SA’DÎ, Mehmed Sa’dî Bey

(d. 1255/1839 - ö. 1320/1902)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1255/1839 yılında İstanbul’da doğdu. Kireçkapısı Gümrüğü arayıcı başı olan Hacı Ali Efendi’nin oğludur. Sıbyan mektebinde okuduktan sonra bir müddet Arapça eğitimi aldı. Daha sonra Darulmaarif’e girerek buradan mezun oldu. 1273/1857 yılında Hariciye Mektubî Kalemi’nde memur olarak atandı. 1276/1860’da Fuad Paşa’yla birlikte Suriye’ye giden Sa’dî Bey, 1278/1862’de İstanbul’a döndü ve Rüsumât Meclisi Kalemine tayin edildi. 1281/1865 yılında tuz ve tütün dairesi yazı işleri yardımcılığına ve 1285/1869 yılında ise müsvedde başkâtipliğine atandı. Bir yıl sonra Meclis-i Rüsûmât (gümrük ve vergi meclisi) başkâtipliğine atandı. 1288/1871-72 yılında Meclis-i Rüsûmât azalığına, 1289/1873 yılında Suriye Vilayeti Rüsumât müfettişliğine atanan Sa’dî Bey, 1290/1874’te tekrar Rüsumât azalığı görevine döndü. 1295/1878 Cemiyet-i Rüsûmiye azalığına ek olarak Duhan Müskirat, Harir ve Evrâk-ı Sahîha Mesâlih-i Umumiyesi ve Rüsum İdare-i Merkeziyesi başkâtipliğine tayin edildi. 1297/1879-80 yılında Rüsûm-ı Sitte İdâre-i Merkeziyye başkâtipliğine, 1299/1882’de Rüsûm-ı Sitte Düyûn-ı Umûmiyye-i Osmâniyye Vâridât-ı Muhassasa İdaresi başkâtipliğine, ardından 1301/1884 yılında da kâtiplikten mektupçuluğa atandı. 1316/1899’da Cemiyet-i Rusûmiye azalığına atanan Mehmed Sa’dî Bey, 1320/1902 yılında vefat etti. Beylerbeyi’nde Nakkaş Kabristanı’na defnedildi.

Musikiye vakıf olan Mehmed Sa’dî Bey, yazdığı şiirleri Gülşen-i Âsâr isimli Dîvân'ında toplamıştır. İçinde 150 kadar şarkı güftesi ve bazı şiirlerin bulunduğu bu Dîvân, Sadi Yaver Ataman tarafından yayımlanmıştır (Ataman 1987). Sa’dî Bey’in şarkılarının çoğu Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Santûrî Edhem Efendi, Tanburî Ali Efendi ve Rif'at Bey gibi ünlü bestekârlar tarafından bestelenmiştir.

Kaynakça

Ataman, Sadi Yaver (1987). Mehmet Sadi Bey. Ankara: KTB Yay.

Baştuğ, İbrahim (2002). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. C. IV. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 29.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şarkı

Kime arzeyleyim bilmem ki ahvâl-i diger-gûnum

Kızılırmaga döndü aglamakdan çeşm-i pür-hûnum

Verir ahbâba gam a’dâya hayret derd-i efzûnum

Meded ey dostlar ben bir saçı Leylâya Mecnûnum

Akup cûlar gibi çağlar iken eşk-i firâvânum

Ne hikmetdir ki sönmez âteş-i dilsûz-ı hicrânum

Soran yok hâl-i zârum dinleyen yok âh u efgânum

Meded ey dostlar ben bir saçı Leylâya Mecnûnum

Aceb Sa’dî beni hatırlayıp şûh-ı şenim şimdi

Demez mi âşıkım hasretle giryândur benim şimdi

Ben ol Mecnûn-ı aşkum kûh-ı gamdur meskenim şimdi

Meded ey dostlar ben bir saçı Leylâya Mecnûnum

(Ataman, Sadi Yaver (1987). Mehmet Sadi Bey. Ankara: KTB Yay. 149.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Zeynep Alpasland. 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Abdülhak Şinasi Hisard. 14 Mart 1887 - ö. 3 Mayıs 1963Doğum YeriGörüntüle
3FITNAT HANIM, Zübeyded. ? - ö. Aralık 1780Doğum YeriGörüntüle
4ŞURBÎ, Abdurrahimd. 1839 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SEYYİDd. 1839-1840 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
6RAHMÎ, İbrahîm Rahmî Efendid. 1839 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
7VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
8SA'ÎD, Mûsâcalı-zâde Mehmed Sa'îd Efendid. ? - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
9İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
10VEHBÎ/VASLÎ/CÂNÎ, Ali Vehbî Efendid. ? - ö. 1868MeslekGörüntüle
11VÂSIF, ŞABAN-ZÂDE ABDULLAH VÂSIF ÇELEBİd. ? - ö. 1717MeslekGörüntüle
12SA'DÎd. ? - ö. XVI. asır sonuMeslekGörüntüle
13AZÎZ, Mektûbî-zâde Abdülazîz Efendid. 1801-02 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEYRÎ, Seyrî Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PİR KULI BİGd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MÂLÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1674Madde AdıGörüntüle
18CEMÂLÎ, Şeyhd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle