NEZÎH, Mehmed Nezîh Bey

(d. 1255/1839 - ö. 1325/1908)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 1255/1839 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Nezîh Bey’dir. Şiirlerinde Nezîh mahlasını kullandı. Enderunlu Tayyâr-zâde Ahmed Atâ Bey’in oğludur. 1269/1853’te babasının Rumeli ordusu müsteşarlığında bulunduğu esnada Şümnu’da ordu mektubi odasına devam etti. 1271/1855’te Babıali tercüme odasına memur oldu. 1275/1859’da lisan ve ilim tahsil etmek üzere yüz elli frank maaşla Paris’e gönderildi. Mekteb-i Osmaniye’ye girdi. 1277/1861’de Tercüme odasına döndü. Bir sene sonra Köstence gümrüğü müdürlüğüne tayin olundu. Sonra yine odaya devam etti. 1281/1865’ten itibaren beş sene Plevne, Babadağı, Köstence kaymakamlıklarında, Piaren vilayeti divanı temyiz reis-i saniliğinde, riyasetin lağvinde baş kitabetinde, Ankara ve Konya mektupçuluklarında bulundu. 29 Ramazan 1299/1883’te Hüdavendigâr vilayeti mektupçuluğuna atandı. Vali Ahmed Vefik Paşa, diğer bazı memurlar gibi onun da memuriyetini kabul edemeyeceğini bildirdi. Ahmed Vefik Paşa’nın azli üzerine buraya döndü ve mektupçuluk görevini üstlendi. 22 Receb 1301/1885’te Trablusgarp mektupçuluğuna tayin olundu ise de gitmedi. 18 Şevval 1302/1886’da Necid, 1 Muharrem 1306/1888’de Ergani, 23 Şaban 1306/1889’da Hakkari mutasarrıfı oldu. Azlinden sonra Ertuğrul mutasarrıflığına atandı. Ancak selefinin eski yerinde bırakılmasından dolayı 23 Muharrem 1310/1892’de Kozan mutasarrıflığına getirildi ve rütbesi ûlâ sınıf-ı evveline terfi olundu. Daha sonra Niğde mutasarrıflığına atandı ve hastalığından dolayı bir müddet sonra azledildi. 28 Zilhicce 1325/1908 yılında İstanbul’da vefat etti. Aksaray’da Pertevniyal Valide Camisi haziresine defnolundu.
Mehmed Nezîh Bey; orta boylu, uzunca seyrek sakallı ve zayıf idi. Güzel rika yazardı.
Şiirleri Resimli Gazete’de dercedilmiştir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Hidayet (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. III. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 13.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Hak-şinâsî dûrbîn-i ibtisâr olsun sana
Şîme-i iffet medâr-ı iftihâr olsun sana


San’at-ı üstâdı seyreyle dü çeşm-i cân ile
İştigâlât-ı tetebbu kâr u bâr olsun sana

Kalma bîgâne sakın teşrîf-i insâniyet et
Bu mâişet-hânede agyâr yâr olsun sana

Rızk-ı maksûma kanaat kıl bu âlemde Nezîh
İhtiyârî fakr ile hikmet-şiâr olsun sana

(Özcan, Hidayet (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. III. Ankara: AKM Yay. 1621.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2REŞÎD, Mehmed Efendid. ? - ö. 1812Doğum YeriGörüntüle
3Necdet Evliyagild. 1927 - ö. 02 Nisan 1992Doğum YeriGörüntüle
4RAHMÎ, İbrahîm Rahmî Efendid. 1839 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
5HİKMET, Hersekli Ârif Hikmet Beyd. 1839 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6RÛZÎ, Mehmed Emind. 1839 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7ZEMİNÎd. 1838 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
8BORANÎ, Abdullah Fahrid. 1864 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
9SÂLİH, Sâlih Rif'atd. ? - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
10HASSÂN, Recâ'î-zâde Mehmed Hassân Beyd. ? - ö. 1841Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ALİ CEMÂLEDDÎNd. ? - ö. 1874-5\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
14HİLMÎ / REFÎK, Ali Refîk Hilmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NÛRÎ, Nûrî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle