüm ba’demâ sâkî-i devr
Eylesin ser-mest sahbâ-yı emel rindânını

Sufra-yı nevmîdden aldım nasîbim ben felek
Gayra bast etsin sumât-ı iştihânın hânını

Rûh-ı Firdevse okurdu âferinler zâhidâ
Midhat’in gûş eyleseydi bu gibi ‘irfânını

(Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay. 80.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAHDÎ, Mahmûd Vahdîd. 1806 - ö. 1892Doğum YeriGörüntüle
2AHMED HAMDÎ, Harputîd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3HAMDÎ, El-hâc Abdulhamîd Hamdî Efendi, Harputlud. 1829 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
4MAHREMÎd. 1848 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
5FEHMÎ, Fehmî Hüsâm Deded. 1848 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6REMZİ, Arapgirli Remzi, Mehmed Mevlütd. 1848 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
7RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ HAYDAR BEY, Çırpanlı-zâded. 1884 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
9İBİŞ, İbrahimd. 1858 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10HASÎBd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11MUHLİSÎ, Ahmed Muhlisî Efendid. ? - ö. 1732MeslekGörüntüle
12HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
13SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HULÛSÎ, Abdullah Hulûsî, Müreftelid. ? - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÛRÎ, Mustafa Nûreddînd. ? - ö. 1826Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SELİM SAMİ, Selim Sami Efendid. ? - ö. 1951Madde AdıGörüntüle
17RÜSÛHÎ, Şeyh İsmail Rüsûhî Efendid. ? - ö. 1631Madde AdıGörüntüle
18NİKÂTÎ, Ahmedd. ? - ö. 1688-89Madde AdıGörüntüle