REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslu

(d. 1297/1880 - ö. 1327/1909 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Refîk Efendi'dir. 1297/1880 tarihinde Tarsus'ta doğdu. Müderrislerden Tarsus Rüşdî Mektebi muallimi Nakîb-zâde Mehmed İshak Efendi'nin oğludur. Dört yaşında babasını ve on yaşında annesini kaybetti. Amcası Nakibüleşraf Hâfız Ahmed Efendi'nin himayesinde yetişti. Rüşdî Mektebi'ni bitirdikten ve iki sene kadar Tarsus medreselerinde okuduktan sonra 1317/1899 senesi civarında Kayseri'ye gitti. Burada medrese öğrenimini tamamlayarak icazetname aldı. Daha sonra Mısır'a gitti. Câmi-i Ezher'de bir süre öğrenim gördü. 1327/1909 senesinde Tarsus'a döndü. Tarsus medreselerinde müderrislik yaptı. Medreseler ilga olunduktan sonra çorap tezgâhları işletmeye başladı. 1327/1909 tarihinde hayatta olan Refîk, bu tarihten sonra bilmediğimiz bir tarihte vefat etti.

Bilinen tek eseri Ezhâr Yahut Mecmû'a-i Eş'âr adlı şiir kitabıdır. Bu kitap 48 sayfa hâlinde Kahire'de Osmanlı Matbaası'nda basılmıştır. İbnü'l-Emin'e göre henüz basılmamış olan manzumeleri de vardır (İnal 1988: 1415).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 13.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sayd eyledim bugün ben sahrâda bir gazâli

Bir âl ile düşürdüm dâma o gül-cemâli

Âhû degil firişte vermiş safâ behişte

Benzer gazâl-i deşte çeşmânı bir de hâli

Gitdikçe oldı meczûb gitdikçe oldı meclûb

Murg-ı dil-i garîbi sayd etdi dâm-ı hâli

Çeşmi anın füsûn-ger mest olsa da hüner-ver

Âlem ana musahhar derler ki yok mecâli

Zülfi anın perîşân tâkat getürmez insân

Aslı melek perî-şân câmi' iki hısâli

Müjgânı fitne-perver cân almada hüner-ver

Dünyâ perestiş eyler görse o nev-nihâli

Vechinde hatt-ı ma'nâ ism-i şerîf-i Mevlâ

Bak ey Refîk-i şeydâ fikr eyle Zülcelâl'i

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay. 1415.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Haşmet Zeybekd. 1948 - ö. 10 Ekim 2013Doğum YeriGörüntüle
2İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Doğum YeriGörüntüle
3SELMAN BABAd. 1809 - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
4HASİBE HATUNd. 1880/1885? - ö. 1945Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Cemild. 1880 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
6HUBBİ, Hasand. 1880 - ö. 1945Doğum YılıGörüntüle
7NÂCÎ, Müftî-zâde/Za'îm-zâde Nâcî Kâsım Efendid. 1848 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
8ÂSIM EFENDİd. 1839? - ö. 1909?Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSNÎ, Çizmeci-zâde Hoca Hüseyin Hüsnî Efendid. 1840 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLİS, İbrahim Efendid. ? - ö. 1747-48MeslekGörüntüle
11LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendid. ? - ö. 1837-38MeslekGörüntüle
12KÂZIM, Çorlulu-zâde Eyyûbî Kâzım Efendid. ? - ö. 1726-27MeslekGörüntüle
13ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VAHÎD, Ebû Bekird. 1802 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ES'AD DEDE, Mehmed Es'ad Deded. 1841 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂDÎ, Baltacı-zâde Hâdî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HÂLİS, Molla Sâlih, Buharalıd. ? - ö. 1819 ds.Madde AdıGörüntüle
18SÜLEYMAN, Enderunlu Haftânî Süleyman Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle