SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâde

(d. 1227/1812 - ö. 1262/1846)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1227/1812 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Sâ'ib Efendi'dir. Şair Acem Bahâr Efendi'nin oğludur. Önce Dîvân-ı Hümâyûn Kalemine, sonra bu kaleme bağlı olan Mühimme Odası'na devam etti. 1837 senesinde Tomruk kitabetine memur oldu. 1844 senesinde rabi'a rütbesine nail olarak Zabtiye Meclisi başkâtibi oldu. 1262/1845 yılının ortalarında İstanbul'da vefat etti. Üsküdar'da Bahâriye'ye defnedildi.

Şair olan Sâ'ib'in şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Târ-ı zülfün seyr idince gerden-i sîmâbda

Mihri sandım zâhir olmuş bu gice mehtâbda

Dilde varken çâşnî-i bûse-i la'l-i lebin

Hîç arar mı neş'eyi câm-ı şarâb-ı nâbda

Hâtıra gelse eğer mihr-i fürûğ-ı ârızın

Kalmaz ey meh zerre-veş tâkat dil-i bî-tâbda

Reşk ider bu hüsn ile elbet felekde âfitâb

Nokta-i dil-cûyı görse ol ruh-ı pür-tâbda

Hâtıra geldikçe Sâ'ib mû-miyân-ı dilrübâ

Hâb u râhat kalmaz oldı dîde-i hûn-âbda

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 229.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Berna Morand. 23 Ocak 1921 - ö. 31 Ocak 1993Doğum YeriGörüntüle
2Falih Rıfkı Atayd. 25 Ocak 1894 - ö. 20 Mart 1971Doğum YeriGörüntüle
3ŞEKÎB, Ömer Deded. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
4FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
6İSMÂİL PAŞA, İzmirlid. 1812 - ö. 1871Doğum YılıGörüntüle
7TÂHİR, Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Ali Rızâ Paşa, Trabzonlud. ? - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
9FEHÎM, Hoca Süleymând. 1789 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
10NÛRÎ, Tokadi-zâde Mehmed Nûrîd. 1833 - ö. 1889MeslekGörüntüle
11CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899MeslekGörüntüle
12TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93MeslekGörüntüle
13FEYZÎ, Ahmedd. 1837 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÜŞDÎ PAŞA, Mehmed Rüşdî Paşa, Erzurumlud. 1750 - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂSİM, Hâcı Seyyid Ömer Râsim Efendid. 1778 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İSMET, Mustafa İsmet Efendi, Pepe İsmetd. 1833 - ö. 1892Madde AdıGörüntüle
17Âlî, Ali Can Beyd. _ - ö. 1703Madde AdıGörüntüle
18HAKKI, Ardahanlı Sarı Hakkı Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle