SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlı

(d. 1240/1824 - ö. 1290/1873)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Sâfî’dir. 1240/1824 yılında Tokat’ta doğdu. Sâfî Dede sanıyla tanındı. Bir süre memleketinde eğitim gördü. Tahsilini tamamlamak için Kayseri’ye gitti. Ardından İstanbul’da Kethüdazâde Ârif Efendi’den Farsça ve hikmet dersleri aldı. Mevlevî tarikatına intisap etti. Aydın Mevlevîhânesi’nde şeyhlik yaptı. 1290/1873 yılında İstanbul’da vefat etti. Ahmed Sâfî, Yenikapı Mevlevihânesi’ne defnedildi.

Bilinen eserleri şunlardır:

1. Câm-ı Muzaffer: Molla Câmî’nin Aruz Risalesi’ne yazılmış Türkçe şerhtir. Eser, 158 sayfa olup 1267/1850 yılında Bulak Matbaası’nda basılmıştır.

2. İzz ü Zafer: Hoca Aynî Hasan Efendi’nin Nazmü’l-Cevâhîr isimli manzum lugatına yazdığı şerhtir.

Ahmed Sâfî, ömrünü Farsça öğreterek ve Mesnevî dersleri vererek geçirmiştir. Mahir bir şairdir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Şemdeddîn Sâmî (1996). Kâmûsu’l-A’lâm. C. IV. Ankara: Kaşgar Neşriyat.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görelden rûyunu yâ hû senin ey gözleri âhû

Geçer arşı sadâ-yı hû gönül bir âh çeker bir hû

 

Gönül turmaz eder devrân semâ' u vecd eder hayrân

Kudûmunla olur şâdân gönül bir âh çeker bir hû

 

Geçer bin nâyı efgânım amân ey derd-i handânım

Tecellî ile sultânım gönül bir âh çeker bir hû

 

Müdâm vird-i zebânımsın cilâ-yı cism ü cânımsın

Azîzim hüsn ü ânımsın gönül bir âh çeker bir hû

 

Şarâb-ı sâf-ı sübhânı sakâhüm rabbühüm şânı

Yed-i kudret sunar anı gönül bir âh çeker bir hû

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 234-235.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÖROĞLU/FAKİR KÖROĞLU, Murat Göneld. 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2EŞREF, Eşref Tonbuloğlud. 02.01.1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GÜVENCİ, Hasan Güvençd. 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FERYÂDÎ, Mehmet (Deli Baba)d. 1824 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
5HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824/1845/1846 ? - ö. 1934/1941?Doğum YılıGörüntüle
6NÂ'İLd. 1824 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
7ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8MES'ÛDd. 1780? - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
9RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1803 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLİS, Ahmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1777-78MeslekGörüntüle
11MESTÇİ-ZÂDE SÂLİH EFENDİd. ? - ö. 1758MeslekGörüntüle
12HALÎM, Çelebi Abdülhalim Efendid. 1625/1626 - ö. 1679/1680MeslekGörüntüle
13AZMÎ, Azmî Mehmed Efendid. 1840-41 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAZHAR, Mazhar Efendid. 1850 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatMadde AdıGörüntüle
17NUSRETÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VÂZIH, Mollâ Hâcı Bâkid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle