SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlı

(d. 1240/1824 - ö. 1290/1873)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Sâfî’dir. 1240/1824 yılında Tokat’ta doğdu. Sâfî Dede sanıyla tanındı. Bir süre memleketinde eğitim gördü. Tahsilini tamamlamak için Kayseri’ye gitti. Ardından İstanbul’da Kethüdazâde Ârif Efendi’den Farsça ve hikmet dersleri aldı. Mevlevî tarikatına intisap etti. Aydın Mevlevîhânesi’nde şeyhlik yaptı. 1290/1873 yılında İstanbul’da vefat etti. Ahmed Sâfî, Yenikapı Mevlevihânesi’ne defnedildi.

Bilinen eserleri şunlardır:

1. Câm-ı Muzaffer: Molla Câmî’nin Aruz Risalesi’ne yazılmış Türkçe şerhtir. Eser, 158 sayfa olup 1267/1850 yılında Bulak Matbaası’nda basılmıştır.

2. İzz ü Zafer: Hoca Aynî Hasan Efendi’nin Nazmü’l-Cevâhîr isimli manzum lugatına yazdığı şerhtir.

Ahmed Sâfî, ömrünü Farsça öğreterek ve Mesnevî dersleri vererek geçirmiştir. Mahir bir şairdir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Şemdeddîn Sâmî (1996). Kâmûsu’l-A’lâm. C. IV. Ankara: Kaşgar Neşriyat.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görelden rûyunu yâ hû senin ey gözleri âhû

Geçer arşı sadâ-yı hû gönül bir âh çeker bir hû

 

Gönül turmaz eder devrân semâ' u vecd eder hayrân

Kudûmunla olur şâdân gönül bir âh çeker bir hû

 

Geçer bin nâyı efgânım amân ey derd-i handânım

Tecellî ile sultânım gönül bir âh çeker bir hû

 

Müdâm vird-i zebânımsın cilâ-yı cism ü cânımsın

Azîzim hüsn ü ânımsın gönül bir âh çeker bir hû

 

Şarâb-ı sâf-ı sübhânı sakâhüm rabbühüm şânı

Yed-i kudret sunar anı gönül bir âh çeker bir hû

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 234-235.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Aydın Balcıd. 10 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HULUSİ (ŞEYH HULUSİ)d. 1873 - ö. 1935Doğum YeriGörüntüle
3GEDÂÎ, Ahmed Beşiktaşlı (Tokatlı)d. 1826 - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
4FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
5MUSTAFA NÛRÎ PAŞAd. 1824 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6PERTEV, İbrahim Edhem Pertev Paşa, Erzurumlud. 1824 - ö. 1872Doğum YılıGörüntüle
7MURÂD, Mollâ Murâdd. ? - ö. 1873 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8MES'ÛDd. 1780? - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
9BEZMÎ, Niğdelid. ? - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
10YA‘KÛB, Şeyh Ya‘kûb Efendid. ? - ö. 1642-1643MeslekGörüntüle
11HÜSÂMÎ, Gümüşlüoğlu Şeyh Abdurrahman Hüsâmî Çelebid. 1387 ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12KÂSIMÎ, Kerküklüd. 1785 - ö. 1845MeslekGörüntüle
13NÛRÎ, Tokadi-zâde Mehmed Nûrîd. 1833 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAKKÎ, Süleymân Beyzâde İsmâil Hakkı Beyd. 1828 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞERÎF TAL'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Madde AdıGörüntüle
17BÂHİR, Kâtib-zâde Abdülkerîm Bâhir Efendid. ? - ö. 1739-40Madde AdıGörüntüle
18NİGÂH, Kırımî Zekeriya Efendid. ? - ö. 1819-20Madde AdıGörüntüle