SA'ÎD, Çarşanbalı-zâde Sa'îd Mehmed

(d. ?/? - ö. 1291/1874)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğsıl adı Sa'îd Mehmed Efendi'dir. Sudûrdan Çarşanbevî Hoca Mehmed Efendi'nin oğludur. Çarşanbalı-zâde Kadı sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi gördü, müderris oldu. 1259/1843 Şaban ayında Kudüs, Muharrem 1268/1851'de Kahire kadısı oldu. Zilkades 1268/1851'de Mekke payesini aldı. Muharrem 1269/1852'de Mekke kadısı oldu. 1272/1855 yılında Ticârethâne Meclisi müftülüğü görevine getirildi. Rebiülahir 1274/1857'de İstanbul payesini aldı. Cemaziyelevvel 1276/1859'da Evkâf-ı Hümâyûn müfettişi oldu. Rebiülahir 1283/1866'da Anadolu payesini aldı ve Zilkade1288/1872'de Anadolu kazaskeri oldu. Sonra Rumeli kazaskeri payesini kazandı. Şevval 1291/1874'de on birinde vefat etti. Üsküdar'da Seyyid Ahmed Deresi'nde pederinin yanına defnedildi.

Sicill-i Osmânî'ye göre alim ve kamil idi (Mehmed Süreyya 1311: 48). Fatîn'e göre bir mikdar şiiri vardır (1271: 198). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aldatup lâf u güzâfına inandırdı beni

Va'de-i vasl ile hayli oyalandırdı beni

Ruh-ı hoy-kerdesini lâleye benzetmiş idim

Anda yok bûy-ı vefâ deyü utandırdı beni

Celb-i hûbâna sebebdir diyerek pîr-i mugân

Âl ile bâde-i gül-renge boyandırdı beni

Kâle-i sabrı alup virdi nukûd-ı eşki

Hâcegî-zâde dolâb ile dolandırdı beni

Pûte-i aşk u mahabbetde Sa'îdâ dilber

Yân molla gibi kâl eyledi yandırdı beni

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 198.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Faruk Nafiz Çamlıbeld. 18 Mayıs 1898 - ö. 8 Kasım 1973Doğum YeriGörüntüle
2ZÎNET, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1645-46Doğum YeriGörüntüle
4ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
5FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
6ALİ CEMÂLEDDÎNd. ? - ö. 1874-5\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
7DEDE EFENDİ, Seyyid Mehmedd. 1640/41 - ö. 1733/1734MeslekGörüntüle
8GANÎ, Emîrşâh-zâde Abdülganî Efendid. ? - ö. 1587MeslekGörüntüle
9RIZÂ, Ali Rızâ Beyd. ? - ö. 1837MeslekGörüntüle
10HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KİRÂMÎ, Buhâralıd. ? - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMED ŞÜKRÜd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DERVİŞ BAHRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14VÂNÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 12.10.1685Madde AdıGörüntüle
15NÂMÎ, Mehmedd. ? - ö. 1604Madde AdıGörüntüle