SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlı

(d. 1240/1824 - ö. 1290/1873)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Sâfî’dir. 1240/1824 yılında Tokat’ta doğdu. Sâfî Dede sanıyla tanındı. Bir süre memleketinde eğitim gördü. Tahsilini tamamlamak için Kayseri’ye gitti. Ardından İstanbul’da Kethüdazâde Ârif Efendi’den Farsça ve hikmet dersleri aldı. Mevlevî tarikatına intisap etti. Aydın Mevlevîhânesi’nde şeyhlik yaptı. 1290/1873 yılında İstanbul’da vefat etti. Ahmed Sâfî, Yenikapı Mevlevihânesi’ne defnedildi.

Bilinen eserleri şunlardır:

1. Câm-ı Muzaffer: Molla Câmî’nin Aruz Risalesi’ne yazılmış Türkçe şerhtir. Eser, 158 sayfa olup 1267/1850 yılında Bulak Matbaası’nda basılmıştır.

2. İzz ü Zafer: Hoca Aynî Hasan Efendi’nin Nazmü’l-Cevâhîr isimli manzum lugatına yazdığı şerhtir.

Ahmed Sâfî, ömrünü Farsça öğreterek ve Mesnevî dersleri vererek geçirmiştir. Mahir bir şairdir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Şemdeddîn Sâmî (1996). Kâmûsu’l-A’lâm. C. IV. Ankara: Kaşgar Neşriyat.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görelden rûyunu yâ hû senin ey gözleri âhû

Geçer arşı sadâ-yı hû gönül bir âh çeker bir hû

 

Gönül turmaz eder devrân semâ' u vecd eder hayrân

Kudûmunla olur şâdân gönül bir âh çeker bir hû

 

Geçer bin nâyı efgânım amân ey derd-i handânım

Tecellî ile sultânım gönül bir âh çeker bir hû

 

Müdâm vird-i zebânımsın cilâ-yı cism ü cânımsın

Azîzim hüsn ü ânımsın gönül bir âh çeker bir hû

 

Şarâb-ı sâf-ı sübhânı sakâhüm rabbühüm şânı

Yed-i kudret sunar anı gönül bir âh çeker bir hû

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 234-235.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAMDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Emin Ulud. 15 Temmuz 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BAHATTİN, Bahattin Avcud. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
5FERYÂDÎ, Mehmet (Deli Baba)d. 1824 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
6EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFA KOLANId. ? - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8HENGÂMÎd. ? - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
9ENÎS, Selaniklid. ? - ö. 1873 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846MeslekGörüntüle
11MA'RİFÎ, Muhammed, Fethu’l-Ma'ârifd. 1719-20 - ö. 1824MeslekGörüntüle
12GULÂM, Şeyh Gulâm Efendi, Erkirilid. ? - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
13ZULMÎ, Molla Ali Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂFIZÎ, Çorumlud. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÜHDÎ, Tayyib-zâde Mehmedd. 1854 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İZZET MOLLÂ, Keçeci-zâde Mehmed İzzet Efendid. 1786 - ö. 1829Madde AdıGörüntüle
17NA'ÎMÎ, Seyyid Hasan Naîmî Efendid. ? - ö. Aralık-Ocak 1668-69Madde AdıGörüntüle
18LÂMEKÂNÎ, Hüseyind. ? - ö. 1625Madde AdıGörüntüle