SERMED, Mehmed Sermed, İstanbullu

(d. 1209/1794 - ö. 1264/1847)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Sermed’dir. 1209/1794 yılında İstanbul'da doğdu. 1226/1811 yılında kethüda kaleminde memur olarak çalışmaya başladı. 1241/1825 yılından itibaren altı sene cânib-i ihtisâbda, üç sene ebniye-i hassa müdürlüğünde, beş sene kadar da karantina kâtipliğinde bulundu. Hâcelik rütbesi aldı. 1262/1845 yılında rütbe-i sâlise ile zaptiye meclisi kâtipliğine, ardından vüzera kapısı kethüdası görevlerine atandı. 1264/1847 yılında İstanbul’da vefat etti (Fatîn 1271: 188; Kurnaz vd. 2001: 418).

Sermed'in bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Dîvân’ı üzerine iki yüksek lisans çalışması yapılmıştır (Keskin 2000, Yıldız 2002). Sermed Dîvân'ı, biri taş basması olmak üzere iki kez basılmıştır. Bu iki baskıda da şiir sayıları aynıdır. Taş basması nüshada; 10 kaside, 2 kısa mesnevi, 2 terkib-i bend, 52 murabba, 41 şarkı, 1 muhammes, 51 gazel, 60 kıt’a, 8 nazm, 14 matla yer almaktadır. Sermed Mehmed Efendi; Enderunlu Vasıf, Nevres, Nefî ve Muhibbî’ye nazireler söylemiştir. Fakat o daha çok Nedîm ile başlayıp Enderunlu Vâsıf ile devam eden çizgide yer almış bir isimdir. Divan şiirinin son döneminde yetişmiş olan Mehmed Sermed Efendi; lirik, mahalli ögeler ve deyişlerle yüklü şiirleriyle ihmal edilmemesi gereken bir şairdir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Sermed (yty.). Dîvân. İstanbul: 122.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir şererle cânımı yakdı benim de nâr-ı aşk

Ol zamân bildim nedir keyfiyyet-i esrâr-ı aşk

Ten nasıl tâkat getirsin dil nice sabr eylesin

Tâb gelmez rütbede düşvârdır âzâr-ı aşk

Gül-sitânı zahm-ı sîne lâle-zârı dâğ-ı dil

Görmedim bâğ-ı mahabbetde dîger ezhâr-ı aşk

Âşık-ı rûşen-zamîrân olmasın mı şâd-mân

Tûr-ı vahdetden tecellî eyledi dîdâr-ı aşk

Âkıbet ma’şûkuna vâsıl eder bî-iştibâh

Bulunursa kalb-i âşıkda eger âsâr-ı aşk

Zâhid-i muhtel-dimâğa telh nîş-âsâ gelir

Başkadır elbet mezâk-ı lezzet-i güftâr-ı aşk

Sermedâ bezm-i mahabbetde olan mestâneler

Birbirine arz ederler sâgar-ı ser-şâr-ı aşk

(Mehmed Sermed (yty.). Dîvân. İstanbul: 122.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ziya Osman Sabad. Mart 1910 - ö. 29 Ocak 1957Doğum YeriGörüntüle
2Orhan Murat Arıburnud. 12 Aralık 1918 - ö. 11 Nisan 1989Doğum YeriGörüntüle
3Nilgün Marmarad. 13 Şubat 1958 - ö. 13 Ekim 1987Doğum YeriGörüntüle
4YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
5ZÂ’İK, Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1794-95 - ö. 1852-53Doğum YılıGörüntüle
6VELİ, İğdeciklid. 1794 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
7HİLMÎ EFENDİ, Hasand. 1782 - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
8SEYFÎ, Osmân Beyd. ? - ö. 1847/48Ölüm YılıGörüntüle
9MURÂD, Şeyh Hacı Mehmed Murâdd. 1788 - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
10SAFÂYÎ, Şeyh Safâyî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SUN’Î, Sun’ullâh, Hüsâm-zâde Sun’ullâhd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12EFLÂKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13DÂNİŞ, Hasand. 1833 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÛHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TABÎBÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TEVFÎK, Hasand. 1834 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
18LOKMÂNÎ, Lokmânî Deded. ? - ö. 1519Madde AdıGörüntüle