MİDHAT, Nâmî Mahmûd Efendi

(d. 1264/1848 - ö. 1333/1917)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

23 Safer 1264/1848’de Harput’ta doğdu. Harput âlimlerinden Hafız Mehmed Nâcî Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini mahalle mektebinde yaptı, hafız oldu. Harput’ta İbrahim ve Süleyman Paşa Medreselerinde ders aldı. İstanbul’a gidip Hasan Ağa Darülhadisine kaydoldu. Müsbet ilimlerin yanında Arapça ve Farsça öğrendi, Fars edebiyatına vakıf oldu. 1875 yılında Eğin kazası Mal Müdürlüğüne tayin edilen Nâmî Mahmûd Mithat Efendi, bir yıl burada görev yaptı. Elazığ Milli Eğitim Meclisine fahri üye olarak atandı. Ergani sancağı muhasebesinde, Eğin Mal Müdürlüğünde, Elazığ Gelir Memurluğunda, Ergani Gelir Başkâtipliğinde, Malatya ve Adıyaman Gelir Memurluklarında, Elaziz Merkez Gelir Başkâtipliğinde, Mazgirt ve Çarsancak ilçeleri Mal Müdürlüklerinde, son olarak Elaziz Sultanisi Muhasebeciliğinde çalıştı. 1915 yılında emekliye ayrıldı. 1333/1917 yılında Elazığ’da vefat etti.

Siyasetle uğraşan, gözü pek, kararlı bir kişi olan Mithat Efendi’nin Arap ve Fars dillerine vukufiyeti şiir sahasında da başarılı olmasını sağlamıştır. Mithat Efendi, Arapça ve Farsçadan şiirler tercüme etmiş, farklı üsluplarla şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde Midhat mahlasını kullanan şairin mürettep bir Dîvân'ı bulunmamaktadır.

Kaynakça

Küçük, Sabahattin (1992) “19. Yüzyıl Fırat Havzası Divan Şairleri”. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu (24-27 Ekim 1985). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay.

Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay.

Yapıcı, Süleyman (2013). Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti, Âlim-Müellif ve Mutasavvıfları. C.I. Ankara: Sistem Ofset.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 25.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görmedim ‘ayşında bu devrin devâm imkânını
Her yana atf eyledim enzârımın im’ânını

Geldi me’yûsiyyet âmâl-i fenâ-yı dehrden
Başına çalsın felek şimden gerü ihsânını

Ben humâr-ı ye’se düşdüm ba’demâ sâkî-i devr
Eylesin ser-mest sahbâ-yı emel rindânını

Sufra-yı nevmîdden aldım nasîbim ben felek
Gayra bast etsin sumât-ı iştihânın hânını

Rûh-ı Firdevse okurdu âferinler zâhidâ
Midhat’in gûş eyleseydi bu gibi ‘irfânını

(Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay. 80.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAHÎFÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Tarık Ziya Işınd. 1911 - ö. 1979Doğum YeriGörüntüle
3Şemsettin Ünlüd. 1 Eylül 1928 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MESLEKİ, Bekir Umutd. 1848 - ö. 1939Doğum YılıGörüntüle
5NUSRET, Seyyid Mehmed Nusret Ali Han Efendi, Delhilid. 1848 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NÂCÎ, Müftî-zâde/Za'îm-zâde Nâcî Kâsım Efendid. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
7Ayanzade Namık Ekremd. 1878 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
8SALİHA ABLAd. ? - ö. 1917/1918Ölüm YılıGörüntüle
9HÂLİS, İbrâhim Edhem Hâlis Efendid. 1852 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10SÎRET, Osman Sîret Efendid. 1817 - ö. 1859MeslekGörüntüle
11RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NÂMIK MEHMED PAŞA, Darendelid. 1731-32 - ö. 26 Ağustos 1783MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂSAF, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1853 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RA'NÂ, Mustafa Ra'nâ Efendid. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16OSMÂN/DERVİŞ/SÎNEÇÂK, Derviş Osman Sîneçâkd. ? - ö. 1645Madde AdıGörüntüle
17MESÎHÎ, Îsâd. ? - ö. 1512Madde AdıGörüntüle
18İZZET MOLLÂ, Keçeci-zâde Mehmed İzzet Efendid. 1786 - ö. 1829Madde AdıGörüntüle