REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslu

(d. 1297/1880 - ö. 1327/1909 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Refîk Efendi'dir. 1297/1880 tarihinde Tarsus'ta doğdu. Müderrislerden Tarsus Rüşdî Mektebi muallimi Nakîb-zâde Mehmed İshak Efendi'nin oğludur. Dört yaşında babasını ve on yaşında annesini kaybetti. Amcası Nakibüleşraf Hâfız Ahmed Efendi'nin himayesinde yetişti. Rüşdî Mektebi'ni bitirdikten ve iki sene kadar Tarsus medreselerinde okuduktan sonra 1317/1899 senesi civarında Kayseri'ye gitti. Burada medrese öğrenimini tamamlayarak icazetname aldı. Daha sonra Mısır'a gitti. Câmi-i Ezher'de bir süre öğrenim gördü. 1327/1909 senesinde Tarsus'a döndü. Tarsus medreselerinde müderrislik yaptı. Medreseler ilga olunduktan sonra çorap tezgâhları işletmeye başladı. 1327/1909 tarihinde hayatta olan Refîk, bu tarihten sonra bilmediğimiz bir tarihte vefat etti.

Bilinen tek eseri Ezhâr Yahut Mecmû'a-i Eş'âr adlı şiir kitabıdır. Bu kitap 48 sayfa hâlinde Kahire'de Osmanlı Matbaası'nda basılmıştır. İbnü'l-Emin'e göre henüz basılmamış olan manzumeleri de vardır (İnal 1988: 1415).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 13.07.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sayd eyledim bugün ben sahrâda bir gazâli

Bir âl ile düşürdüm dâma o gül-cemâli

Âhû degil firişte vermiş safâ behişte

Benzer gazâl-i deşte çeşmânı bir de hâli

Gitdikçe oldı meczûb gitdikçe oldı meclûb

Murg-ı dil-i garîbi sayd etdi dâm-ı hâli

Çeşmi anın füsûn-ger mest olsa da hüner-ver

Âlem ana musahhar derler ki yok mecâli

Zülfi anın perîşân tâkat getürmez insân

Aslı melek perî-şân câmi' iki hısâli

Müjgânı fitne-perver cân almada hüner-ver

Dünyâ perestiş eyler görse o nev-nihâli

Vechinde hatt-ı ma'nâ ism-i şerîf-i Mevlâ

Bak ey Refîk-i şeydâ fikr eyle Zülcelâl'i

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay. 1415.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÜLCİHAN, Nazife Tuncehand. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SITKI PERVÂNE/SIDKÎ BABA, Zeynel Abidind. 1865 - ö. 1928Doğum YeriGörüntüle
3KİSBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KASIM GÖYÇELİd. 1880 - ö. 1945Doğum YılıGörüntüle
5HASİBE HATUNd. 1880/1885? - ö. 1945Doğum YılıGörüntüle
6PÜSTE ŞİKAR KIZId. 1880 - ö. 1947Doğum YılıGörüntüle
7KERESTECİYAN, Bedrosd. 1840 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
9FITNAT, Hazinedar-zâde Fıtnat Mehveş Hanım, Trabzonlud. 1830-31 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
10GAMÎd. ? - ö. 1497-98MeslekGörüntüle
11HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873MeslekGörüntüle
12ÂSIM, Kadıoğlud. 1805 - ö. 1884MeslekGörüntüle
13MAHVÎ, Ali Mahvî Efendid. ? - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂLÎ, Âlî Efendid. 1816 - ö. 1856Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÎVER, Ahmed Sâdık Zîver Paşad. 1793 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂÎ, Mehmed Sâî Efendid. ? - ö. 1534Madde AdıGörüntüle
17KADRÎ, Abdülkadir Çelebid. ? - ö. 1671Madde AdıGörüntüle
18ALİ DEDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle